Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen 7 juli 2022

Vergadering d.d. 7 juli 2022

Datum/nr.: 20220707.02

Onderwerp: Concept verslag d.d. 25 maart 2022

Het Algemeen Bestuur besluit: na aanpassing onder punt 11 (bij besluitvorming vervalt het woord duizend): Het verslag vast te stellen.

Datum/nr.: 20220707.04

Onderwerp: Vaststellen normenkader 2022 en Controleplan 2022

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. Het normenkader voor 2022 vast te stellen.

2. De goedkeuringstoleranties zoals genoemd in het Besluit Accountantscontrole Decentrale

Overheden (BADO) vast te stellen als te hanteren toleranties voor de (accountants)controle van de

jaarstukken van VRG.

3. Het controleplan 2022 AO/IC vast te stellen.

Datum/nr.: 20220707.05

Onderwerp: Zienswijzen beleidsbegroting 2022 en actualisatie begroting 2022

Het Algemeen Bestuur besluit: De beleidsbegroting 2023 en de actualisatie van de begroting 2022 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen.

Datum/nr.: 20220707.06

Onderwerp: Samenwerkingsconvenant Veiligheidsregio Groningen en RTV Noord

Het Algemeen Bestuur besluit: in te stemmen met het samenwerkingsconvenant tussen Veiligheidsregio Groningen & RTV Noord.