Skip to content

Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan

Overzicht zienswijzen en reacties op het Veiligheidsplan

Versie: 3 juli 2020

AfzenderReactieReactienummer
Gemeenten
Appingedam (28 mei 2020)De raad besluit de volgende wens/bedenking mee te geven ten aanzien van de onderdelen regionaal risicoprofiel en regionaal beleidsplan van het Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024:
De raad van Appingedam constateert dat er zorgen zijn over de bluswatervoorziening en de risico’s die daarmee gemoeid zijn en verzoekt de Veiligheidsregio Groningen om te komen met voorstellen tot verbetering op dit punt. De raad besluit dat de begroting voor de nieuwe gemeente Eemsdelta voor ons doorslaggevend is, mocht later blijken dat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk is.
Zie reactienummer 1
Delfzijl (30 april 2020)Geen wensen/bedenkingen ingediend op de onderdelen Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan van het Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024
Geen aanpassing
Groningen (11 maart 2020)Vanwege corona is de raad per brief van 11 maart 2020 gevraagd om schriftelijk eventuele wensen of bedenkingen aan te reiken. Deze waren er niet.
Geen aanpassing
Het Hogeland (29 april 2020)De raad is van oordeel dat de helihaven in de Eemshaven opgenomen dient te worden in het Risicoprofiel.Zie reactienummer 2
Loppersum (25 mei 2020)Geen opmerkingen.Geen aanpassing
Midden-Groningen (23 april 2020)Kennis te nemen van het Regionaal Risicoprofiel Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 en geen zienswijze in te dienen. Kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 en geen zienswijze in te dienen.Geen aanpassing
Oldambt (13 mei 2020)De gemeenteraad van Oldambt: – verzoekt de witte vlekken als topprioriteit te beschouwen en de raad hierover te blijven informeren. – verzoekt nadrukkelijk en met spoed om een uitgewerkt plan van aanpak en beleid met betrekking tot de witte vlekken en hierbij ook te kijken naar creatieve oplossingen – verwijst naar dringende actie met betrekking tot de witte vlekken problematiek, – uit de wens om voorlopig elk witte vlek alarm standaard op te volgen met een grootwatertransport, – verzoekt dat de bewuste adressen met regelmaat preventief geïnformeerd worden en – benadrukt de noodzaak tot aanschaf en regionale stalling van watertankwagen.Zie reactienummer 1
Pekela (19 mei 2020)De raad heeft besloten geen zienswijzen, inhoudelijke opmerkingen of anderszins voorstellen tot wijziging op het Veiligheidsplan in te brengenGeen aanpassing
Stadskanaal (8 juni 2020)Geen zienswijze onder voorbehoud raad Het beleidsplan geeft ons geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze. Hierbij maken wij echter een voorbehoud. Onder andere door het afkondigen van GRIP-4 in het kader van de Coronapandemie, heeft bespreking van het Veiligheidsplan door onze gemeenteraad nog niet plaatsgevonden. Wij verwachten dat de raad het Veiligheidsplan op 8 juni 2020 behandelt. Over de uitkomst zullen wij u te zijner tijd informeren. Wij benadrukken dat deze reactie onder voorbehoud is van instemming van de gemeenteraad.
Dekkingsplan brandweer U geeft aan dat in 2020 het “Dekkingsplan brandweer” wordt geactualiseerd. Omdat het hier opkomsttijden en bluswatervoorzieningen betreft, vinden wij het belangrijk dat het dekkingsplan actueel is en kwaliteit en middelen in balans brengt.

