Gemeentelijke Kolom Groningen

Sinds 2014 hebben de Groninger gemeenten hun personele capaciteit voor rampenbestrijding en crisisbeheersing samengevoegd in één regionaal netwerkteam. De Gemeentelijke Kolom Groningen is een herkenbaar en zelfstandig onderdeel van de Veiligheidsregio Groningen. Net als de brandweer, de politie en de ambulancedienst heeft ook de gemeente een rol in de hulpverlening als er op haar grondgebied een ernstig incident is of dreigt. Die rol wordt Bevolkingszorg genoemd en bestaat o.a. uit het evacueren, opvangen en verzorgen van getroffenen van een ramp, het coördineren van de communicatie en het voorzien in de primaire levensbehoeften.

Wat doet de Gemeentelijke Kolom Groningen?

De Gemeentelijke Kolom is namens de Groninger gemeenten verantwoordelijk voor alle voorbereidende taken die betrekking hebben op de zorg voor de bevolking. Dit bestaat uit:

  • Het beschrijven van de te behalen resultaten, de organisatie en de benodigde faciliteiten voor de verschillende teams die bij rampen en crises worden ingezet;
  • Het opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke medewerkers die bij het bestrijden van een ramp of crisis een bepaalde taak hebben.
  • Adviseren van de Groninger burgemeesters en gemeentesecretarissen over alles wat met rampen, crises, of de veiligheidsregio te maken heeft.

Naast de taken die direct voor de gemeenten worden uitgevoerd, werkt de Gemeentelijke Kolom Groningen op een aantal terreinen ook samen met de andere crisispartners:

  • Het beschrijven van de te behalen resultaten, de organisatie en de benodigde faciliteiten voor de verschillende multidisciplinaire teams.
  • Het ontwikkelen van rampbestrijdingsplannen voor specifieke bedrijven waar gewerkt wordt met zeer gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld op het chemiepark in Delfzijl.
  • Het ontwikkelen van incidentbestrijdingsplannen voor bepaalde typen incidenten. Voorbeelden hiervan zijn aardbevingen, langdurige stroomuitval en overstromingen.
  • Het evalueren van alle activiteiten en grootschalige incidenten.