Skip to content

Het werk van de GHOR

De GHOR houdt zich bezig met verschillende thema’s:

 • beleidsadvisering
 • evenementenadvisering
 • vakbekwaamheid (Opleiden Trainen en Oefenen)
 • netwerkmanagement (de geneeskundige keten en zorgcontinuïteit)
 • informatiemanagement

Advies geven over risico’s

 • De veiligheidsregio adviseert het bevoegd gezag over risico’s in de regio.
 • De adviezen gaan over fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en verminderen van onveilige situaties.
 • De GHOR levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Advies bij evenementen

De GHOR adviseert de gemeente bij risicovolle evenementen. Een succesvol evenement voldoet aan voorwaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bekijk meer informatie over het organiseren van een evenement.

Partners van de GHOR

De GHOR is een netwerkorganisatie. Samen met partners moet de GHOR een incident tot een goed einde brengen. Tijdens rampen en crises coördineert en stuurt de GHOR de geneeskundige hulpverlening aan. We doen dat samen met de volgende partners:

Veiligheidspartners

 • Brandweer
 • Defensie
 • Gemeenten
 • Openbaar Ministerie
 • Politie
 • Provincie
 • Waterschappen

Ketenpartners

 • Ambulancezorg
 • Huisartsen(posten)
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Nederlands Rode Kruis
 • Slachtofferhulp
 • Traumacentrum
 • Ziekenhuizen
 • Gehandicaptenzorg
 • Thuiszorg
 • Verpleeghuizen
 • GGD

Binnen deze samenwerking heeft de GHOR in de voorbereiding op een ramp of crisis vooral een regisserende rol. De GHOR heeft een onafhankelijke advies- en regierol. Maar wij nemen de verantwoordelijkheid van instellingen niet over.

Zorg moet altijd doorgaan

Rampen en grote incidenten hebben veel invloed op de zorgvraag en het zorgaanbod. Dit kan binnen de hele zorgsector gevolgen hebben voor de continuïteit van zorg van de eigen zorginstelling. Als de vraag naar en het aanbod van zorg langere tijd niet in evenwicht is, is dit een bedreiging voor de zorgcontinuïteit.

Voor zorginstellingen is het dus belangrijk dat zij nadenken over maatregelen die de continuïteit van zorg garanderen. Deze maatregelen moeten worden vastgelegd in een plan. Omdat elke crisis anders verloopt, heeft GHOR Groningen de Leidraad Cobra ontwikkeld. Niet-acute zorginstellingen kunnen deze leidraad (plus bijbehorend format) gebruiken om zich voor te bereiden op een ramp, crisis of groot incident.

Afspraken met ketenpartners

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen maakt afspraken met de zorginstellingen over hun inzet tijdens rampen of crises, en de voorbereiding daarop. GHOR Groningen heeft deze afspraken met de zorginstellingen vastgelegd in convenanten. Implementatie en borging van deze afspraken is belangrijk. GHOR Groningen adviseert daarom de zorginstellingen over zorgcontinuïteit. Ook afspraken over informatiemanagement en de voorbereiding op rampen door middel van opleiden, trainen en oefenen zijn hierin opgenomen.

Rampen, grote incidenten en crises kunnen ook van invloed zijn op de continuïteit van de zorgketen. Voorbereiding daarop en evaluatie daarvan vindt plaats in de netwerken in de regio.

Opleiden, trainen en oefenen

De crisisfunctionarissen van de GHOR moeten klaarstaan bij een ramp of crisis in de regio. Opleiden, trainen en oefenen (OTO) van al deze crisisfunctionarissen is hier een belangrijk onderdeel van.

Het werkveld van de GHOR is uitgebreid en divers. Vaak werken de verschillende crisisfunctionarissen niet dagelijks samen. Maar tijdens een incident is het belangrijk om goed samen te werken. Daarom worden er trainingen en oefeningen georganiseerd. Het doel van samen trainen en oefenen is om alle functionarissen uit de geneeskundige kolom voor te bereiden op hun rol bij grote incidenten en rampen.

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de GHOR op de website van de GGD Groningen.