Skip to content

Oplegnotitie_AB_voorstel IOV-4 budget

OPLEGGER AB

Agendapunt: 6.

OnderwerpVerschuiving IOV-gelden naar gemeentefonds
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Wiersma
SectorRisicobeheersing
Bijlage(n)1. Memo Brandweer Nederland
2. Verdeling per gemeente
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: In de nog op te stellen geactualiseerde begroting VRG 2021 en begrotingen 2022-2024 de gemeentelijke bijdragen te verhogen met de middelen (bijlage 2)  die als gevolg van de overheveling van het IOV-4 budget naar het gemeentefonds aan gemeenten worden uitbetaald. 
Toelichting voorstel
Sinds vele jaren ontvangen veiligheidsregio’s rijksmiddelen vanuit het IOV deelprogramma 4 om een deel van hun werkzaamheden ten aanzien van de  externe veiligheid adviezen (wettelijke taak) over vergunningverlening, toezicht, handhaving (VTH) en ruimtelijke ordening te bekostigen. Deze financiering loopt na dit jaar ten einde. Vanaf dan zal het geld structureel via het gemeentefonds en provinciefonds worden uitbetaald. In Groningen gaat dit in de periode 2021-2024 om een bedrag van 212.000 euro per jaar. Aangezien de feitelijke werkzaamheden door de omgevingsdiensten en de veiligheidsregio’s worden uitgevoerd en daar de daadwerkelijke kosten worden gemaakt is het wenselijk dat de gemeenten het bedrag ter beschikking stellen aan hun omgevingsdienst en hun veiligheidsregio. Met de Omgevingsdienst Groningen is afgestemd dat zij conform een landelijke verdeelsleutel een beroep doen op 2/3 van het bedrag en de VRG voor 1/3 deel. Dit voorstel heeft uitsluitend betrekking op het deel van de VRG. De ODG brengt voor haar deel een vergelijkbaar voorstel haar bestuur. Volledigheidshalve zijn in bijlage 2 zowel de gevraagde bedragen voor de VRG en de ODG opgenomen. 
De uitkering richting het gemeentefonds is lager dan bedrag dat er vanuit het IOV-4 beschikbaar was. Daarnaast zal per 1 januari 2021 ook een jaarlijkse rijksbijdrage ten aanzien van de BRZO-inspecties komen te vervallen. Per saldo (korting rijksbijdrage minus compensatie via gemeentefonds) resulteert dit naar verwachting voor de VRG in een gemiddelde teruggang van 78.000 euro per jaar.  Als dit niet door de deelnemers wordt gecompenseerd, en dit AB-voorstel voorziet hier niet in, zal deze teruggang binnen de VRG moeten worden opgevangen. 
Volgens de Septembercirculaire gemeentefonds 2020 vindt de gedeeltelijke compensatie via het gemeentefonds plaats voor de periode 2021-2024. Op het moment dat er daarna geen financiële compensatie komt doet zich een nieuw beslismoment voor. Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
Juridisch
Financieel
Personeel
IM/ICT
Communicatie
Inkoop
Overig