Skip to content

Omschrijving rol financieel controller

Financieel Controller

Omschrijving kader en rol

  • De medewerker die belast is met de rol van controller, kent vanuit deze rol een volledige onafhankelijkheid ten opzichte van alle geledingen van de organisatie, met als doel alarmerende situaties te kunnen signaleren en bespreekbaar te maken, zonder risico’s voor zijn of haar rechtspositie.
  • De controller adviseert gevraagd en ongevraagd directeuren, management, auditcommissie en bestuur over tactische en/of strategische ontwikkelingen en vraagstukken. Dit wordt gedaan vanuit het perspectief van een doeltreffende en toekomstbestendige bedrijfsvoering.
  • De controller legt verbindingen in de organisatie, bewaakt de integraliteit tussen vraagstukken en processen, denkt in scenario’s en let in het bijzonder op risicobeheersing.
  • De controller legt eveneens verbinding met financiële ambtenaren van gemeenten in de regio Groningen en met de accountant.
  • De controller draagt zorg voor het implementeren van een stevige P&C cyclus op basis waarvan gestuurd wordt op het realiseren en in stand houden van tijdige en betrouwbare informatie over de bedrijfsvoering.
  • De controller maakt inzichtelijk wat de bestuurlijke en financiële consequenties zijn van het beleid en welke indicatoren beïnvloed kunnen worden om tot andere resultaten te komen.
  • De controller heeft de bevoegdheid om direct te communiceren met het bestuur, bij alarmerende situaties.
  • De controller woont de vergaderingen van het managementteam bij. Gelet op zijn onafhankelijkheid is hij geen lid van het managementteam.