Skip to content

Oplegnotitie AB Concept beleidsbegroting 2022

OPLEGGER AB 

Agendapunt: 07 

Onderwerp Concept beleidsbegroting 2022 
Datum 31-3-2021 
Portefeuillehouder Dhr. van der Tuuk 
Sector Bedrijfsvoering 
Bijlage(n) 1. Concept beleidsbegroting 2022  
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatie Ter informatie 
Gevraagd besluit 
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: Kennis te nemen van de concept beleidsbegroting 2022 inclusief de bijbehorende stijging van de totale begrotingsomvang van € 35 duizend ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2021 door: 

1. een uitzetting van de gemeentelijke bijdrage met € 598 duizend door de autonome ontwikkeling voor loon- en prijsindexatie; 
2. een verhoging van de Rijksbijdrage met € 70 duizend door prijsindexatie; 
3. een verlaging van de overige baten met € 633 duizend door wegvallende (incidentele) baten  
Toelichting voorstel 
Inleiding  
Bijgaand bieden wij u de concept beleidsbegroting 2022-2025 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG).  De concept beleidsbegroting 2022-2025 is gebaseerd op de kaderbrief die op 10 december 2020 door het Algemeen Bestuur van VRG is vastgesteld en is vormgegeven in lijn met de Meerjarenkoers 2018-2021. De kaderbrief is, gelet op alle ontwikkelingen vooruitlopend op deze concept beleidsbegroting, op 11 januari 2021 alvast ter kennisname naar de colleges gestuurd met het verzoek deze ook te delen met de gemeenteraden.  

Bestuurlijk traject 
Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 maart 2021 ingestemd met de concept beleidsbegroting 2022 en besloten deze voor te leggen aan deelnemende raden van de GR ter zienswijze. Aan het Algemeen Bestuur wordt de concept beleidsbegroting 2022 nu voorgelegd ter kennisname. Na het zienswijze traject wordt de concept beleidsbegroting 2022 op 2 juli 2021 aan het Algemeen Bestuur voorgelegd ter vaststelling. De vastgestelde beleidsbegroting 2022 moet voor 1 augustus 2021 zijn ingediend bij de gedeputeerde staten van Provincie Groningen (artikel 34 WGR).

Ontwikkelingen  
In de concept beleidsbegroting 2022-2025 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven.  De coronacrisis dwong onze veiligheidsregio tot het zoeken van nieuwe structuren op het gebied van crisisbeheersing, bevolkingszorg en (crisis)communicatie. Met de opgedane kennis gaat Veiligheidsregio Groningen voort op de ingeslagen weg. Ook zetten we nieuwe stappen op weg naar een toekomstbestendige Brandweerzorg. Landelijke ontwikkelingen, ingewikkelde dossiers zoals de taakdifferentiatie maar ook regionale en lokale vraagstukken hebben zonder meer impact op onze brandweerorganisatie. In 2021 en daarna willen we nog meer in gesprek komen met onze inwoners, met de samenleving. Juist omdat het gaat om hun eigen veiligheid. In het voorjaar van 2021 lanceert Veiligheidsregio Groningen daartoe de risicocommunicatie-campagne EHBJ: Eerste Hulp Ben Jij. De centrale huisvesting blijft een belangrijk thema. Doel is een locatie die past bij de uitgangspunten van brandweerzorg in het stedelijk gebied en in ieder geval ruimte biedt aan de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en GGD Groningen.  

Financieel perspectief beleidsbegroting 2022 
In de concept beleidsbegroting 2022-2025 gaan we op dit moment financieel gezien uit van de “0” lijn. Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de ingewikkelde financiële situatie van de gemeenten. Daarnaast zijn de incidentele lasten en baten (compensatieregeling Rijk) als gevolg van de corona crisis in 2022 niet meer meegenomen. De Rijksregeling loopt tot en met 2021. De effecten na 2021 kunnen we op dit moment nog niet overzien. Mogelijk effecten worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt en voorgelegd aan het bestuur. 
Vanaf 2021 laat het meerjarig perspectief in de basis een tekort zien door oplopende kosten en structureel wegvallende baten. Hiervoor is jaarlijks een taakstelling ingerekend die binnen de begroting moet worden opgelost. Bij de actualisatie van de begroting 2021 zijn de eerste stappen gezet om invulling te geven aan deze taakstelling (2021: van circa € 0,5 miljoen naar € 0,2 miljoen). Ten opzichte van 2021 moet in 2022 aanvullend invulling worden gegeven aan een taakstelling van circa € 0,13 miljoen. Dit nemen we mee in de nadere uitwerking van de concept beleidsbegroting.

Weerstandsvermogen
De eerdergenoemde ontwikkelingen, die veelal niet of beperkt beïnvloedbaar zijn, kunnen een grote financiële impact hebben. Hierbij kan gedacht wordt aan de effecten van taakdifferentiatie en het FLO-dossier. Zoals eerder aangegeven in de kaderbrief hebben we deze ontwikkelingen zoveel mogelijk gekwantificeerd en meegenomen in de risicoparagraaf. Ten opzichte van de begroting 2021 leidt dit tot een toename van het benodigd weerstandsvermogen. Door de negatieve algemene reserve is er de komende jaren geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen. Dit blijft dus een aandachtspunt.
Afstemming/consequenties 
 Afgestemd Consequenties 
Juridisch ☐  
Financieel ☒  
Personeel ☐  
IM/ICT ☐  
Communicatie ☐  
Inkoop ☐  
Overig ☐