Skip to content

Oplegnotitie AB kaderbrief 2021-2024

Datum vergadering: Algemeen bestuur: 12 december 2019
Onderwerp: Kaderbrief: uitgangspunten begroting 2021
Agendapunt: 4
Naam Steller: Jetse van der Meer
Afdeling: Financiën & Control

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

In te stemmen met het opstellen van scenario’s om te komen tot een sluitende begroting 2020 en een sluitend meerjarenperspectief 2022 – 2024.

Relatie tot eerdere besluitvorming
N.v.t.

Doel/ wat willen we bereiken
In de kaderbrief laat zowel de begroting 2021 als het meerjarenperspectief een tekort zien. In het DB is besloten om de kaderbrief op deze manier voor te leggen aan het AB met de opdracht aan VRG om scenario’s op te stellen om te komen tot een sluitende begroting 2021 en een sluitend meerjarenperspectief 2022 – 2024. In de scenario’s moet duidelijk worden gemaakt op welke wijze bezuinigingen worden gerealiseerd en wat de consequenties hiervan zijn. Aan het bureau Andersson Elffers Felix uit Utrecht wordt de opdracht verstrekt het door hen opgestelde rapport Takenevaluatie Veiligheidsregio Groningen van maart 2017 te actualiseren zodat dit kan worden betrokken bij het uitwerken van de scenario’s.

Verhouding met ander beleid
N.v.t.

Wettelijk kader
Conform Artikel 34b WGR zendt het dagelijks bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Financiële gevolgen / dekking
De financiële consequenties zijn opgenomen in het meerjarig financieel kader van de kaderbrief.

Personele consequenties / advies of instemming ondernemingsraad benodigd?
N.v.t.

Communicatie
N.v.t.

Risico’s
N.v.t.

Uitvoering
Na vaststellen van de kaderbrief door het Algemeen Bestuur worden de uitgangspunten verwerkt in de begroting 2021.

Betrokken partijen / samenwerkingspartners
N.v.t.

Bijlagen

  1. Kaderbrief begroting 2021 – 2024 AB 20191212.