Skip to content

Overzicht vertraagde voortgang brandweerprojecten

Overzicht vertraagde voortgang op projecten en ontwikkelingen in de brandweerzorg in Groningen als gevolg van de coronacrisis                             30 april 2020

Tijdens de coronacrisis heeft de brandweer zich georganiseerd en geprepareerd om, ook bij grootschalige uitval van brandweerpersoneel en ook onder omstandigheden met gevaar voor besmetting met het coronavirus, de continuïteit van de incidentbestrijding te kunnen waarborgen. De 39 posten in de regio Groningen waren paraat voor repressieve brandweerinzet bij incidenten met brand, technische hulpverlening, gevaarlijke stoffen en waterongevallen.

Daarnaast heeft de brandweer zich ingezet voor de multidisciplinaire crisisorganisatie. De buitengewone werkzaamheden voor de bestrijding van de coronacrisis en de landelijke maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben als onvermijdelijk gevolg dat een aantal projecten en ontwikkelingen in de brandweerzorg vertraging oploopt. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de belangrijkste zaken die zijn vertraagd.

Bestuurlijke bijeenkomst over visie op toekomstgerichte brandweerzorg

Begin mei stond een bestuurlijke bijeenkomst gepland om de scenario’s te bespreken voor de brandweerzorg in 2030. Daarbij zouden de belangrijkste ontwikkelingen en ambities in samenhang worden besproken. Voor deze bijeenkomst wordt nu een nieuwe datum na de zomer gezocht. Dit betekent dat de gedachte- en besluitvorming op verschillende onderwerpen ook is uitgesteld:

  • Brandweerkoers 2030

Het bestuur van VRG wil een visie ontwikkelen op hoe de brandweerzorg in Groningen er in 2030 uit moet zien. De visie verbindt de ontwikkelingen die op de brandweer afkomen. De vergaderingen van de stuurgroep zijn afgezegd evenals de bestuurlijke bijeenkomst. Ook is een belangrijke landelijke ontwikkeling, het voorstel voor taakdifferentiatie voor brandweervrijwilligers, vanwege corona uitgesteld.

  • Eemsdelta

Het traject visieontwikkeling brandweerzorg Eemsdelta-Eemshaven is vertraagd maar loopt wel door.

  • Huisvesting stedelijk gebied

Het project rondom huisvesting stedelijk gebied loopt redelijk door. Het deel over de toekomstige bedrijfsvoering (wat ook onder brandweerzorg 2030 valt) loopt vanwege de coronamaatregelen wat minder goed omdat de inbreng vanuit de ploegen niet goed georganiseerd kan worden.

  • Bluswatervoorziening

Het bestuur van VRG wil de verschillende scenario’s voor de bluswatervoorziening afwegen in samenhang met andere onderwerpen en ontwikkelingen die om keuzes in de brandweerzorg vragen. Dit gebeurt tijdens de uitgestelde bestuurlijke bijeenkomst. Ook een informatiebijeenkomst voor de gemeenten (medewerkers beheer openbare ruimte en openbare orde en veiligheid) over de taken en verantwoordelijkheden rond de bluswatervoorziening is geannuleerd en wordt opnieuw gepland.

  • Kazernes Baflo en Haren

De nieuwbouw van de kazernes in Baflo en Haren is stopgezet in afwachting van besluitvorming in het bestuur. De besluitvorming ten aanzien van Baflo heeft ook gevolgen voor de plaatsing van een van de watertransportsystemen, die omwille van de bluswatervoorziening strategisch in de regio moeten worden geplaatst.

Opleiden en oefenen van brandweerpersoneel (Vakbekwaamheid)

Alle fysieke opleidingsactiviteiten en oefeningen zijn stopgezet tot 1 juni 2020. Ook de keuringen zijn opgeschort. Er wordt een plan gemaakt om deze activiteiten weer op te starten en de opgelopen achterstanden in te halen.

BON (Brandweer Opleidingen Noord)

Omdat de opleidingen en oefeningen van de brandweer zijn stopgezet, is ook de BON, het vakbekwaamheidsinstituut van de veiligheidsrisico’s Groningen, Drenthe en Fryslân, op dit moment gesloten. Er wordt dus geen omzet gedraaid, terwijl een groot deel van de kosten (vaste lasten, personeel, etc.) wel blijft doorlopen. We proberen aansluiting te zoeken bij de landelijke voorzieningen (zoals de regeling tegemoetkoming in loonkosten), proberen de ‘lasten’ maximaal naar beneden te brengen, werken scenario’s uit hoe we de teruglopende omzet in de loop van dit jaar enigszins kunnen opvangen en we bereiden ons voor om zo snel als mogelijk de bedrijfsactiviteiten weer te kunnen oppakken als de situatie dat toestaat. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit melden.

Aanbestedingen materieel en materiaal

Een aantal aanbestedingen is vertraagd, hetzij doordat een proces naar een aanbesteding stil is gevallen, hetzij doordat leveranciers hun productie stil hebben liggen. Gevolg hiervan is dat mogelijk de begrote kosten niet geboekt worden in 2020 of dat een rechtmatig contract nog niet afgesloten kan worden.

Brandweerzorg in Samenhang

De ontwikkeling van een dynamisch brandrisicoprofiel en de pilot voor de invoering gebiedsgerichte opkomsttijden zijn vertraagd. Beide projecten vormen de input voor het nog op te stellen Inrichtingsplan (voorheen het Regionaal Dekkingsplan).