Zie reactienummer 1
Veendam (25 mei 2020)De raad heeft besloten geen zienswijzen, inhoudelijke opmerkingen of anderszins voorstellen tot wijziging op het Veiligheidsplan in te brengenGeen aanpassing
Westerkwartier (27 mei 2020)Infrastructuur In onze gemeente en regio bevinden zich risico’s met betrekking tot infrastructuur. De rijksweg A7 is een belangrijke verkeersader in onze gemeente en de provincie. Naast het economische belang is, hechten wij ook aan een veilige doorstroming van personen en goederen. De afgelopen jaren hebben zich vele ongevallen voorgedaan. De frequentie en de omvang hiervan lijkt, ook in het licht van de ontwikkeling van de Zuidelijke Ringweg, de komende jaren niet af te nemen. Ook vindt meer beroepsmatig en grootschaliger scheepvaartverkeer via de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl plaats. In onze gemeente is het Van Starkenborghkanaal onderdeel van deze vaarroute. Dit brengt risico’s met zich mee. Zienswijze 1: Graag zien we de risico’s van wegverkeer en scheepvaartverkeer nadrukkelijk terug in het risicoprofiel.
Energietransitie Het bestuur geeft aan dat de veiligheidsregio Groningen energietransitie ziet als één van de onderwerpen waarbij zij in vroeg stadium de kansen op negatieve effecten kan verminderen. Zienswijze 2: Energietransitie is een onderwerp dat is belegd bij vele andere bestuursorganen. In relatie tot openbare orde problematiek vragen we aandacht te hebben voor bestaand beleid en verbinding te zoeken bij politie en justitie en op regionale schaal via de provinciale Regionale Energie Strategie (RES).
Continuïteit van de samenleving Wij gebruiken steeds meer energie. We zijn in ons werk en privéleven steeds meer afhankelijk van digitale systemen zoals internet en geldverkeer. De bedreiging van deze infrastructuur (zoals cybercrime) neemt ook toe. Ook het onvoldoende en niet beschikbaar zijn van voldoende en schoon drinkwater kunnen onze samenleving bedreigen. Zienswijze 3: We adviseren om duidelijke en gedragen scenario’s met prioriteiten te ontwikkelen voor de verdeling van schaarse goederen en diensten als energie, drinkwater, gebruik van wegen en openbaar vervoer en internet in geval van grootschalige calamiteiten om op een rechtvaardige wijze te voorzien in continuïteit van de samenleving.
Infectieziekten Het risicoprofiel is tot stand gekomen voorafgaand van het uitbreken van de mondiale pandemie, het Covid-19 virus. Toch is ons land en onze regio de afgelopen decennia steeds frequenter en in grotere omvang getroffen door infectieziekten, dierziekten en plagen zoals processierupsen. Bijna jaarlijks doen zich griepepidemieën voor, die de continuïteit van de samenleving beïnvloeden. Dierziekten zoals vogelgriep en Q-koorts doen zich voor en verspreiding van infectieziekten van mens op dier en andersom vormen een bedreiging. We ons kunnen ons veel meer en makkelijker verplaatsen. Hierdoor verspreiden infectieziekten zich sneller en kunnen ze zich in grotere omvang voordoen. Zienswijze 4: Geadviseerd wordt om een heroríëntatie uit te voeren op het risico infectieziekten en ziekten met betrekking tot flora en fauna.
Beleidsplan Verbreding taakopvatting Uw bestuur schrijft dat ontwikkelingen zoals een snel veranderende samenleving een andere visie op risico’s en aanpak van de veiligheidsregio vraagt. Een veranderende samenleving doet ook een ander appèl op de structuur van de organisatie. Uw bestuur geeft ook aan om in te zetten op een breder netwerk qua samenwerking met partners en organisaties. Zienswijze 5: Wij zien dat hier met beperkte beschikbare financiële middelen in relatie tot de brandweerfunctie een uitdaging ligt. We vragen aandacht te hebben voor verandering van de organisatie met beperkte middelen. In dit kader ondersteunen wij ook de verdere samenwerking. Onze gemeente grenst zowel aan de Veiligheidsregio Drenthe als Friesland. Crises, zoals Covid-19 beperken zich niet tot regiogrenzen. Graag zien wij dat de samenwerking en afstemming met buurregio’s op schaal 3Noord structureel intensiever wordt vormgegeven.
Infrastructuur Zoals bij de zienswijze op het regionaal risicoprofiel aangegeven, komen ongevallen met betrekking tot infrastructuur in onze gemeente en de regio veel voor. Zienswijze 6: Geadviseerd wordt om de komende jaren beleid en planvorming te ontwikkelen op het gebied van preventie en ongevalsbestrijding op wegen en vaarwegen.
Infectieziekten Zienswijze 7: Wij vragen om meer aandacht voor de risico’s als gevolg van infectieziekten. We verzoeken om in beleidsontwikkeling meer aandacht te hebben voor volksgezondheid en de daaruit voortvloeiende continuïteit van de samenleving.
Zienswijze 8: We roepen de Veiligheidsregio daarmee op om expliciet meer aandacht te besteden aan de gevolgen van maatregelen die de Veiligheidsregio bij noodverordening treft, in het bijzonder de beperkingen die daaruit voortvloeien voor burgers in hun familie- en privéleven, de communicatie daarover en het draagvlak daarvoor.
Bluswatervoorziening en ‘witte vlekken’ In de begeleidende brief bij het ‘Veiligheidsplan’ geeft u aan extra aandacht te zullen hebben voor ‘bluswatervoorziening’. Separaat aan het Veiligheidsplan volgt een repressief dekkingsplan en wordt gekeken naar ‘witte vlekken’. Zienswijze 9: Wij zien voor de lange termijn dat er grenzen zijn in repressie en zien graag meer oplossingen en adviezen op het gebied van het voorkomen van branden en het beperken van de kans erop. Wij adviseren u om zich niet slechts beperken tot het in kaart brengen van aanrijtijden in cijfers en daarbij repressieve maatregelen te treffen. We verzoeken om op basis van het landelijke beleid (de beweging van risicobeheersing naar risicogerichtheid) en wetgeving (Omgevingswet) te komen tot een bredere, structurele en integrale aanpak. Deze veiligheidsketen brede aanpak op het gebied van brandveiligheid richt zich op de ‘voorkant van de veiligheidsketen’ zoals risicobeheersing en een risicogerichte aanpak.
Zelfredzaamheid en burgerhulpverlener De eerste hulpverlener bij ernstige gebeurtenissen is doorgaans een burger. Onze gemeente kenmerkt zich door veel dunbevolkte gebieden waar zelfredzaamheid voor de inwoners belangrijk is. Als overheid willen we onze inwoners en bedrijven ondersteunen om zelfredzaam en redzaam te kunnen zijn. Zienswijze 10: We vragen om beleid en planvorming te ontwikkelen op het gebied van risicobeheersing. We zien hierin graag terug wat burgers en bedrijven in dun bevolkte gebieden zelf kunnen doen om de kans op risicovolle situaties te verkleinen en de maatschappelijke effecten daarvan te beperken.Zie reactienummer 3
Zie reactienummer 4


