Skip to content

Voorwaarden en beperkingen betoging Ter Apel

Veiligheidsregio Groningen heeft een Wom-beschikking gepubliceerd. Dit in verband met de wandeling in Ter Apel om het ongenoegen kenbaar te maken over de gang van zaken rondom het aanmeldcentrum. In de beschikking staat dat deze betoging onder voorwaarden is toegestaan. Deze beperkingen gelden in het gebied van de Veiligheidsregio Groningen, dat wil zeggen in de provincie Groningen, voor een periode ingaande op donderdag 25 augustus om 19:00 uur.


De publicatie is hieronder te vinden:

Geachte heer,

Op 23 augustus 2022 namen wij kennis van uw oproep op Facebook om op 25 augustus 2022 een wandeling te houden in Ter Apel om het ongenoegen kenbaar te maken over de gang van zaken rondom het aanmeldcentrum.

Op 24 augustus 2022 heeft de gemeente Westerwolde u gevraagd deze oproep aan te melden als een betoging. Hier heeft u aan voldaan per e-mail. Hierop heeft gemeente Westerwolde u tevens gevraagd om aanvulling van de gegevens, maar na herhaaldelijke verzoeken heeft u hieraan niet voldaan.

Overwegende dat:

 • Op 24 augustus 2022 per mail uw kennisgeving is binnengekomen bij de gemeente Westerwolde voor het houden van een demonstratie in de openbare ruimte van Ter Apel met de volgende informatie:
  • het thema van de demonstratie is gericht op sluiting van het aanmeldcentrum;
  • de locatie is een wandeling van het Molenplein in Ter Apel naar het aanmeldcentrum;
  • de demonstratie op 25 augustus 2022 om 19:00 uur zal starten;
  • u heeft ons niet laten weten hoeveel mensen u verwacht;
  • u geeft aan dat u het jammer vindt dat de wandeling het Veiligheidsrisicogebied niet mag betreden;
  • er is een ordedienst die zal zorgen dat de demonstranten zich aan de regels houden;
 • de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen niet over de inhoud gaat maar wel voorwaarden en beperkingen kan stellen;
 • er al geruime tijd een neerslag tekort is waardoor de natuur erg droog is;
 • de demonstratie, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, deels na zonsondergang zal plaatsvinden;
 • de aangemelde demonstratie onder de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen is toegestaan.


Gelet op artikel 5 lid 1 van de Wet openbare manifestaties (Wom);


Stel ik de navolgende voorwaarden en beperkingen:

 • de wandeling vindt plaats vanaf het Molenplein, via de Hoofdstraat, over de Westerstraat. Na het viaduct Westerstraat gaat u rechtsaf, tot aan de rotonde. Vanaf daar keert de wandeling via dezelfde route in tegengestelde richting terug naar het Molenplein;
 • de demonstratie wordt gehouden op 25 augustus 2022 vanaf 19:00 uur;
 • de demonstratie is in de vorm van een wandeling;
 • er worden voldoende personen aangewezen als ordedienst die bij incidenten als eerste optreden en aanspreekpunt zijn;
 • de ordedienst is zichtbaar en herkenbaar;
 • er mag geen gebruik gemaakt worden van voertuigen, uitsluitend de orde dienst mag gebruik maken van fietsen.
 • na zonsondergang afdoende maatregelen worden genomen om voldoende zichtbaarheid van de demonstranten voor het overige wegverkeer te garanderen;
 • versterkt geluid mag enkel worden gebruikt op het Molenplein;
 • er geen fakkels of andere soorten open vuurbronnen worden meegevoerd;
 • deelnemers onthouden zich van strafbare feiten;
 • verkeersregels worden nageleefd;
 • de toegang tot het veiligheidsrisicogebied, zoals aangegeven op bijgevoegde kaart, wordt niet gehinderd of geblokkeerd;
 • het veiligheidsrisicogebied mag niet door de deelnemers aan de demonstratie worden betreden;
 • gezamenlijk met de ordedienst zorgt de organisatie voor naleving van de voorwaarden en beperkingen;
 • aanwijzingen of vorderingen van de politie of medewerkers toezicht en handhaving van de gemeente worden opgevolgd;
 • belemmering van overheidsoptreden of van de hulpverleningsdiensten is niet toegestaan;
 • er zijn geen slag-, steek- of vuurwapens, dan wel anderszins gevaarlijke voorwerpen aanwezig om wanordelijkheden te plegen;
 • gezichtsbedekking of kledingstukken die het doel hebben om herkenning te voorkomen bij wanordelijkheden zijn niet toegestaan;
 • deelnemers onthouden zich van discriminerende, beledigende of opruiende uitlatingen in woord en daad;
 • tijdens de demonstratie bent u het aanspreekpunt. U bent tijdens de demonstratie te bereiken per telefoon.


Indien zich in aanloop naar de demonstratie wijzigingen voordoen dan wordt er in overleg getreden met de Operationeel Leider en kunnen er nadere voorwaarden en beperkingen worden gesteld.

In het uiterste geval kan ik de demonstratie verbieden.

Het niet naleven van de bovengenoemde voorwaarden en beperkingen kan leiden tot een opdracht om de demonstratie te beëindigen en is op grond van artikel 11 van de Wom een strafrechtelijke overtreding.

Een afschrift van deze brief zend ik naar de burgemeester van gemeente Westerwolde en de politie, basisteam Ommelanden Oost.

Tot slot dient de openbare ruimte als gevolg van de demonstratie schoon en onbeschadigd te worden achtergelaten. Bij niet of niet voldoende nakoming zal één en ander geschieden op kosten van de organisatie.


Bezwaarmogelijkheid

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen daartegen schriftelijk bezwaar maken.

In het bezwaarschrift moet in elk geval vermeld worden:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de datum waarop u het bezwaar indient;
 • het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur zo mogelijk een kopie van het besluit mee);
 • waarom u het niet eens bent met het besluit;
 • uw handtekening.


Let op: het bezwaarschrift moet u indienen binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit.

Stuur uw bezwaarschrift naar:
Veiligheidsregio Groningen
Postbus 66
9700 AB  GRONINGEN


Hoogachtend,

de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen,

K.F. Schuiling

Downloads