Skip to content

Normenkader en Controleplan VRG 2019

Datum vergadering:
28 juni 2019
Onderwerp:
Normenkader en Controleplan VRG 2019
Agendapunt:
5
Naam Steller:
Paul Wit
Afdeling:
AO/IC

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

  1. Het normenkader voor 2019 vast te stellen. Integraal onderdeel hiervan zijn de goedkeuringstoleranties zoals genoemd in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO);
  2. Het controleplan 2019 van AO/IC vast te stellen.

Doel/ wat willen we bereiken

Ieder begrotingsjaar stelt het AB het normenkader vast dat geldt als leidraad voor een rechtmatige begrotingsuitvoering alsmede de controle daarop door de accountant. Het Normenkader VRG beperkt zich tot de wetten en regels die voor de Veiligheidsregio Groningen van toepassing zijn. Zie bijlage 1.

De accountant hanteert voor de controle van de jaarstukken toleranties voor onder meer fouten in de jaarrekening en onzekerheden in de controle. In het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO) zijn minimumeisen voorgeschreven. Deze zijn door de Veiligheidsregio Groningen overgenomen en opgenomen in bijlage 1.

In het Controleplan 2019 AO/IC staat beschreven welke interne controles er worden uitgevoerd en met welke frequentie. Met dit interne controleplan wordt dus inzichtelijk gemaakt hoe er vorm wordt gegeven aan de uitvoering van de interne controles binnen de Veiligheidsregio Groningen. Het controleplan is gestoeld op de vastgestelde interne en externe kaders.

Communicatie

Na vaststelling door het AB vindt interne communicatie hierover plaats.

Uitvoering

Het normenkader en controleplan wordt na vaststelling in het AB gehanteerd bij verdere uitvoering.

Bijlagen

1. Normenkader 2019
2. Controleplan AO/IC 2019