Skip to content

Oplegger Aanspraken verzekeringen na een ongeval

OPLEGGER AB

Agendapunt: 10.

OnderwerpAanspraken verzekeringen na een ongeval
Datum23-10-2020
PortefeuillehouderDhr. Kuin
SectorBedrijfsvoering
Bijlage(n)Memo ‘informeren bestuur Aanspraken ongeval’
Ter besluitvorming/ter bespreking/ter informatieTer informatie
Gevraagd besluit
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd: Kennis te nemen van het memo inzake de landelijke lijn over de aanspraken na een ongeval en deze lijn, te onderschrijven, met ruimte voor lokale uitzonderingen.
Toelichting voorstel
Werkgroep
De afgelopen periode is er een landelijke werkgroep bezig geweest met het complexe dossier van de verzekeringen en vergoeding na een ongeval. Hierbij is er met name aandacht voor de positie van een brandweervrijwilliger bij een ongeval. Bijgaand treft u een memo aan dat door deze werkgroep is voorbereid om alle veiligheidsregio’s te informeren.   Landelijk Landelijk is in de rechtspositie CAR UWO een artikel opgenomen waarin is bepaald dat er voor een brandweervrijwilliger een ongevallenverzekering afgesloten dient te worden. Dit voorschrift is algemeen en wordt lokaal verschillend ingevuld. Er is behoefte aan een aanpassing van deze algemene regel en om die reden  vindt op 18 september overleg plaats in de Brandweerkamer. Aanpassing van de rechtspositie is nodig omdat een van de mogelijke scenario’s (een landelijk systeem van gedeeld eigen risicodragerschap) nu niet in lijn is met de verplichting uit dit artikel. Overigens is de verplichting van dit artikel (“werkgever sluit een ongevallenverzekering af”) alleen gericht op de brandweervrijwilligers, terwijl er nu landelijk wel breder gekeken wordt dan alleen de vrijwilligers. Als de Brandweerkamer op 18 september instemt, kan er vervolgens overleg plaatsvinden met de vakbonden over aanpassing van dit artikel.   Ondertussen worden ook voorstellen voorbereid over het financieren van de aanspraken en het afhandelen van schades.  Naar verwachting worden in Q1 van 2021 de voorgestelde aanspraken en mogelijkheden voor financiering aan veiligheidsregio’s voorgelegd. Duidelijk is inmiddels dat de afgelopen vijf jaar bijna 10 miljoen euro is uitgekeerd aan schade, waar een premie van ruim 22 miljoen euro tegenover stond. Dit betekent dat verzekeren een dure oplossing lijkt. Dit geldt te meer nu de dekking deels is weggevallen, waardoor de veiligheidsregio gedeeltelijk eigen risicodrager is geworden. De optie van gedeeld eigen risicodragerschap is daarom een belangrijk scenario om verder te onderzoeken.    
Kaders Door de werkgroep zijn kaders geformuleerd welke zaken betrokken moeten worden bij de behandeling van een ongeval en de daaruit voortvloeiende aanspraken. Hierbij is ook aandacht voor de specifieke omstandigheden van de brandweervrijwilligers. Een vrijwilliger in loondienst zal te maken hebben met een vergoeding aan zijn hoofdwerkgever, terwijl een zelfstandig ondernemer / ZZP-er mogelijk  zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft (al dan niet wettelijk verplicht, conform het wetsvoorstel).   VRG Ook binnen de VRG hebben we de afgelopen jaren te maken gehad met schades en de daaruit voortvloeiende vraag wat er vervolgens aan een medewerker wordt vergoed, zeker als de verzekeraar niets vergoedt. Zoals u zich wellicht nog herinnert, hebben wij u eind 2019 geïnformeerd naar aanleiding van ontstane onrust bij brandweervrijwilligers over de (mate van) verzekerbaarheid en de hoogte van de schadevergoeding.   De lijn die wij momenteel bij de VRG hanteren, wijkt op sommige punten af van hetgeen landelijk wordt voorgesteld. Zoals hiervoor aangegeven, wordt de voorgestelde hoogte van de aanspraken vermoedelijk in Q1 2021 aan de veiligheidsregio’s voorgelegd. Het is op dat moment opportuun ons een mening te vormen over de (mogelijke) afwijkingen ten opzichte van ons eigen beleid. Een andere belangrijke keuze is de wijze waarop de aansprakelijkheid vorm gegeven wordt. Zo kan er gedacht worden aan landelijk gedeeld eigen risicodragerschap in plaats van een verzekering. Wanneer hier meer over bekend is, dan wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.   De eerste stap is echter het overleg met de bonden en het is op dit moment vanzelfsprekend niet bekend hoe de uitkomst van die gesprekken eruit komt te zien.  

Afstemming/consequenties
 AfgestemdConsequenties
Juridisch 
Financieel 
Personeel 
IM/ICT 
Communicatie 
Inkoop 
Overig