Skip to content

Oplegnotitie AB Overdracht appartementsrecht en opheffing Stichtingsbestuur BOH Meldkamer Noord-Nederland

OPLEGGER AB

Agendapunt: 12

OnderwerpOverdracht appartementsrecht en opheffing Stichtingsbestuur BOH Meldkamer Noord-Nederland
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Wiersma
SectorBedrijfsvoering
Bijlage(n)20201126 Brief aan AB’s Veiligheidsregio’s
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 
In te stemmen met het besluit tot overdracht appartementsrecht Meldkamer aan politie enhet voorgenomen besluit tot opheffing van de Stichting Beheer OpenbareVoorziening Meldkamer Noord-Nederland.
Toelichting voorstel

In Noord-Nederland ligt het eigendom van – en daarmee de verantwoordelijkheid voor – de huisvesting in 2020 formeel nog altijd bij het bestuur van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland; een afzonderlijk bestuur met dezelfde samenstelling als het eerder genoemde Samenwerkingsbestuur. De heer Wiersma is portefeuillehouder in het stichtingsbestuur namens het AB van VRG.
In 2020 zijn voorbereidingen getroffen om het appartementsrecht voor het meldkamerdeel in het gebouw A7 in Drachten over te dragen van genoemde Stichting naar de Nationale Politie. Om die overdracht van onroerend goed mogelijk te maken moesten eerst enkele fiscale vraagstukken worden opgelost om de overdracht zonder bijkomende kosten voor de partijen die huurder waren van deStichting mogelijk te maken. Nadat deze vraagstukken waren opgelost heeft het Stichtingsbestuur op 19 oktober het besluit genomen tot overdracht van genoemd appartementsrecht en het aflossen van de bijbehorende financiering.
Het ligt in de lijn der verwachting dat het bestuur in december vervolgens kan besluiten tot opheffing van de Stichting, omdat na de overdracht het doel van de Stichting is komen te vervallen. Dat doel is in de statuten omschreven als het verwerven en verhuren van een registergoed ten behoeve van de Meldkamer Noord Nederland, een en ander in de meest ruime zin van het woord. De formele liquidatie van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland zal danbegin 2021 plaatsvinden. Voor de beperkte kosten van de liquidatie van de Stichtingis een toereikend bedrag gereserveerd zijnde het positieve resultaat behaald in 2019.Daarmee worden met deze ontbinding per saldo geen negatieve effecten verwacht.
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
JuridischN.v.t.
FinancieelAkkoord bevonden door de controller VRG
PersoneelN.v.t.
IM/ICTN.v.t.
CommunicatieN.v.t.
InkoopN.v.t.
OverigN.v.t.