Skip to content

Oplegnotitie AB JWSL Hoogezand

OPLEGGER AB

Agendapunt: Klik om agendapunt in te voeren – door directiesecretariaat.

OnderwerpRampbestrijdingsplan J.Wildeman Storage & Logistics te Hoogezand
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Beukema
SectorCrisisbeheersing
Bijlage(n)Rampbestrijdingsplan
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: 
Het rampbestrijdingsplan J.Wildeman Storage & Logistics te Hoogezand vast te stellen.
Toelichting voorstel
Art. 17 lid 1 Wet veiligheidsregio’s: Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën inrichtingen, categorieën rampen en luchtvaartterreinen worden aangewezen waarvoor het bestuur van de veiligheidsregio een rampbestrijdingsplan vaststelt. In dat plan worden de maatregelen opgenomen die bij een ramp in die categorieën dan wel op die luchtvaartterreinen moeten worden genomen.  
Het rampbestrijdingsplan voor de inrichting J.Wildeman Storage & Logistics (verder: JWSL) is bedoeld om de betrokken diensten te helpen bij een goede afhandeling van een incident. In dit geval betreft het een loodsbrand. Door het benoemen van specifiek benodigde informatie (er wordt vanuit gegaan dat algemene incidentbestrijdingsinformatie behoort tot de basiskennis van betrokkenen) willen we bereiken dat in voorkomende gevallen incidenten op het terrein van JWSL op een goede en gedegen manier worden aangepakt. 
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
JuridischGeen consequenties
FinancieelDe uitvoering van de taken die genoemd staan in het rampbestrijdingsplan JWSL behoren tot het reguliere werk. Kosten ten behoeve van de uitvoering vallen dan ook binnen het reguliere werk. 
PersoneelDe uitvoering van de taken die staan genoemd in het rampbestrijdingsplan JWSL betreffen regulier werk en bevat dan ook geen personele consequenties.
IM/ICTNiet van toepassing.
CommunicatieConform wettelijke bepalingen is afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht gevolgd (publicatie en ter inzage legging). Tevens is belangstellenden verzocht bij vragen contact op te nemen met de sector Crisisbeheersing, team Crisisbeheersing. Hier is gebruik van gemaakt door de buurtvereniging Foxhol. Verdere communicatie zal plaatsvinden op verschillende manieren, te weten: De A3-kaart zal hard-copy verstrekt worden aan alle mogelijk direct betrokkenen functionarissen vanuit de verschillende diensten die bij de incidentbestrijding betrokken zullen zijn. Iedere betrokken organisatie regelt verspreiding in de eigen organisatie; Het plan wordt in een voorbereide activiteit van het LCMS opgenomen (taak: VRG); Het plan wordt hard-copy verstrekt binnen CoPI en ROT (taak: VRG); Het plan wordt opgenomen in de MDT’s van de brandweer (taak: VRG). 
InkoopNiet van toepassing.
Overig