Skip to content

Opvolging aanbevelingen aardbevingsoefening

Datum vergadering:
Algemeen Bestuur: 12 december 2019
Onderwerp:
Opvolging aanbevelingen aardbevingsoefening
Agendapunt:
8.
Naam Steller:
S. Keukens – Strategisch adviseur aardbevingen, VRG
Afdeling:
Programma Aardbevingen / Sector Crisisbeheersing

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur VRG wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen uit de aardbevingsoefening.

Relatie tot eerdere besluitvorming

Het Algemeen Bestuur VRG stelde 28 juni jl. de evaluatie – met conclusies en aanbevelingen – van de aardbevingsoefening vast. Ook verstrekte het Algemeen Bestuur VRG opdracht de aanbevelingen uit te voeren en in het Algemeen Bestuur van december 2019 te rapporteren over de stand van zaken.

Doel/ wat willen we bereiken

Alle aanbevelingen zijn inmiddels belegd bij actiehouders en opgepakt. Voor een groot deel betreft het aanbevelingen die generiek van toepassing zijn op de taken en de organisatie van de Veiligheidsregio. Deze hebben (of krijgen) een plek binnen de reguliere organisatie. Zo zijn generieke aanbevelingen ten aanzien van vakbekwaamheid meegenomen in recente en toekomstige CoPI-, ROT- en BT-oefeningen.

Aanbevelingen ten aanzien van planvorming worden verwerkt. Specifieke aanbevelingen worden in het Incidentbestrijdingsplan Aardbevingen verwerkt. Generieke aanbevelingen krijgen een plek in het nieuw op te stellen Veiligheidsplan (voorheen Crisisplan). Aanbevelingen ten aanzien van de nafase hebben een plek gekregen in het Plan van Aanpak Nafase van de Gemeentelijke Kolom Groningen.

Specifieke aanbevelingen ten aanzien van het aardbevingsrisico hebben een plek in het

Programma Aardbevingen (VRG) gekregen. Zo lanceert de Veiligheidsregio in Q1/Q2 van 2020 een risicocommunicatiecampagne om de zelf- en samenredzaamheid te versterken. De campagne wordt gecombineerd met lokale inwonerbijeenkomsten om een zo groot mogelijk publiek en effect te bereiken. In de bijeenkomsten gaan we met inwoners aan de slag op het gebied van zelf- en samenredzaamheid. In Delfzijl is samen met de gemeente en het Rode Kruis een bijeenkomst georganiseerd voor wijk- en dorpvertegenwoordigers. In Loppersum vindt in januari 2020 een bijeenkomst plaats in samenwerking met de gemeente en dorpsbelangen. We werken lokaal en in samenwerking met gemeente, Rode Kruis en lokale (informele) netwerken van inwoners. Ook onze eigen hulpverleners die lokaal bekend zijn, worden hierin betrokken. De komende tijd wordt ingezet om zoveel mogelijk dorpen/wijken te bezoeken.

Verhouding met ander beleid

  • Programma Aardbevingen

Wettelijk kader

  • Wet veiligheidsregio’s

Financiële gevolgen / dekking

n.v.t.

Personele consequenties / advies of instemming ondernemingsraad benodigd?

n.v.t. (behalve personele inzet)

Communicatie

n.v.t.

Betrokken partijen / samenwerkingspartners

  • Sector Crisisbeheersing (Planvorming, Vakbekwaamheid)
  • Sector Risicobeheersing
  • Projectgroep Veiligheidsplan

Bijlagen

Overzicht aanbevelingen en actiehouders evaluatie aardbevingsoefening