Skip to content

Oplegnotitie Halfjaarsrapportage 2019 VRG

Datum vergadering:
Algemeen Bestuur 1 november 2019
Onderwerp:
Halfjaarsrapportage 2019 VRG
Agendapunt:
5
Naam Steller:
Jetse van der Meer
Afdeling:
F&C

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

De halfjaarsrapportage 2019 VRG vast te stellen.

Doel/ wat willen we bereiken

Conform artikel 7 van de financiële verordening van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG) wordt u de tussentijdse rapportage over het eerste halfjaar van 2019 aangeboden. Hierbij wordt u geïnformeerd over de financiële prognose voor het gehele jaar 2019 inclusief een analyse van de relevante verschillen ten opzichte van de begroting.

De algehele conclusie is dat de prognose voor 2019 per saldo een positief resultaat laat zien van 255 duizend euro ten opzichte van een begroot resultaat van 175 duizend euro. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

  • Hogere personeelskosten door frictiekosten, bovenformativiteit en duurdere inhuur van externen dan begroot;
  • Lagere huisvestingskosten doordat de onderhoudskosten lager uitvallen;
  • Lagere lasten kleding doordat een minimum aan kleding wordt vervangen in afwachting van de aanbesteding volgend jaar;
  • Lagere overige lasten doordat de huur van voertuigen en duikapparatuur lager uitvallen.

In de rapportage wordt de meldkamer en de algemene overhead verantwoord onder het programma Brandweerzorg. In de toekomst zal dit worden uitgesplitst. Deze uitsplitsing vraagt een grote administratieve aanpassing en zal daarom enige tijd kosten.

Communicatie

Communicatie vindt alleen intern plaats.

Bijlagen

1. Halfjaarsrapportage 2019 VRG.