Skip to content

Noodverordening verblijfsverbod niet-geregistreerde asielzoekers aanmeldcentrum Ter Apel

Vanaf zaterdagmiddag 10 september 2022, 12.00 uur, is in Ter Apel een nieuwe noodverordening van kracht. Deze noodverordening is afgekondigd door de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen Koen Schuiling. De noodverordening reguleert een verblijfsverbod voor niet-geregistreerde asielzoekers op het voorterrein en de naaste omgeving van het aanmeldcentrum. Deze gecorrigeerde versie vervangt een eerdere versie. Met de bekendmaking van deze noodverordening wordt de eerder bekendgemaakte versie ingetrokken.


Dit is de integrale tekst:

Noodverordening van de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen houdende voorschriften ter handhaving van de openbare orde en ter beperking van gevaar op en rond het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel.

De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

Gelet op artikel 39 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel 176 van de Gemeentewet,

OVERWEGENDE DAT

 • in het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel (hierna: aanmeldcentrum) sprake is van een bovengemiddelde instroom en een stagnerende uitstroom van asielzoekers, waardoor het aantal asielzoekers dat maximaal op het terrein mag verblijven met gemiddeld honderden per dag wordt overschreden;
 • door de overbezetting iedere dag asielzoekers in de sporthal, de kantoren van de Immigratie- en Naturalisatiedienst en buiten de hekken op het gras overnachten;
 • sprake is van onvoldoende sanitair en onvoldoende hygiëne, waardoor de risico’s op problemen voor de volksgezondheid toenemen;
 • de sfeer binnen en buiten het terrein en in het dorp grimmig is, geregeld vechtpartijen ontstaan, medewerkers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (hierna: COA),  beveiliging en inwoners van Ter Apel zich onveilig voelen en regelmatig politie-inzet nodig is;
 • de sociale veiligheid, algemene veiligheid, hygiëne en gezondheid van de asielzoekers, medewerkers op het terrein en de inwoners van Ter Apel ernstig in het geding komt;
 • de situatie door de onophoudelijke instroom van asielzoekers in toenemende mate verslechtert, waardoor op dit moment een onhoudbare situatie in en rondom het aanmeldcentrum is ontstaan;
 • sprake is van (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde die noopt tot acuut ingrijpen.


BESLUIT

de volgende voorschriften vast te stellen:

Artikel 1          Aangewezen gebied

 1. Het is iedere vreemdeling, bedoeld in de vreemdelingenwet 2000 verboden zich te begeven naar, of op te houden binnen, het op de kaart in de bijlage bij deze noodverordening aangegeven gebied.
 2. Het in lid 1 bedoelde verbod geldt niet voor
  vreemdelingen die:
  1. zich voor de eerste keer melden bij het aanmeldcentrum in het kader van een eerste stap in de asielaanvraag;
  2. rechtmatig verblijf hebben als bedoeld in artikel 8 van de Vreemdelingenwet 2000;
  3. zijn aangewezen en uitgenodigd zich op een bepaalde datum naar het aanmeldcentrum te begeven teneinde het identificatie- en registratieproces aan te vangen;
 3. Op eerste vordering van de in artikel 2 bedoelde personen dienen onbevoegden zich onmiddellijk te verwijderen van het in deze verordening aangegeven gebied.

Artikel 2          Toezicht

 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast:
  1. ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 141, onderdeel b, van het Wetboek van Strafvordering;
  2. door of namens het bevoegd gezag van de gemeente Westerwolde aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren en toezichthouders die bevoegd zijn binnen het grondgebied van de gemeente toezicht te houden op de naleving van wet- en regelgeving;
  3. andere door de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen aangewezen personen.
 2. De in lid 1 bedoelde personen zijn bevoegd al die aanwijzingen en bevelen te geven die zij noodzakelijk achten met het oog op de handhaving van de openbare orde.


Artikel 3          Bekendmaking, inwerkingtreding en kennisgeving

 1. Deze verordening wordt bekendgemaakt op de website van de Veiligheidsregio Groningen, te weten www.veiligheidsregiogroningen.nl, en treedt onmiddellijk na de bekendmaking in werking.
 2. Deze verordening geldt tot 1 oktober 2022 09.00 uur, tenzij de verordening eerder wordt ingetrokken.
 3. Deze verordening wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de gemeenteraad van Westerwolde, de commissaris van de Koning van de provincie Groningen en het hoofd van het arrondissementsparket.


Artikel 4          Strafbepaling

Overtreding van een of meer bepalingen van deze verordening is strafbaar op grond van artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht.


Artikel 5          Slotbepaling
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening aanmeldcentrum Ter Apel 2022.

Groningen, 10 september 2022


Voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,                               

K. Schuiling     
                                                                       

Downloads