Skip to content

Oplegnotitie AB lidmaatschap WVS

Agendapunt: 04 

Onderwerp Lidmaatschap werkgeversvereniging  (WVSV) 
Datum 26-3-2021 
Portefeuillehouder Dhr. Schuiling 
Sector Bedrijfsvoering 
Bijlage(n) – 
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter besluitvorming 
Gevraagd besluit 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het lidmaatschap van de op te richten werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s (WVSV).  
Toelichting voorstel 
Landelijk gezien liggen de arbeidsvoorwaarden voor de veiligheidsregio’s vast in de CAR UWO. Deze regeling wordt niet meer bijgewerkt omdat de gemeenten per 1-1-2020 over zijn gegaan op de CAO Gemeenten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft laten weten dat zij voor het jaar 2021 nog de dienstverlening richting de veiligheidsregio’s willen onderhouden. Voor de periode daarna moet een andere vorm gevonden worden omdat veiligheidsregio’s geen lid kunnen worden van de VNG, dit kunnen alleen gemeenten zijn. Landelijk is er vervolgens gekeken welk scenario het meeste draagvlak had. Na een inventarisatie is afgesproken dat er een landelijke werkgeversvereniging wordt opgericht voor de totstandkoming van de brandweerspecifieke arbeidsvoorwaarden (de vereniging kan dan onderhandelen met de vakbonden, vergelijkbaar met de huidige brandweerkamer). Voor de algemene arbeidsvoorwaarden blijven de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden het uitgangspunt. Bij brief van 5 oktober 2020 hebben wij in lijn met de voorschriften in onze Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Groningen, de deelnemende gemeenteraden de mogelijkheid geboden om eventuele wensen of bedenkingen in te dienen aangaande het voorstel om lid te een werkgeversvereniging. Verschillende gemeenteraden hebben aangegeven geen bedenkingen te hebben (Midden-Groningen, Oldambt, Veendam). We hebben twee inhoudelijke opmerkingen ontvangen. De gemeenteraad van Westerwolde wilde graag als randvoorwaarde opmerken dat de risico’s op het gebied van inkomensderving van de brandweervrijwilligers bij arbeidsongeschiktheid goed afgedekt dienen te zijn. De gemeenteraad van Westerkwartier heeft als bedenking laten weten dat zij meer zien in de variant dat de veiligheidsregio’s zich aansluiten bij de werkgeversvereniging van andere gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (WSGO). Landelijk is niet voor die variant gekozen omdat de brandweer veel specifieke arbeidsvoorwaarden hebben (FLO-overgangsrecht, tweede loopbaan) waar specifieke kennis voor nodig is. Daarnaast is in de oriëntatiefase gebleken dat deze WSGO niet direct openstond voor het lidmaatschap van de veiligheidsregio’s (ook door de branchespecifieke arbeidsvoorwaarden). In het Veiligheidsberaad van 14 december 2020 zijn twee notities vastgesteld over de oprichting van de werkgeversvereniging. Namelijk de uitgangspunten voor de statuten/ huishoudelijk reglement en een notitie over de hostingpartij. Het IFV is de beoogde hostingpartij en zal worden gevraagd een kwartiermaker aan te trekken.  Het doel is om in 2021 formeel de werkgeversvereniging op te richten en een ondersteuningsorganisatie in te richten.  In het AB van februari 2021 is de huidige stand van zaken besproken. Daarbij is aangegeven dat het lidmaatschap voorgelegd wordt voor besluitvorming, aangezien we in een eerder stadium wel onze voorkeur hebben uitgesproken voor deze route maar er geen ondubbelzinnig besluit over is genomen. De besluitvorming komt op de agenda van het AB van 26 maart 2021. Inmiddels is de kwartiermaker aangesteld en aan het werk. Landelijk is er een stuurgroep opgericht en hierin heeft Wilma zitting.   
Afstemming/consequenties 
 Afgestemd Consequenties 
Juridisch ☒  
Financieel ☒ Waarbij we landelijk hebben gewezen op de intentie om de omzetting naar de WVSV budgetneutraal te laten verlopen 
Personeel ☐  
IM/ICT ☐  
Communicatie ☐  
Inkoop ☐  
Overig ☐