Skip to content

Wat doet de GHOR?

De GHOR houdt zich met veel verschillende onderwerpen bezig. Dit zijn vaak maatschappelijke thema’s waarbij veiligheid en zorg samenkomen en waarbij de GHOR een belangrijke verbindende rol heeft. In de uitwerking van deze thema’s staat de GHOR er nooit alleen voor. Op elk thema werken we intensief samen met partners binnen de zorg, openbaar bestuur en veiligheidsregio’s. De GHOR heeft alle onderwerpen en thema’s onderverdeeld in dossiers:

  • beleidsadvisering
  • evenementenadvisering
  • vakbekwaamheid (Opleiden Trainen en Oefenen)
  • netwerkmanagement (de geneeskundige keten en zorgcontinuïteit)
  • informatiemanagement

Beleidsadvisering ten aanzien van risico’s

De veiligheidsregio adviseert het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises in de regio. Wij zijn daarvoor wettelijk verantwoordelijk. De adviezen gaan over fysieke (on)veiligheid en het voorkomen en verminderen van onveilige situaties. De GHOR levert hieraan een belangrijke bijdrage.

Evenementenadvisering

De GHOR adviseert de gemeente bij risicovolle evenementen. Een succesvol evenement voldoet aan bepaalde voorwaarden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Bekijk meer informatie over het organiseren van een evenement.

Het geneeskundige netwerk en zorgcontinuïteit

De GHOR is een netwerkorganisatie. Samen met partners moet de GHOR een incident tot een goed einde brengen. Tijdens rampen en crises coördineert en stuurt de GHOR de geneeskundige hulpverlening aan. Ze doet dat samen met de volgende partners:

VeiligheidspartnersKetenpartners
BrandweerAmbulancezorg
DefensieHuisartsen(posten)
GemeentenGeestelijke gezondheidszorg
Openbaar MinisterieNederlands Rode Kruis
PolitieSlachtofferhulp
ProvincieTraumacentrum
WaterschappenZiekenhuizen
Gehandicaptenzorg
Thuiszorg
Verpleeghuizen
GGD

Binnen deze samenwerking heeft de GHOR in de voorbereiding op een ramp of crisis vooral een regisserende rol. Een sterk netwerk betekent voor de GHOR dat zij een onafhankelijke advies- en regierol heeft, zonder de verantwoordelijkheid van instellingen over te nemen.

Overlegorganen van de GHOR in de voorbereiding op rampen en crises

COBRA (Continuïteit bij rampen)
Rampen en grote incidenten hebben veel invloed op de zorgvraag en het zorgaanbod. Dit kan binnen de hele zorgsector gevolgen hebben voor de continuïteit van zorg van de eigen zorginstelling. Als de vraag naar en het aanbod van zorg langere tijd niet in evenwicht is, is dit een bedreiging voor de zorgcontinuïteit.

Voor zorginstellingen is het dus belangrijk dat zij nadenken over maatregelen die de continuïteit van zorg garanderen. Deze maatregelen dienen te worden vastgelegd in een plan. Omdat elke crisis anders verloopt, heeft GHOR Groningen de Leidraad Cobra ontwikkeld. Niet-acute zorginstellingen kunnen deze leidraad (plus bijbehorend format) gebruiken om zich voor te bereiden op een ramp, crisis of groot incident.

Afspraken met ketenpartners in convenanten

Het bestuur van Veiligheidsregio Groningen maakt afspraken met de zorginstellingen over hun inzet tijdens rampen of crises, en de voorbereiding daarop. GHOR Groningen heeft deze afspraken met de zorginstellingen vastgelegd in convenanten. Implementatie en borging van deze afspraken is belangrijk. GHOR Groningen adviseert daarom de zorginstellingen over zorgcontinuïteit. Ook afspraken over de voorbereiding op rampen door middel van opleiden, trainen en oefenen zijn hierin opgenomen.

Rampen, grote incidenten en crises kunnen ook van invloed zijn op de continuïteit van de zorgketen. Voorbereiding daarop en evaluatie daarvan vindt plaats in de netwerken in de regio.

Vakbekwaamheid GHOR en Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO)

De crisisfunctionarissen van de GHOR moeten ‘klaarstaan’ voor als zich een ramp of crisis in voordoet in de regio. Opleiden, trainen en oefenen (OTO) van al deze crisisfunctionarissen is een belangrijk onderdeel van de GHOR bureau-organisatie.

Het werkveld van de GHOR is uitgebreid en divers. Vaak werken de verschillende crisisfunctionarissen niet dagelijks samen. Maar tijdens een incident is het belangrijk elkaar goed aan te voelen en efficiënt samen te werken. Daarom worden er trainingen en oefeningen gehouden. Het doel van samen trainen en oefenen is om alle functionarissen uit de geneeskundige kolom voor te bereiden op hun rol bij grootschalige incidenten en rampen.