Skip to content

Oplegnotitie AB Bluswatervoorziening risico-acceptatie

Agendapunt: 8.

OnderwerpBluswatervoorziening risico-acceptatie
Datum10-12-2020
PortefeuillehouderDhr. Kuin
SectorBrandweerzorg
Bijlage(n)1. Notitie Naar een toekomstbestendige bluswatervoorziening
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer besluitvorming
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: Te accepteren dat bij ca. 5.000 van de ca. 320.000 objecten (ca. 1,5%) in de regio Groningen de brandweer niet voldoende extern bluswater bij de brand kan brengen om deze goed te kunnen blussen.Op dit moment niet verder te investeren in aanvullende repressieve maatregelen in de bluswatervoorziening.De Groninger gemeenteraden over dit besluit te informeren.Slimme verbindingen te leggen tussen brandveiligheid en lopende of aanstaande ontwikkelingen zoals de versterkingsopgave en de klimaatadaptatie en deze te betrekken bij de visieontwikkeling voor de brandweerzorg in 2030.De gemeenten te verzoeken om – bij voorkeur in overleg met de sector Risicobeheersing van VRG-  hun inwoners te informeren en voor de objecten met een lager niveau van bluswatervoorziening extra in te zetten op communicatie, preventie en voorlichting.
Toelichting voorstel
Na de brand in de Sint Urbanuskerk in Amstelveen in 2018 waarbij de bluswatervoorziening niet op orde bleek, gaf de Inspectie Justitie en Veiligheid de aanbeveling aan de gemeenten om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bluswatervoorziening te definiëren, de sturing en de regie op de bluswatervoorziening eenduidig binnen de gemeente te beleggen en de activiteiten die hiermee verband houden te borgen. De veiligheidsregio’s werden opgeroepen de bluswatervoorziening kritisch onder de loep te nemen en verbeteringen te realiseren. 
De verantwoordelijkheid voor de bluswatervoorziening is bij wet (art. 2 Wet veiligheidsregio’s) bij de gemeenten belegd. Veiligheidsregio Groningen spant zich in om samen met de Groninger gemeenten het beleid rondom de bluswatervoorziening transparant en toekomstbestendig te maken. Onderdeel daarvan is het nemen van een besluit over de bluswatervoorziening bij objecten waar onvoldoende extern bluswater in de omgeving aanwezig is. In de bijgevoegde notitie wordt hiertoe een aantal scenario’s beschreven. Het is in alle scenario’s belangrijk om te investeren in voorlichting en preventie.


De stuurgroep Visie brandweerzorg 2030 vraagt ook aandacht voor communicatie richting de gemeenteraden (over de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden met betrekking tot bluswatervoorziening en over de (on)mogelijkheden om overal in de regio te voorzien in voldoende bluswater) om realistische verwachtingen over de brandweerzorg te scheppen. 
Afstemming/consequenties
AfgestemdConsequenties
Juridisch
Financieel
Personeel
IM/ICT
Communicatie
Inkoop
Overig