Ga naar hoofdinhoud

Groninger gemeenten en Rijk eens over opvang asielzoekers in 2023 en 2024

DEN HAAG / GRONINGEN – De tien Groninger gemeenten en het Rijk hebben overeenstemming bereikt over het aantal opvangplekken voor asielzoekers in de komende twee jaar. Daarbij gaat het om de provinciale opgave voor reguliere asielzoekerscentra (3.550), noodopvang (2.194), Oekraïense ontheemden (3.033), Landelijke Vreemdelingenvoorziening (pilot, 260) en alleenstaande minderjarige vluchtelingen (160). De overeenkomst is vrijdag 10 februari 2023 namens het Rijk ondertekend door staatssecretaris Asiel en Migratie E. van der Burg en burgemeester Koen Schuiling van Groningen, daartoe gemachtigd door de tien Groninger gemeenten.

De provincie Groningen voldoet met deze overeenkomst aan de taakstelling volgens de recent vastgestelde verdeelsleutel van de provinciale regietafel. Deze verdeelsleutel is vastgesteld vooruitlopend op de zogenoemde spreidingswet. Ook aan andere provincies is verzocht om volgens deze verdeelsleutel opvangplekken beschikbaar te stellen. Groningen bijt met deze overeenkomst het spits af.

Burgemeester Koen Schuiling: “Als er één regio is die de impact van de opvangcrisis afgelopen jaar van dichtbij heeft meegemaakt is het Groningen en natuurlijk specifiek de gemeente Westerwolde. Steeds hebben we als tien Groninger gemeenten zij aan zij gestaan om onze verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van opvangplekken voor vluchtelingen. Met deze overeenkomst weet het Rijk wat ze de komende twee jaar van ons mag verwachten en dat schept duidelijkheid en rust. Hopelijk kunnen we de crisis daarmee achter ons laten.’’

Staatssecretaris Van der Burg: “Met dit bestuurlijke arrangement zet provincie Groningen wederom een stap naar voren voor de asielopvang in Nederland. De zekerheid die Groningen hiermee aan het Rijk geeft, creëert precies de rust en stabiliteit die zo hard nodig is in de asielopvang. Provincie Groningen geeft hiermee weer het goede voorbeeld. Ik ben ze daar heel dankbaar voor.“

Met de gemaakte afspraken krijgen de tien Groninger gemeenten en Veiligheidsregio Groningen ook de tijd en rust om zich toe te leggen op onder meer de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied, die op zichzelf al een grote impact heeft op de woningbehoefte in de provincie. Die opgave vraagt de komende jaren inspanningen van álle gemeenten in Groningen.

De Groninger gemeenten en Veiligheidsregio Groningen hebben zich in de afgelopen jaren maximaal ingespannen om de opvangcrisis in de asielketen op te vangen. In 2021 en zeker in 2022 hebben de Groninger gemeenten extra capaciteit geboden om de overloop van het aanmeldcentrum in Ter Apel op te vangen, onder meer met grote opvanglocaties in Marnewaard en Zuidbroek. Daarnaast vangt de gemeente Het Hogeland een grote groep Afghaanse evacués op, die in 2021 halsoverkop hun land moesten verlaten.

De gemeenten stellen in 2023 en 2024 gezamenlijk 9.197 opvangplaatsen en 278 flexwoningen (deels voor statushouders) beschikbaar. Het voorstel van de gemeenten is een reëel aanbod en is gebaseerd op de op dit moment actuele capaciteitsprognose (75.500 nationaal benodigde opvangcapaciteit voor asielzoekers en 90.000 voor ontheemden uit Oekraïne).

Rijk en gemeenten maken daarnaast voor 1 juni 2023 aanvullende afspraken voor randvoorwaarden op het gebied van onderwijs, zorg, openbare orde en veiligheid en de inzet van flexwoningen (voor statushouders). Het ministerie van Justitie en Veiligheid spant zich in om invulling van de randvoorwaarden te realiseren en/of om maatwerkoplossingen te treffen die passen bij de lokale context.

De coördinatie op de realisatie van de gemaakte afspraken wordt belegd bij de Provinciale Regie Tafel (PRT) Groningen. De uitvoering van deze overeenkomst wordt na het sluiten van deze overeenkomst overgedragen aan de Stuurgroep Opvang Vluchtelingen van gemeenten en provincie Groningen. Realisatie van opvang vindt plaats binnen reguliere samenwerking tussen gemeenten en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Opvangspoor Gemeente Aantal plaatsen Einddatum
Reguliere asielzoekerscentra Eemsdelta
Groningen
Stadskanaal
Westerwolde
672
500
214
1950
31 december 2023
Nader te bepalen (d)
Medio 2033
17 mei 20240
Totaal 3550 (a)
Noodopvang asielzoekers Eemsdelta
Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Oldambt
 

150
600
600
500

114

31 december 2023
Diverse einddata
10 maart 2023
19 september 2023 (a)
1 april 2024
Totaal 1694
Noodopvang asielzoekers (uit Afghanistan) Het Hogeland
Het Hogeland
250
250
1 november 2024
1 november 2024
Totaal 500
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv) opvang door COA Groningen (B)
Oldambt
Westerwolde
20
66
50
M.i.v. 1 mei 23, voorlopig voor de duur van 1 jaar
1 april 2024
17 mei 2040
Totaal 136 (b)
Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (amv) opvang door Nidos Midden-Groningen
Stadskanaal
18
6
Onbekend
Onbekend
Totaal 24
Oekraïnse Ontheemden – GOO Eemsdelta
Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Veendam
Westerkwartier
Westerwolde
150
798
126
299146
370
272
94
428
350
Diverse einddata. Nagenoeg overal is de opvang beschikbaar tot eind 2023
Totaal 3033 (c)
Landelijke Vreemdelingen Voorziening Groningen 260 31 december 2023
Centrale Voorziening Statushouders Het Hogeland 75 flexwoningen Nader te bepalen
Flexwoningen (deels voor statushouders) Oldambt
Pekela
Stadskanaal
Westerkwartier
60
68
25
50
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Nader te bepalen
Totaal 278

 

a) Bij een opvangopgave regulier asiel 75.500, zonder nationale inbreng, en een verdeelsleutel naar inwoneraantal
(590.170) is de provinciale opgave van Groningen 2533 opvangplaatsen.
b) Opvangopgave amv is onderdeel van de 75.500. De amv-opgave provincie Groningen is nog onbekend.

c) Op basis van de totale opvangopgave van 90.000 opvangplaatsen voor ontheemden uit Oekraïne per 1 juli 2023 is
het aandeel van de veiligheidsregio Groningen 4.052 opvangplaatsen, waarvan 2.000 een resultaatverplichting is
en 2.052 een inspanningsverplichting (zie Kamerbrief van 16 december 2022, Kamerstukken 19 637, nr. 3021).
d) Tenminste gereed voor 31 december 2024. Einddatum wordt nog bepaald, maar opvangplaatsen zijn voor
minimaal 5 jaar beschikbaar.