Skip to content

Voorwaarden voor demonstreren met landbouwvoertuigen

Veiligheidsregio Groningen heeft een WOM-beschikking gepubliceerd. Dit in verband met de aangekondigde acties van boeren. In de beschikking staat dat demonstreren met landbouwvoertuigen onder voorwaarden is toegestaan. Deze beperkingen gelden in het gebied van de Veiligheidsregio Groningen, dat wil zeggen in de provincie Groningen, voor de periode ingaande op maandag 16 november 2020 om 18:00 uur en eindigend op zondag 22 november 2020 om 23:00 uur. Doel hiervan is de gezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen.

De publicatie is hieronder te vinden:


Geachte dames en heren,
Op meerdere dagen in juni en juli 2020 zijn verschillende groepen boeren met trekkers en andere zware (landbouw)voertuigen de weg opgegaan om te demonstreren tegen (voorgenomen) kabinetsmaatregelen die te maken hebben met de uitstoot van stikstof in relatie tot de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven. Bij die gelegenheid hebben zich verkeersonveilige situaties en diverse wanordelijkheden voorgedaan.
Gezien de gevaarlijke gedragingen in het recente verleden, maar tevens het (grond) recht van demonstreren respecterend, heb ik met het oog op o.a. de veiligheid het volgende overwogen:

Overwegingen
In de genoemde periode zijn groepen boeren en sympathisanten met trekkers en andere (zware) landbouwvoertuigen op verschillende plekken in de veiligheidsregio de weg opgegaan om te demonstreren. De belangen zoals bedoeld in artikel 2 WOM (bescherming gezondheid, belang van het verkeer en voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden) zijn in die periode daadwerkelijk in het gedrang gekomen. Door de demonstraties is de doorstroming van het verkeer op verschillende plaatsen ernstig belemmerd, waarbij ook de verkeersveiligheid in het geding was en hulpverlenende diensten als brandweer, ambulance en politie bij de uitvoering van hun (vaak levensreddende) taken werden gehinderd. Verder zijn tijdens demonstraties de geldende COVID-regels niet in acht genomen. In enkele gevallen is materiële schade veroorzaakt.
Tijdens demonstraties waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet, is het bovendien om praktische redenen bijna niet mogelijk om de gang van zaken zodanig in de hand te houden dat een ordelijk verloop is verzekerd en de belangen van artikel 2 WOM niet in het gedrang komen.

In de afgelopen dagen is duidelijk geworden dat (representanten van) boeren opnieuw voornemens zijn om demonstraties of andere acties te organiseren. Demonstreren met landbouwvoertuigen is toegestaan, maar op basis van de ervaringen uit het verleden ben ik van oordeel dat de in artikel 2 WOM genoemde belangen ertoe nopen nadere voorwaarden te stellen aan het demonstreren met landbouwvoertuigen.

Besluit
Ter bescherming van de belangen van de gezondheid, het verkeer en ter voorkoming en bestrijding van wanordelijkheden, besluit ik op grond van artikel 5, eerste lid, WOM, dat bij demonstraties (en reizen naar demonstraties) waarbij landbouwvoertuigen worden gebruikt de volgende voorwaarden gelden:

 • Om de demonstratie te kunnen faciliteren is tijdige aanmelding noodzakelijk.
 • De maximale omvang van deelnemende landbouwvoertuigen bij een demonstratie is 15 landbouwvoertuigen per gemeente. Het exacte aantal toegestane landbouwvoertuigen kan door het bevoegd gezag naar beneden worden bijgesteld afhankelijk van de geografische locatie/situatie.
 • Reizen naar een demonstratielocatie wordt niet gezien als een demonstratie. Hiervoor geldt dat in groepen mag worden gereden van maximaal 15 landbouwvoertuigen.
 • Het verzamelen op een bepaalde locatie om vervolgens door te reizen naar een demonstratielocatie wordt niet gezien als demonstratie. Afhankelijk van de geschiktheid van de verzamellocatie wordt geen maximum gesteld aan het aantal landbouwvoertuigen dat zich verzamelt voor de doorreis naar een demonstratielocatie. Op een verzamellocatie moeten de geldende COVID regels in acht worden genomen.
 • Landbouwvoertuigen zijn niet toegestaan op auto(snel)wegen en knooppunten van deze wegen.
 • Verkeersgedragingen waarbij andere weggebruikers in gevaar gebracht worden, zijn niet toegestaan. In het belang van de verkeersveiligheid moeten verkeersregels worden nageleefd.

Deze beperkingen gelden in het gebied van de Veiligheidsregio Groningen, dat wil zeggen in de provincie Groningen, voor de periode ingaande op maandag 16 november 2020 om 18:00 uur en eindigend op zondag 22 november 2020 om 23:00 uur.

Verder wil ik u er op wijzen dat ook bij demonstraties de noodverordening COVID-19 moet worden nageleefd. Gezondheidsrisico’s in verband met COVID-19 moeten zoveel als mogelijk beperkt worden.

Overtreding van de voorschriften is strafbaar op grond van artikel 11, eerste lid, WOM.
Vorenstaand besluit laat onverlet mijn bevoegdheid om in andere voorkomende gevallen op grond van de wet andere voorschriften en/ of beperkingen te verbinden aan (andere) nog te houden demonstraties, dan wel deze geheel te verbieden.

Hoogachtend,
Voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen,

K.F. Schuiling

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken.
Vermeld in uw bezwaarschrift in elk geval:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.

Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de dagtekening van dit besluit. De dagtekening vindt u bovenaan deze brief.
Stuur uw bezwaarschrift naar:
Veiligheidsregio Groningen
Postbus 66
9700 AB GRONINGEN