Skip to content

Proces Veiligheidsplan 2020 – 2023

Datum vergadering:
Algemeen bestuur: 28 juni 2019
Onderwerp:
Proces Veiligheidsplan VRG 2020-2023 Context, functie, vorm en inhoud van risico- en incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan)
Agendapunt:
9
Naam Steller:
Hans Foekens en Albert van den Berg
Afdeling:
Risicobeheersing en Crisisbeheersing

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van de planning van het “Veiligheidsplan VRG 2020-2023 Context, functie, vorm en inhoud van risico- en incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden” (hierna: Veiligheidsplan). Het Veiligheidsplan omvat het regionaal risicoprofiel (context), het regionaal beleidsplan inclusief MOTO-beleidsplan (functie) en het regionaal crisisplan (vorm en inhoud), waarmee het Dagelijks Bestuur op 24 mei 2019 heeft ingestemd;
  2. En derhalve het huidige Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan met nog een jaar vast te stellen.

Doel/ wat willen we bereiken

In het AB van 5 april jl. heeft het hoofd Crisisbeheersing van VRG een presentatie gegeven over het Veiligheidsplan en de planning hiervan op hoofdlijnen. De definitieve vaststelling van het Veiligheidsplan wordt geagendeerd voor het AB van (naar verwachting) juni 2020 (de planning voor 2020 is nog niet gemaakt). De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

  • De onderdelen Context (Regionaal Risicoprofiel) en Functie (Regionaal Beleidsplan) worden door het AB vastgesteld na overleg met de raden van de deelnemende gemeenten. Het traject van overleg met de gemeenteraden wil VRG zorgvuldig doorlopen. Wij stellen bijvoorbeeld niet alleen een schriftelijke consultatie voor maar gaan ook graag met de raden in gesprek. Een traject waar wij de raden de tijd voor willen geven;
  • Het Veiligheidsplan wordt als één integraal plan aan het bestuur aangeboden. Door dit in + juni 2020 te doen, kan het plan in zijn geheel worden (Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan én Regionaal Crisisplan) vastgesteld.

De volgende globale planning wordt daarmee als volgt:

  • 21 november 2019 concept voorstel Veiligheidsplan naar DB
  • Januari, februari, maart en (deel) april aanbieden voor overleg met de gemeenteraden
  • + mei Veiligheidsplan naar DB
  • + juni Veiligheidsplan naar AB

Gevraagd besluit aan AB:

Door deze planning is het niet haalbaar om aan het eind van 2019 het Veiligheidsplan in zijn geheel vast te stellen. De zorgvuldigheid, waarmee VRG in de eerste maanden van 2020 met de gemeenteraden in contact wil treden, staat daarbij voorop. Het AB VRG wordt om die reden gevraagd om de huidige vastgestelde planvormen met een jaar te verlengen.

Verhouding met ander beleid

De basis voor het Veiligheidsplan is de meerjarenkoers VRG 2018-2022 ‘Meer grip op risico’s’.

Het Veiligheidsplan betreft de gehele VRG en raakt dus diverse andere beleidsplannen zoals de diverse beleids- en jaarplannen van de kolommen binnen VRG maar ook bijvoorbeeld beleid van partners.

Wettelijk kader

Artikel 14, 15 en 16 Wvr.

Communicatie

Communicatie over de planning vindt intern (medewerkers VRG) en extern (partners) plaats.

Risico’s

Onvoorziene omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning.

Uitvoering

Uitvoering van het Veiligheidsplan VRG 2020-2023 gebeurt conform een projectvoorstel.