Skip to content

Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen werken samen bij de levering van bluswater

Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen hebben vandaag de onderlinge samenwerking bekrachtigd met een nieuw samenwerkingsconvenant voor de levering van bluswater.

In dit convenant zijn onder andere afspraken vastgelegd ten aanzien van het gebruik van brandkranen door de brandweer en onderhoud van deze brandkranen door de gemeenten en Waterbedrijf Groningen.

Dit nieuwe convenant is een geactualiseerde versie van het eerder lopende convenant van 2017. De volgende wijzigingen zijn hierin meegenomen:

  • de taken en verantwoordelijkheden voor het onderhoud van de brandkranen zijn duidelijker beschreven in dit convenant;
  • wijziging in het aantal gemeenten, door de gemeentelijke herindeling van de afgelopen jaren;
  • de minimaal noodzakelijke opbrengst en onderlinge afstanden van een ondergrondse brandkraan zijn beter beschreven.


Water is voor de brandweer nog altijd het meest effectieve middel om een brand te bestrijden. In 95% van de gevallen lukt het de brandweer om met de watervoorraad die op de tankautospuit aanwezig is een snel opgemerkte brand te bestrijden. In enkele gevallen heeft de brandweer aan deze voorraad niet voldoende. Hiervoor zijn er op het waterleidingnet van Waterbedrijf Groningen ondergrondse brandkranen geplaatst. De brandweer kan en mag hier gebruik van maken. Naast brandkranen zijn er ook andere vormen van bluswater beschikbaar, zoals open water, bluswaterriolen en geboorde putten. Bij een langdurige inzet stapt de brandweer over op grootschalige watervoorziening. Denk hierbij aan een grote brand in de industrie of een grote boerderij. Voor dit type branden heeft de brandweer in totaal vier grootschalige watervoorzieningen, welke over een afstand van drie kilometer water kunnen verpompen vanuit oppervlaktewater. 

Het convenant is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Groningen. Vanochtend is het document ondertekend door Koen Schuiling, voorzitter VRG, Cora-Yfke Sikkema, ondertekenaar namens de gemeenten en Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen.