Skip to content

Oplegnotitie_AB_Beleidsbegroting VRG 2021 en actualisatie begroting VRG 2020

OPLEGGER AB

Agendapunt: 5

OnderwerpBeleidsbegroting VRG 2021 en actualisatie begroting VRG 2020
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Wiersma
SectorBedrijfsvoering
Bijlage(n)1. Beleidsbegroting 2021
2. Actualisatie begroting 2020
3. Cebeon analyse objectieve budgetten
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
De beleidsbegroting 2021 en de actualisatie van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen, met inachtneming van de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden.
Toelichting voorstel
Beleidsbegroting 2021 en actualisatie begroting 2020De beleidsbegroting 2021 en de geactualiseerde begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen zijn 6 oktober 2020 naar de gemeenten gestuurd, zodat deze voorgelegd konden worden aan de gemeenteraad. De zienswijze termijn eindigde per 2 december. De reacties van de gemeenten die na die tijd de stukken in de raad hebben behandeld zijn voor zover mogelijk meegenomen in deze notitie. Er zijn vier gemeenten die ten tijde van het opstellen van deze notitie (2-12) de begroting nog niet hebben behandeld in de gemeenteraad (Appingedam, Westerkwartier, Westerwolde en Groningen). 
Het zienswijze overzicht ziet er als volgt uit: Acht gemeenten hebben besloten geen zienswijze in te dienen: Delfzijl, Loppersum, Oldambt, Pekela, Veendam, Stadskanaal, Het Hogeland, Midden-GroningenHet college van de gemeente Westerkwartier heeft aan de gemeenteraad voorgesteld een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze is uiteraard onder voorbehoud van definitieve besluitvorming hierover in de gemeenteraadsvergadering van 2 december.De gemeente Groningen zal de stukken na collegebehandeling op 8 december versturen naar de gemeenteraad.Van één gemeente (Appingedam) is onbekend wanneer de begrotingen op de agenda staan van de gemeenteraad en wat het voorstel wordt aan de gemeenteraad.De gemeente Westerwolde heeft laten weten dat de begrotingen van VRG op 9 december op de agenda staan. Het is nog onbekend wat het voorstel wordt aan de gemeenteraad.

Veiligheidsregio Groningen heeft uitstel voor het indienen van de beleidsbegroting 2021 tot uiterlijk 15 december 2020. Dit betekent dat besluitvorming over haar begroting uiterlijk moet plaatsvinden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 december.
In deze nota wordt op de ontvangen zienswijze ingegaan, waarna wordt voorgesteld de begrotingen conform het ontwerp vast te stellen. Zienswijzen die na de behandeling in het Algemeen Bestuur binnenkomen en die leiden tot een wijziging in de begroting zullen worden meegenomen in de actualisatie van de begroting 2021.

Goede afspraken maken met nieuwe accountant (zienswijze op actualisatie begroting 2020)
De raad van gemeente Westerkwartier vraagt VRG om met de nieuwe accountant goede afspraken te maken over de uitwerking van de financiële regelgeving in het algemeen en de FLO in het bijzonder.

Reactie VRG:
Inmiddels is de nieuwe accountant van VRG bekend. Dit is Bentacera geworden. De uitwerking van het FLO-dossier voor het jaarrekeningtraject 2020 wordt met voorrang opgepakt en in december 2020 gezamenlijk besproken. 
Het FLO-akkoord bevat een aantal onderdelen waarover nog landelijke besluitvorming moet plaatsvinden, om aan de netto inkomensgarantie te kunnen blijven voldoen. Naar verwachting zullen de kosten voor FLO (op termijn) nog stijgen en niet beperkt blijven tot de gevormde voorziening in 2019. De totale FLO-kosten worden voor het jaarrekeningtraject herrekend door een extern adviseur, en de voorziening zal daarmee ook jaarlijks geüpdatet worden. Geen stijging gemeentelijke bijdragen (zienswijze op beleidsbegroting 2021) De raad van gemeente Westerkwartier geeft aan dat gemeentelijke bijdragen alleen mogen stijgen als gevolg van indexatie en actualisatie van de verdeelsleutel. Voor andere uitzettingen moet intern dekking worden gevonden.

Reactie VRG:In de basis zal VRG alleen indexatie en actualisatie van de verdeelsleutel toepassen op haar begroting (het “0” scenario). Hiermee wordt rekening gehouden met de financiële situatie van gemeenten. In de begroting 2021 is echter een aantal grote ontwikkelingen genoemd, waarvan de financiële impact op dit moment nog niet is te overzien. Het gaat onder andere om de WNRA/deeltijdrichtlijn voor vrijwilligers, de FLO en het project toekomstbestendige brandweerzorg. Daar komt bij dat het financiële kader krap is. Zodra de financiële impact van deze grote dossiers inzichtelijk is, zal VRG zich separaat tot haar bestuur wenden voor besluitvorming inclusief keuze- en financieringsmogelijkheden. 
Conclusie zienswijzen De beleidsbegroting 2021en de actualisatie van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen heeft tot een zienswijze en opmerkingen van gemeenten geleid. De zienswijzen en opmerkingen geven geen aanleiding tot wijziging van de beleidsbegroting 2021 en de actualisatie 2020. Dit betekent dat voorgesteld wordt om de begrotingen ongewijzigd vast te stellen. 
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
JuridischN.v.t. 
FinancieelAfgestemd met portefeuillehouder en controller
PersoneelN.v.t.
IM/ICTN.v.t.
CommunicatieN.v.t.
InkoopN.v.t.
OverigN.v.t.