Zie reactienummer 5

Zie reactienummer 6


Zie reactienummer 7
Zie reactienummer 8Zie reactienummer 6


Zie reactienummer 6


Zie reactienummer 1 en 9


Zie reactienummer 10
Westerwolde (4 maart 2020)Opvang van vreemdelingen In het Regionaal Risicoprofiel wordt de opvang van vreemdelingen gemist. Ter Apel wordt gezien als asielhoofdstad van Nederland met een opvangcapaciteit van maximaal 2000 personen. Dit brengt ook risico’s en overlast met zich mee. Daarom wordt kenbaar gemaakt om de opvang van vreemdelingen in het veiligheidsplan op te nemen in het hoofdstuk over het Regionaal Risicoprofiel.
Ontwikkelingen in de gezondheidszorg Op het gebied van gezondheidszorg zijn verschillende ontwikkelingen gaande of hebben onlangs plaatsgevonden. Te denken aan het sluiten van de spoedeisende hulp te Stadskanaal of de aanpak van verwarde personen. Ontwikkelingen die mogelijke risico’s op kunnen leveren. Om de gevolgen van deze ontwikkelingen te monitoren wordt het thema ontwikkelingen in de gezondheidszorg aangedragen om op te nemen in het hoofdstuk over het Regionaal Risicoprofiel.
De lokale brandweerzorg Vanuit de gemeente Westerwolde wordt al vanaf de start van de Veiligheidsregio Groningen aandacht gevraagd voor de positie van onze vrijwilligers. Wij constateren dat de lokale brandweer-zorg steeds meer onder druk staat. Dit uit zich in een sterk verloop onder de vrijwilligers op enkele bandweerposten binnen onze gemeente en het gelijktijdig moeizaam verwerven van nieuwe vrijwilligers. Men ervaart verder beperkte invloed op de aanschaf van nieuw materiaal en de inrichting van de nieuwe organisatie, hierdoor wordt grote afstand ervaren tussen de lokale brandweerposten en de centrale aansturing binnen de organisatie van de VRG. De trage besluitvorming rondom de toekenning van een arbeidsongevallenverzekering en de ad hoc besluitvorming rondom het beëindigen van de pilot met de buurtbrandweervrouw bevestigt dit beeld. De positie van de brandweervrijwilligers dient gewaarborgd te zijn in het voorliggende plan om te voorkomen dat het draagvlak onder de vrijwilligers afneemt met als gevolg dat de brandweerzorg meer onder druk komt te staan. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is de waarborg dat risico’s voor de vrijwilligers voldoende zijn afgedekt bij inkomstenderving op korte termijn en een toereikende voorziening bij inkomstenderving op lange termijn.
Zie reactienummer 11
Zie reactienummer 12

