Skip to content

Regeling budgetbeheer

Datum vergadering:
28 juni 2019
Onderwerp:
Regeling budgetbeheer
Agendapunt:
13
Naam Steller:
J.H. van der Veen
Afdeling:
Bedrijfsvoering, Financiën & Control

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Kennis te nemen van de door het Dagelijks Bestuur vastgestelde regeling budgetbeheer.

Voor u ligt ter kennisgeving de regeling budgetbeheer zoals die door het Dagelijks Bestuur op voorstel van de directeur en na voorafgaand advies van MT, OR en directeuren GKG en DPG in zijn laatste vergadering is vastgesteld.

Inhoudelijke toelichting

Vanaf de start van VRG heeft in eerste instantie de organisatie met slechts twee budgetten gewerkt: personeel en materieel. Ter verdere beheersing van kosten bleek het wenselijk dit toch nader te differentiëren. Overigens spreekt de regeling voor zich.

Overweging om de regeling ter kennisgeving toe te zenden aan het Algemeen Bestuur

Vanwege het feit dat in het bijzonder het Algemeen Bestuur belast is met toezicht – juist vanuit financieel opzicht – op de VRG, wordt in het kader van de transparantie deze regeling u ter kennisgeving toegezonden.