Skip to content

Oplegnotitie AB_Stand van zaken Veiligheidsplan VRG

Het betreft de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen. 

Agendapunt: 13

OnderwerpStand van zaken Veiligheidsplan VRG
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Schuiling
SectorDirectie
Bijlage(n)
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer informatie
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 
kennis te nemen van onderstaande toelichting op de ontwikkelingen van het Veiligheidsplan van VRG.
Toelichting voorstel

Op 3 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur het Veiligheidsplan vastgesteld en daarmee het beleid van de komende jaren. De beleidsambities van VRG zijn in het Veiligheidsplan verwoord in een aantal kernambities, te weten:  informatiegestuurd werken,  proactief, flexibel en professioneel samenwerken, nauw verbonden zijn met gemeenten, en een centrum zijn voor samenwerking.   De coronacrisis hield tijdens de vaststelling van het Veiligheidsplan in juli 2020 de organisatie van VRG volledig in de greep. Hierover is ook een bijbehorend memo geschreven, dat samen met het Veiligheidsplan is aangeboden. Op dat moment was nog onbekend hoe lang de crisis zou voortduren. Momenteel duurt deze nog steeds voort en is de inzet van VRG onverminderd groot en voornamelijk gericht op de bestrijding van de crisis.  Het geeft daarom een vertekend beeld indien de doelstellingen, behorend bij de beleidsambities, in detail worden uitgewerkt en op die wijze de stand van zaken wordt gepresenteerd. Hiervoor is het nog te vroeg. Desondanks heeft de coronacrisis wel degelijk invloed gehad op de ontwikkelingen binnen VRG en zijn op enkele onderdelen de beleidsambities juist vanwege de crisis versneld vorm gegeven. Zo heeft bijvoorbeeld de coronacrisis ertoe bijgedragen dat de samenwerking tussen VRG en GKG /  de gemeenten nu in een hoger tempo wordt uitgewerkt. Andere opdrachten uit het Veiligheidsplan, zoals de ontwikkeling van de Uitvoeringsregeling Crisisplan zijn nog niet gerealiseerd. Het voornemen is om in een volgende notitie, mede afhankelijk van het verdere verloop van de crisis, meer in detail de stand van zaken met betrekking tot de ambities en bijbehorende doelstellingen te presenteren. Daarop vooruitlopend wordt hieronder reeds een aantal ontwikkelingen toegelicht.  Beleidsambities in de crisisbeheersing Inrichting en doorontwikkeling crisisorganisatie De beleidsambitie om een proactieve, flexibele en professionele crisisorganisatie te zijn, is in de uitvoering van de coronacrisis al toegepast. Onder andere het eerste tussenrapport van het COT op de crisisorganisatie van VRG onderschrijft dit. De crisisorganisatie voor corona is steeds flexibel ingericht op basis van de behoefte in de verschillende fasen van de crisis en heeft daarmee een dynamisch karakter. We passen bijvoorbeeld asynchroon opschalen nu al structureel toe.     Informatiegestuurd werken Ook informatiegestuurd werken heeft een professionaliseringsslag gemaakt ingegeven door de informatiebehoefte die de coronacrisis met zich meebrengt. Zo hebben we het regionaal coronadashboard ten behoeve van het multidisciplinaire informatiemanagement ontwikkeld en kijken we proactief naar de maatschappelijke effecten die de coronacrisis met zich meebrengt. Deze manier van proactief en informatiegestuurd werken, en het continu kijken naar risico’s in de samenleving, kan ook op andere typen crises worden toegepast (bijv. nieuwe risico’s zoals cyber en klimaatverandering).    Centrum van samenwerking In het Veiligheidsplan hebben we benadrukt dat we het centrum willen zijn voor samenwerking. We werken intensief samen met de gemeenten en met onze vaste (crisis)partners binnen Veiligheidsregio Groningen, maar ook met onze buurregio’s. Zo is een van de uitgangspunten in de coronacrisis dat we zoveel mogelijk de afstemming zoeken in Noord-Nederlands verband. De voorzitters veiligheidsregio’s VRD, VRF en VRG komen regelmatig bij elkaar, er is veelvuldige afstemming tussen de operationeel leiders en hun stafsecties en er wordt op het gebied van Bevolkingszorg intensief samengewerkt. Ook de grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland is door de coronacrisis geïntensiveerd.    (Multidisciplinair) Opleiden, Trainen en Oefenen ((M)OTO) De coronacrisis heeft een impuls gegeven aan de manier van opleiden, trainen en oefenen. We leren  meer hybride, meer online en tussen de bedrijven door, door het volgen van webinars en podcasts. Minder met elkaar en toch ook samen, maar minder massaal. Er is daarnaast een nieuwe impuls gegeven aan de samenwerking, ontwikkeling en integratie van OTO GKG/Bevolkingszorg en MOTO in één programma en team Opleiden, Trainen en Oefenen voor de sector Crisisbeheersing als geheel. De uitwerking en uitvoering van een gezamenlijk (M)OTO leerbeleid- en jaarplan, inclusief een functionaris volg- en leermanagementsysteem, zal in 2021 worden voortgezet.  Samenwerking op het gebied van crisiscommunicatie Eind 2019/begin 2020 is heeft het team Communicatie en het team GKG een rondgang gestart langs communicatieteams van gemeenten om de relatie te versterken en afspraken te maken op het gebied van incidenten en crises. Dit is echter sinds de start van de coronacrisis opgeschort. Wel heeft de coronacrisis heeft er voor gezorgd dat  VRG en gemeenten nauw (digitaal) verbonden zijn. VRG zorgt er namelijk voor dat gemeenten in lijn met de landelijke en regionale uitgangspunten communiceren met inwoners en ondernemers.   Beleidsambities in de brandweerzorgDe ontwikkelingen binnen brandweerzorg worden vertaald in de ‘visie op brandweerzorg 2030’. Het plan voor de visieontwikkeling is op 23 oktober gedeeld met het AB en tijdens de bestuursbijeenkomst van 29 oktober 2020 is hier uitgebreid over doorgesproken.   Beleidsambities in de risicobeheersing Bij alle ontwikkelingen rondom de Omgevingswet wordt de samenwerking en de (inhoudelijke) afstemming met de gemeenten gezocht. Risicobeheersing is daarnaast ook bezig met de ontwikkeling van een integrale visie op evenementenbeleid en multidisciplinaire advisering. Daarnaast implementeren we samen met gemeenten, betrokken partners en partijen de huidige multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen. We professionaliseren en verbreden onze adviserende rol richting gemeenten over het veilig laten organiseren van evenementen. 
 Beleidsambities in de witte kolom Binnen de GHOR is er een sterkere verbinding gemaakt tussen de koude bureau-organisatie en de warme piketorganisatie. De functionarissen vanuit zowel het bureau als het piket werken samen aan een actueel beeld van de coronacrisis. Hierbij wordt er een totaalbeeld gemaakt van  informatie vanuit de Acute en niet-acute zorg van Noord Nederland, de VRG en landelijke gremia, waarbij de relevante informatie met deze verschillende netwerken wordt uitgewisseld. Deze ontwikkelingen zijn anders gelopen dan in en het jaarplan van de GHOR voorzien was. De doorontwikkeling van het VINN en het Noord-Nederlandse project netcentrisch werken in de witte kolom zijn op een laag pitje komen te staan, maar de informatiedeling heeft met name in het witte netwerk een enorme vlucht genomen die zich uit in verschillende monitoren.   
Intensiveren van de samenwerking met partners is vanuit de GHOR de afgelopen periode goed gelukt. Binnen de VRG wordt er in de crisisstructuur voortdurend samengewerkt met de partners, maar ook het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) netwerk is bijna het hele jaar opgeschaald en werkt zeer intensief samen om de Corona-crisis het hoofd te bieden. Ook is er door GGD-GHOR een nieuw bestuurlijk netwerk opgezet met de niet-acute zorgpartners, waarin ook een brede vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties zit. Omdat het ROAZ een verband is op 3-noord niveau is ook een nauwe verbinding met de GHOR-collega’s 3 noord. Ten slotte spelen veel thema’s landelijk, waardoor er ook veel contacten landelijk zijn bijvoorbeeld op gebied van evenementenadvisering en informatiemanagement.  Financiën Het financiële kader om de ambities uit het Veiligheidsplan te kunnen realiseren is krap. In de meerjarenbegroting gaan we financieel gezien op dit moment uit van de ‘0’ lijn. Er ligt echter nog een opgave om structurele meerkosten op te vangen. Daarnaast komen nieuwe ontwikkelingen op ons af met mogelijk een financiële impact. Bureau AEF constateert dat er financiële ruimte en /of prioritering nodig is om de ambities te realiseren. Keuzes inclusief de financiële consequenties leggen we waar nodig voor het bestuur. 
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
JuridischN.v.t. 
FinancieelZie opmerking 
PersoneelN.v.t. 
IM/ICTN.v.t. 
CommunicatieN.v.t. 
InkoopN.v.t. 
OverigN.v.t.