Skip to content

Evaluatie MSC Zoe

Datum vergadering:
Algemeen bestuur: 28 juni 2019
Onderwerp:
In opdracht van veiligheidsregio’s Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord heeft het lectoraat crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een evaluatierapportage gemaakt. In de bijlagen vindt u deze rapportage, alsook een samenvatting er van.
Agendapunt:
12
Naam Steller:
Albert van den Berg
Afdeling:
Crisisbeheersing

Voorstel:

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de evaluatierapportage “Container-calamiteit: crisisbeheersing in het Waddengebied”

Relatie tot eerdere besluitvorming

De voorzitter van VRG heeft in een advies aan de Groningse gemeenten een verantwoording voor de betrokkenheid in de Friese GRIP-structuur voorgelegd.

Doel/ wat willen we bereiken

De vraag die in deze evaluatie centraal staat is wat uit deze casus kan worden geleerd.

VRG zal in samenwerking met Veiligheidsregio Fryslân (VRF) en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) de conclusies en aanbevelingen uit het rapport bestuderen. Mogelijke acties zullen opgepakt worden conform het reguliere evaluatieprotocol.

Een van de aanbevelingen is om de incidentbestrijdingsplannen (IBP’s) die in deze casus van toepassing waren, eens tegen het licht te houden. Bij het IBP Waddenzee zijn VRF, VRNHN en VRG betrokken. De werkgroep is recentelijk bijeen geweest en heeft inmiddels stappen gezet om dit plan aan te passen.

Een andere aanbeveling is om binnen de veiligheidsregio’s de kennis over de toepassingsmogelijkheden van GRIP te vergroten: de aard van een calamiteit kan niet alleen fysiek maar ook sociaal, ecologisch, etc. zijn. Hier is VRG al mee bezig. In 2019 en 2020 wordt het Veiligheidsplan VRG geschreven, waarvan onder meer de verbreding van het veiligheidsrisico onderdeel is. Daarnaast wordt de integraliteit van veiligheidsrisico’s benadrukt; het een kan niet meer zonder het ander worden gezien.

Wettelijk kader

Wet Veiligheidsregio’s.

Financiële gevolgen / dekking

Naar verwachting zullen mogelijke acties n.a.v. de conclusies en aanbevelingen, geen financiële gevolgen hebben.

Personele consequenties / advies of instemming ondernemingsraad benodigd?

Naar verwachting zullen mogelijke acties n.a.v. de conclusies en aanbevelingen, geen personele consequenties hebben. Evenmin verwachten wij dat advies of instemming van de ondernemingsraad nodig is.

Communicatie

We communiceren niet actief over de evaluatie. Het rapport is beschikbaar via de website van VRG.

Risico’s

N.v.t.

Uitvoering

VRG zal in samenwerking met Veiligheidsregio Fryslân en Veiligheidsregio Noord-Holland Noord het rapport bestuderen.

Betrokken partijen

  • Veiligheidsregio Fryslân
  • Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • BWO+ : het BWO+ (Bestuurlijk Waddenzee Overleg) komt eens per 6 weken bij elkaar voor het bespreken van de nafase van het containerincident. De burgemeester van Het Hogeland en de directeur van VRG zijn hierin vertegenwoordigd.

Bijlagen

1. Rapport “Container-calamiteit: crisisbeheersing in het Waddengebied”

2. Samenvatting rapport