Skip to content

Oplegnotitie Scenario toekomstige arbeidsvorming Veiligheidsregio

OnderwerpScenario’s toekomstige arbeidsvorming VR’en
Datum3-7-2020
PortefeuillehouderDhr Schuilding
SectorPersoneel- en organisatieontwikkeling
Bijlage(n)a.brief voorzitter Veiligheidsberaad d.d.13 februari 2020
b. Brief voorzitter Brandweerkamer d.d. 30 januari 2020
c. Bijlage a (deel 1) aanbiedingsbrief Brandweerkamer inzake advies werkgeverschap veiligheidsregio’s
d. Bijlage a (deel 2) advies-rapport toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming veiligheidsregio’s
e. Bijlage b- schematische weergave scenario’s
f. Bijlage c- voor-en nadelen scenario’s
g. Reactiebrief VRG aan voorzitter Veiligheidsberaad
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:
In reactie op de brief van het Veiligheidsberaad van 13 februari 2020 de voorkeur uit te spreken voor het zogenaamde ‘scenario 2’: te weten de oprichting van een eigen (veiligheidsregiobrede) werkgeversorganisatie voor het afsluiten van een eigen cao, met inachtname van de gemaakte opmerkingen, zoals verwoord in de reactiebrief.
Toelichting voorstel
Achtergrond

Zoals bekend zijn de veiligheidsregio’s vooralsnog uitgesloten van de inwerkingtreding van de WNRA (Wet normalisering rechtspositie ambtenaren). Dit houdt in dat voor VRG de per 31-12-2019 bevroren CAR-UWO geldt (waarbij salarisontwikkelingen van cao gemeenten wel worden gevolgd. Voor het jaar 2020 heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) aangegeven deze rechtspositie te blijven ondersteunen, maar dit eindigt in beginsel aan het einde van dit kalenderjaar.

Er zijn verschillende mogelijkheden onderzocht voor de situatie na 2020. In de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 december 2019 is afgesproken dat de verschillende opties voorgelegd zouden worden en dat de veiligheidsregio’s zich vervolgens kunnen uitspreken voor een scenario. In de bijgaande stukken worden twee scenario’s uitgewerkt. Per regio dienen we uiterlijk 1 juli 2020 aan te geven welk scenario de voorkeur geniet. De voorzitter van de Brandweerkamer (die namens de VNG over de brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden onderhandelt met de vakbonden) heeft zich in de vergadering van 9 december reeds uitgesproken vóór de oprichting van een werkgeversorganisatie. Hij heeft dit advies nu ook per brief d.d. 30 januari 2020 uitgewerkt. In zijn brief zet hij twee scenario’s uiteen en licht ook toe waarom hij adviseert om tot de oprichting van een landelijke werkgeversvereniging te komen.

Veiligheidsregio Groningen

De insteek vanuit de VRG is met name gericht op de inhoud en minder welke vorm gekozen wordt.

De volgende drie speerpunten zijn daarbij cruciaal:

1. De veiligheidsregio’s dienen zich allemaal uit te spreken voor collectiviteit – zodat het (net als nu) mogelijk blijft om landelijke afspraken te maken.
2. De veiligheidsregio’s blijven voor wat de arbeidsvoorwaarden betreft stevig gelieerd aan de gemeenten en houden voor alle ‘algemene arbeidvoorwaarden’ de CAO gemeenten aan. Alleen voor de brandweer/veiligheidsregio specifieke onderwerpen worden aanvullende afspraken gemaakt.
3. Op welke wijze het overleg met de vakbonden ook plaatsvindt (binnen of buiten de VNG) het is voor de toekomst niet nadelig om nu alvast een werkgeversorganisatie op te richten. Dit draagt bij aan de collectiviteit.

Met deze uitgangspunten centraal, is het voorstel om voor scenario 2 te kiezen (waarbij dus ook een andere uitkomst bespreekbaar zou zijn, als met de drie speerpunten is rekening gehouden).