Skip to content

Oplegnotitie AB Voortzetting (ver)bouw kazernes Haren en Baflo

OPLEGGER AB

Agendapunt: 7.

OnderwerpVoortzetten (ver)bouw kazernes Haren en Baflo
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Kuin
SectorBrandweerzorg
Bijlage(n)Notitie Voortzetten (ver)bouw kazernes Haren en Baflo
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: De (ver)bouw van de kazerne in Haren te hervatten conform het daartoe eerder vastgestelde plan binnen de bestaande begroting.In Baflo een brandweerkazerne te plaatsen die kan voorzien in de basisbrandweerzorg (met 1 tankautospuit en 1 voertuig voor personeel en materiaal) en het specialisme Grootschalig Watertransport.VRG opdracht te geven tot uitvoering over te gaan.
Toelichting voorstel
Op 26 februari 2020 heeft het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Groningen besloten om de (ver)bouwprojecten voor de kazernes van Baflo en Haren tijdelijk ‘on hold’ te zetten. Belangrijkste reden hiervoor was dat het Algemeen Bestuur tijdens een bestuurlijke themadag wilde praten over de bredere visie op de toekomst van VRG (waaronder de visie op brandweerzorg in 2030), en over de investeringsagenda en hoe deze zich verhoudt tot mogelijke kostenbesparingen. Het DB was daarom van mening dat er tot die tijd vooralsnog geen onomkeerbare besluiten moesten worden genomen over deze investeringen. 
Door de coronacrisis heeft de bestuurlijke themadag pas eind oktober 2020 kunnen plaatsvinden. Tijdens deze dag is specifiek over de bouwplannen voor de kazernes in Haren en Baflo gesproken. Omdat zowel in Haren als in Baflo de nood hoog is om de ploegen verantwoord te huisvesten, is voorgesteld om – vooruitlopend op de visie op brandweerzorg in 2030- over de voortzetting van de (ver)bouw van deze kazernes een besluit te nemen.
In de notitie ‘Voortzetten (ver)bouw kazernes Haren en Baflo’ wordt voor beide kazernes een voorstel gedaan om de (ver)bouw voort te zetten, passend bij de ontwikkeling naar een toekomstbestendige, flexibel ingerichte brandweerzorg.
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
Juridisch
FinancieelDe (ver)bouw van de kazernes in Haren en Baflo vindt plaats binnen de bestaande begroting. De bouw van de kazerne in Baflo zal een lagere investering vragen dan begroot.
Personeel
IM/ICT
Communicatie
Inkoop
Overig