Ga naar hoofdinhoud

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio 13 juli 2023

Vergadering d.d. 13 juli 2023

Datum/nr.: 20230713.03
Onderwerp: Concept verslag vergadering AB d.d. 24 maart 2023

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Het verslag van het Algemeen Bestuur van 24 maart 2023 goed te keuren en vast te stellen.

Datum/nr.: 20230713.04
Onderwerp: Zienswijzen beleidsbegroting 2024 en actualisatie begroting 2023

Het algemeen bestuur besluit:

 • Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op de concept beleidsbegroting 2024 en actualisatie begroting 2023;
 • In te stemmen met de reactie van de VRG op de zienswijzen;
 • De beleidsbegroting 2024 en actualisatie begroting 2023 conform het ontwerp vast te stellen.

Datum/nr.: 20230713.05.1
Onderwerp: Financiële samenhang huisvesting

Het Algemeen Bestuur besluit in te stemmen met:

 • De samenhang tussen de op de agenda staande voorstellen met betrekking tot Strategisch Huisvestingsplan en PvE Herhuisvesting Sontweg;
 • De effecten van het Strategisch Huisvestingsplan en dat deze zijn verwerkt in de kaderbrief 2024-2027 en daarmee in de begroting 2024;
 • Dat de financiële effecten van de herhuisvesting Sontweg na besluitvorming zichtbaar worden in de kaderbrief 2025-2028 en daarmee in de begroting 2025 ev;
 • Dat er na besluitvorming over het Strategisch Huisvestingsplan voor 38 uitrukkazernes en het Programma van Eisen voor de herhuisvesting van de Sontweg sprake is van één eenduidig en compleet Strategisch Huisvestingsplan voor alle vastgoed van VRG;
 • Dat na besluitvorming hierover verdere kaderstelling en besluitvorming ter uitvoering daarvan via de jaarlijkse P&C cyclus zal plaatsvinden.

Datum/nr.: 20230713.05.2
Onderwerp: Onderzoek herhuisvesting PVE Sontweg

Het Algemeen Bestuur besluit:

De programma’s van eisen voor de locaties Arriva en Winschoterweg vast te stellen. Hierbij wordt expliciet gevraagd om:

 • Akkoord te gaan met verdere samenwerking met de GGD om te komen tot gezamenlijke huisvesting op de zogenaamde Arrivalocatie;
 • Akkoord te gaan met het aangaan van een voorbereidingskrediet en het vrijgeven van de 1e 50% daarvan ten behoeve van de ontwerpfase Directeur VRG mandaat te geven om verplichtingen aan te gaan tot een totale hoogte van het vrij te geven deel van het voorbereidingskrediet;
 • Kennis te nemen dat de rente-effecten van het benodigde voorbereidingskrediet reeds in de begroting 2024 zijn opgenomen;
 • Akkoord te gaan met het opstarten van de ontwerpfase;
 • Kennis te nemen van het proces van architectenselectie;
 • Kennis te nemen van het nadere onderzoek naar de mogelijkheid om de grond van de Arrivalocatie niet in eigendom, maar in erfpacht te verwerven.

Datum/nr.: 20230713.05.3
Onderwerp: Strategisch huisvestingsplan

Het Algemeen Bestuur besluit:

Het strategische huisvestingsplan Veiligheidsregio Groningen vast te stellen. Hierbij wordt expliciet gevraagd om:

 • De daarin opgenomen werkwijze, analyse en uitkomsten te onderschrijven;
 • In te stemmen met de prioriteitenlijst;
 • Het Scenario 2A als uitgangspunt vast te stellen voor de te hanteren huisvestingstrategie;
 • De planvorming op te starten voor de 1e tien locaties uit de prioriteringslijst en de voorbereidingskosten te dekken uit de reeds gevormde bestemmingsreserve;
 • Conform het voorstel in de Kaderbrief 2024-2027 te starten met fondsvorming om de verwachte gemiddelde kostenstijging over de komende 10 jaar van scenario 2A als structurele uitzetting
  van de begroting (€ 1,3 miljoen) te dekken;
 • Ten aanzien van de zeggenschap over het vastgoed het principe van “eigendom, tenzij…” te herbevestigen.

Datum/nr.: 20230713.06
Onderwerp: Zienswijzen beleidspakket brandweerzorg 2030

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • In te stemmen met de conceptreactie van Veiligheidsregio Groningen op de zienswijzen en reacties op de Visie Brandweerzorg Groningen 2030, het Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026 en het Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026;
 • De VRG opdracht te geven de voorgestelde wijzigingen in het beleidspakket Brandweerzorg 2030 te verwerken;
 • De Visie Brandweerzorg Groningen 2030, het Organisatieplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026 en het Regionaal Dekkingsplan Brandweerzorg Groningen 2023-2026 vast te stellen.

Datum/nr.: 20230713.07
Onderwerp: Rampbestrijdingsplan Eems Energy Terminal
Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Het rampbestrijdingsplan voor de hogedrempelinrichting Eems Energy Terminal te Eemshaven vast te stellen.

Datum/nr.: 20230713.08
Onderwerp: Intrekken IBP DAMCO
Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Het incidentbestrijdingsplan voor de inrichting DAMCO in te trekken.

Datum/nr.: 20230713.09
Onderwerp: Eindadvies Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg
Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Het eindadvies ‘Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’ van het Veiligheidsberaad vast te stellen.