Zie reactienummer 13
Partners
Veiligheidsregio Drenthe (20 april 2020)De Veiligheidsregio Drenthe herkent zich in het door u opgestelde veiligheidsplan. We hebben daarom ook geen aanvullingen/opmerkingen.
Geen aanpassing
Veiligheidsregio Fryslân (22 april 2020)Wij hebben met belangstelling kennisgenomen van uw veiligheidsplan. Wij herkennen de in het plan beschreven ambities en doelen zoals het op orde hebben van de kerntaken van de Veiligheidsregio (“de basis”), de verbreding van het risicoprofiel (“naar een actueel en continu veiligheidsbeeld”), het inzetten op samenwerking in een breder netwerk (“met o.a. de inwoners”) en het inrichten van een flexibele en proactieve crisisorganisatie. In Noord-Nederland werken de veiligheidsregio’s al geruime tijd intensief met elkaar samen. Als Veiligheidsregio Fryslân leveren wij graag een bijdrage aan de realisatie van de in uw veiligheidsplan genoemde ambities in 3-noord verband zoals de ontwikkeling van een Veiligheidsinformatie Centrum en de ontwikkeling van de Meldkamer in het kader van de Landelijke Meldkamer Samenwerking.
Geen aanpassing
Waterschap Hunze en Aas (26 mei 2020)Het Dagelijks Bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft geen zienswijze op het Veiligheidsplan 2020-2024 van de Veiligheidsregio Groningen.Geen aanpassing
Waterschap Noorderzijlvest (28 april 2020)Wij hebben kennis genomen van het plan en kunnen hiermee instemmen.
Geen aanpassing

Verwerking reacties in het Veiligheidsplan

 1. Bluswatervoorziening

In 2021 wordt het Inrichtingsplan 2021-2024 (voorheen het Regionaal Dekkingsplan) ter vaststelling aan het bestuur voorgelegd. Hierop is §3.5.4, uitgangspunt 17 aangepast. Hiermee bepaalt het Algemeen Bestuur het niveau van de brandweerzorg in het gebied. De bluswatervoorziening maakt hiervan onderdeel uit. De zienswijze op de bluswatervoorziening wordt daarom niet verwerkt in het Veiligheidsplan, maar meegenomen in het Inrichtingsplan.

De verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening is bij wet (art. 2 Wet veiligheidsregio’s) bij de gemeenten belegd. De veiligheidsregio spant zich in om samen met de gemeenten de bluswatervoorziening toekomstbestendig te maken en waar mogelijk de bluswatervoorziening te verbeteren bij de objecten waar nu geen bluswater onbeperkt aanwezig is.

VRG werkt aan kaarten waarop de bluswatervoorzieningen of het ontbreken daarvan op een hoger detailniveau worden weergegeven. Aan de hand van deze kaarten kan worden bepaald voor welke objecten maatwerk mogelijk is, waaraan de gemeente en de veiligheidsregio ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid kunnen bijdragen.

Bluswatervoorziening is een van de onderwerpen die het bestuur van VRG in samenhang wil bespreken om te komen tot een visie op de brandweerzorg in 2030. Het bestuur wil met de visie richting geven aan een duurzame balans tussen inkomsten en uitgaven. De bestuurlijke visieontwikkeling gaat over het gewenste niveau van brandweerzorg en is daarmee van invloed op het Inrichtingsplan. Dit is toegevoegd aan het Veiligheidsplan in §3.5.4.

 1. Heliport Eemshaven

In bijlage A ‘Dreigingsthema’s Veiligheidsregio Groningen’ is in §5.1.1.1 in tabel 2 onder luchtvaart ‘Heliport Eemshaven’ opgenomen.

 1. Infrastructuur

Zie § 5.1.1.1. Transportongevallen. De cijfers van de afgelopen jaren laten geen significante ontwikkelingen in ongevallen of intensiteit zien die om een explicietere toelichting vragen of een andere aanpak vragen van de veiligheidsregio. Scheepvaart is wel specifiek een aandachtspunt en daarmee nadrukkelijk in beeld. Dit is onder andere opgenomen in het Incidentbestrijdingsplan (IBP) Hoofdvaarwegen en grote meren (VRF en VRG). Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Energietransiitie

Energietransitie zal terugkomen in de implementatieplannen van het Veiligheidsplan en de uitvoeringsregeling crisisplan. Hierbij wordt aandacht besteed aan bestaand beleid en verbinding gezocht met de noodzakelijke partners.

Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Continuïteit van de samenleving

Continuïteit van de samenleving zal terugkomen in de implementatieplannen van het Veiligheidsplan en de uitvoeringsregeling crisisplan, evenals in de MOTO plannen. VRG heeft vooral een rol als het gaat om de effecten. Ook zelf- en samenredzaamheid wordt hierbij benadrukt.

Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Infectieziekten

Verwezen wordt m.b.t. deze zienswijze naar de memo “Memo corona en veiligheidsplan VRG”.

Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Verbreding taakopvatting

In het voorwoord van het Veiligheidsplan wordt ingegaan op de veranderende wereld en wordt een verband gelegd met de benodigde financiële middelen.

De samenwerking met Veiligheidsregio’s Drenthe en Fryslân komt in het Veiligheidsplan op meerdere plekken naar voren, o.a. in §3.2 Veiligheidsregio Groningen werkt informatiegestuurd, met aandacht voor o.m. het verder intensiveren van de samenwerking in 3-Noord. In §3.4 Daarnaast hebben we in 3-Noord de ambitie om de ontwikkeling van de meldkamer van vandaag naar morgen en overmorgen te borgen. In § 3.5.4 Op verschillende domeinen werken we samen in 3-Noord verband (de drie noordelijke veiligheidsregio’s Groningen, Fryslân en Drenthe) in de brandweerzorg. En in § 5.1.5.3 De veiligheidsregio bereidt zich in 3-Noord verband voor op hulpverlening na een terroristische aanslag.

Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Infrastructuur (2)

Preventie van ongevallen op water en weg is een taak van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente, afhankelijk van de eigenaar van de weg. Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Dekkingsplan

Vanuit de erkenning dat brandveiligheid uit veel meer bestaat dan opkomsttijden alleen, zal het Regionaal Dekkingsplan (gericht op de opkomsttijden) onderdeel gaan uitmaken van een Inrichtingsplan Brandweer. Hiermee bepaalt het Algemeen Bestuur het niveau van de brandweerzorg in het gebied. Het gewenste niveau van brandweerzorg wordt bereikt door samenwerking tussen alle schakels en actoren in de veiligheidsketen.

Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Zelfredzaamheid en burgerhulpverlener

VRG is volop bezig met de doorontwikkeling van het beleid t.a.v. zelf- en samenredzaamheid. Onder andere naar aanleiding van het gaswinningsdossier, wordt beleid ontwikkeld ten aanzien hiervan. Op dit gebied loopt VRG voor op andere veiligheidsregio’s in het land. Dit doen we dus al en blijven we doen. Concretisering vindt onder andere plaats in de implementatieplannen, de uitvoeringsregeling crisisplan en het communicatiebeleid.

Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. Opvang van vreemdelingen

Is opgenomen in het Regionaal Risicoprofiel: §2.2.7 Opvang vreemdelingen.

 1. Ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Er zijn zeker veel ontwikkelingen gaande op gebied van gezondheidszorg. Reden om het niet op te nemen in het Veiligheidsplan, is dat de gevolgen hiervan al gemonitord worden en op andere bestuurlijke agenda’s staan. Zo is bijvoorbeeld het sluiten van de spoedeisende hulp in Stadskanaal een onderwerp wat op de agenda van het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) staat. Vanuit de veiligheidsregio volgt de GHOR de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg en maakt daar waar nodig de verbinding met de veiligheidspartners.

Dit leidt niet tot aanpassing van het Veiligheidsplan.

 1. De lokale brandweerzorg

§3.3.4 is hierop aangepast: Ontwikkelen van een strategische personeelsplanning voor personeel, in het bijzonder brandweervrijwilligers.

Ook §3.5.4 is hierop aangepast. Alinea 1 is toegevoegd: Het grootste deel van de brandweerzorg wordt geleverd door vrijwilligers, inwoners van de regio die 24 uur per dag, naast hun normale werkzaamheden en hun dagelijks leven, klaar staan om op elk willekeurig moment van de dag branden te blussen en hulp te verlenen.

In de tweede alinea is eveneens een aanvulling opgenomen: Aandacht voor het behoud en de aanwas van vrijwilligers is hierin van groot belang. Enerzijds dragen zij het grootste gedeelte van de operationele inzetbaarheid en anderzijds vormen zij de verbondenheid met de inwoners en de gemeenten in de regio.

En alinea 3 is toegevoegd: Een bedreiging voor het op een gelijke wijze in standhouden van onze vrijwilligersorganisatie is de ontwikkeling rondom de Europese deeltijdrichtlijn. De consequenties hiervan zijn op nationale schaal op dit moment nog niet duidelijk, maar zal zeker leiden tot veranderingen.

 1. Omgevingswet (overig)

In §2.2.9 is de eerste alinea over de Omgevingswet aangepast. Opgenomen is dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet op een later tijdstip zal gaan plaatsvinden. Er wordt verwezen naar de brief van minister Veldhoven aan de Tweede Kamer inzake Inwerkingtreding Omgevingswet