Ga naar hoofdinhoud

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 24 maart 2023

Vergadering d.d. 17 maart 2023

Datum/nr.: 20230324.03

Onderwerp: Concept verslag d.d. 18 december 2022

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Het verslag goed te keuren en vast te stellen

Datum/nr.: 20230324.04

Onderwerp: Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2023-2026

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • De nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2023 – 2026 vast te stellen. De nota heeft een meerjarig karakter en dient minimaal eens per vier jaren te worden herzien.

Datum/nr.: 20230324.05

Onderwerp: Controleplan en normenkader 2023

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Kennis te nemen en vaststellen van het controleplan en normenkader 2023. Deze documenten worden voor vaststelling doorgeleid naar het Algemeen Bestuur.

Datum/nr.: 20230324.06

Onderwerp: Jaarstukken 2022

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • De jaarstukken VRG 2022 inclusief de bestemmingsvoorstellen en het accountsverslag vast te stellen;
 • Het positieve resultaat 2022 van € 1.110.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
 • De huidige bestemmingsreserve Ontwikkeling stedelijk gebied te verruimen en de naam te wijzigen in bestemmingsreserve Huisvesting. De reserve wordt daarmee bestemd om toekomstige uitgaven op het gebied van huisvesting te dekken;
 • De jaarstukken VRG 2022 ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraden.

Datum/nr.: 20230324.07

Onderwerp: Convenant MkNN

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Akkoord te gaan met het voorgestelde nieuwe convenant samenwerking Meldkamer Noord Nederland;
 • Na vaststelling volgt nog een proces ter fysieke ondertekening; Akkoord te gaan met de voorgestelde (her)nieuw(d)e overeenkomst werkgeverschap
  MkNN (geborgd bij veiligheidsregio Drenthe);
 • Akkoord te gaan met de voorgestelde incidentele afwijking op de begroting voor 2023 en 2024 door het financieren van calamiteiten coördinatoren, diverse functies in de Meldkamer op het gebied van crisisbeheersing en financiële dekking voor mobiliteit voor medewerkers van de Meldkamer;
 • Kennis te nemen van de impact van de gevraagde financiën op de lange termijn waar nog geen structurele dekking voor is gevonden.

Datum/nr.: 20230324.08

Onderwerp: Ledenraadpleging principeakkoord arbeidsvoorwaarden 2030 e.v.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Kennis te nemen van het principeakkoord nieuwe arbeidsvoorwaarden voor personeel in dienst van veiligheidsregio’s;
 • Kennis te nemen van de informatie over de ledenraadpleging en het besluitvormingsproces;
 • Eventuele reacties en opmerkingen kenbaar te maken;
 • De voorzitter van Veiligheidsregio Groningen (VRG) te machtigen om namens het Algemeen Bestuur VRG tijdens de ledenraadpleging een positieve stem uit te brengen.

Datum/nr.: 20230324.09

Onderwerp: Actualisatie begroting

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2023 met de volgende wijzigingen: 1. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2023 ten gevolge van de herijking Gemeentefonds, geactualiseerde O&V-sleutel (clusteronderdeel B&R) en inwoneraantallen; 2. Extra versterkingsmiddelen (via BDuR); 3. Een stijging van de deelnemersbijdrage met €2.335 duizend als gevolg van nacalculatie loon- en prijsindexatie 2023; 4. Overige administratieve wijzigingen.

Datum/nr.: 20230324.10

Onderwerp: Concept beleidsbegroting 2024

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2024 inclusief de bijbehorende stijging van de totale begrotingsomvang van €3,426 miljoen ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2023 door: 1. Versterkingsmiddelen BDuR + €1.600 duizend (geen effect op gemeentelijke bijdrage); 2. Indexering 2024 o.b.v. loon- en prijsontwikkelingen + €1.576 duizend; 3. Vervallen FLO bijdrage begrpene in MJB 2020-2023 – €1.050 duizend; 4. Strategisch huisvestingsplan + €1.300 duizend; Punten 2,3, & 4 leiden tot een totaal effect van €1.826 duizend op de gemeentelijke bijdragen.