Skip to content

Oplegnotitie AB Reactie rapport Inspectie JenV bluswatervoorziening Urbanuskerk Amstelveen

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

  1. Kennis te nemen van het rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen van de Inspectie Justitie en Veiligheid;
  2. In te stemmen met de conceptreactie van Veiligheidsregio Groningen op de aanbevelingen van de Inspectie.
Datum vergadering:
Algemeen Bestuur 1 november 2019
Onderwerp:
Bluswatervoorziening

Agendapunt:
6
Naam Steller:Wout Blink
Afdeling:
Brandweerzorg

Doel/ wat willen we bereiken

Naar aanleiding van het onderzoek “Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen” heeft de Inspectie JenV de veiligheidsregio’s en de waterbedrijven verzocht de eigen bluswatervoorziening nader in ogenschouw te nemen, daar waar nodig verbeteringen aan te brengen, en hierover schriftelijk te berichten aan JenV.

VRG en Waterbedrijf Groningen hebben in gezamenlijkheid de afspraken en verplichtingen tussen de Groninger gemeenten, Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen zoals deze zijn vastgelegd in de Overeenkomst levering bluswater opnieuw en kritisch bekeken.

In de bijgevoegde conceptreactie hebben VRG en Waterbedrijf Groningen beschreven in hoeverre de aanbevelingen van de Inspectie reeds zijn geborgd en welke aanbevelingen nog aandacht behoeven.

Het doel van VRG is om te voorzien in voldoende bluswater door de sturing en regie op de bluswatervoorziening door de verantwoordelijke partijen helder te organiseren.

Wettelijk kader

  • Overeenkomst levering bluswater 3 juli 2015
  • Wet veiligheidsregio’s art. 2

Financiële gevolgen / dekking

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.

Personele consequenties / advies of instemming ondernemingsraad benodigd?

Dit voorstel heeft geen personele consequenties.

Uitvoering

Zie het voorstel in de conceptreactie van VRG.

Betrokken partijen / samenwerkingspartners

Gemeenten en Waterbedrijf Groningen

Bijlagen

  1. Rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen van de Inspectie Justitie en Veiligheid
  2. Brief Inspectie JenV d.d. 24-04-2019 over het rapport Bluswatervoorziening
  3. Conceptreactie VRG op aanbevelingen Inspectie JenV
  4. Overeenkomst levering bluswater d.d. 03-07-2015