Skip to content

Herziening Rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl

Datum vergadering:
28 juni 2019
Onderwerp:
Rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl
Agendapunt:
11
Naam Steller:
Jogchum de Boer
Afdeling:
Strategie & Ontwikkeling

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Het herziene rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl vast te stellen.

Relatie tot eerdere besluitvorming

Voor Chemiepark Delfzijl is een rampbestrijdingsplan opgesteld. Deze is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 3 juli 2015. Conform wettelijke termijn (Besluit veiligheidsregio’s) dient een rampbestrijdingsplan elke 3 jaren (indien nodig) herzien te worden.

Ten aanzien van het rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl ligt er een relatie met een door het AB genomen besluit uit 2011. Toentertijd heeft het AB besloten om (alleen) rampbestrijdingsplannen op te stellen voor inrichtingen indien daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dit is voor meerdere bedrijven welke gevestigd zijn op het Chemiepark van toepassing.

Het plan dat nu ter vaststelling voorligt wijkt op enkele onderdelen af van de geldende versie. Het betreft de volgende afwijkingen:

  1. De bedrijfsnaam AkzoNobel Chemicals B.V. is veranderd naar Nouryon Chemicals B.V. Dit is verwerkt in het plan, waardoor ook de vindplaats van het bedrijf in het plan is gewijzigd (aangezien de bedrijven behandeld worden op alfabet);
  2. De bedrijfsinformatie van de bedrijven Avantium Chemicals B.V. en J. Wildeman Storage & Logistics B.V. zijn aan het plan toegevoegd. (Laatstgenoemd bedrijf betreft een hogedrempelinrichting, waarvoor een rampbestrijdingsplan opgesteld dient te worden. De rampscenario’s voor deze inrichting zijn niet opgenomen in dit rampbestrijdingsplan, omdat nog een beoordeling op volledigheid plaats dient te vinden);
  3. De interventiewaarden (o.a. Levensbedreigende waarde en Alarmeringsgrenswaarde) zoals genoemd in het Chemiekaartenboek dat gebruikt wordt door de brandweer, zijn gewijzigd voor de scenario’s 1 en 2 (chloor-scenario’s). In positieve zin, waardoor de effectafstanden zijn verkleind;
  4. Van de meeste bedrijven is de bedrijfsinformatie gewijzigd. Voornamelijk gaat het wel om kleine wijzigingen (denk hierbij aan een telefoonnummer, aantal aanwezigen, gewijzigde hoeveelheid in aanwezige gevaarlijke stoffen).

Doel/ wat willen we bereiken

Het rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl is bedoeld om de betrokken diensten te helpen bij een goede afhandeling van een rampscenario. Door het benoemen van specifiek benodigde informatie (er wordt vanuit gegaan dat algemene incidentbestrijdingsinformatie behoort tot de basiskennis van betrokkenen) willen we bereiken dat in voorkomende gevallen een rampscenario op het Chemiepark Delfzijl op een goede en gedegen manier wordt aangepakt en afgehandeld.

Verhouding met ander beleid

Hogedrempelinrichtingen worden onderworpen aan jaarlijkse inspecties door bevoegd gezag, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de BRZO-inspecteurs van Veiligheidsregio Groningen. Met de BRZO-inspecteurs heeft afstemming plaatsgevonden over het plan en de betrokken bedrijven.

Wettelijk kader

Conform artikel 17 Wet veiligheidsregio’s kan het bestuur van de veiligheidsregio categorieën rampen en inrichtingen aanwijzen waarvoor een rampbestrijdingsplan moet worden vastgesteld. Het Besluit veiligheidsregio’s (hoofdstuk 6) geeft aan wat in het plan opgenomen dient te zijn en hoe met het plan omgegaan dient te worden.

Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio dient het plan vast te stellen.

Financiële gevolgen / dekking

De uitvoering van de taken die genoemd staan in het rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl behoren tot het reguliere werk. Kosten ten behoeve van de uitvoering vallen dan ook binnen het reguliere werk.

Personele consequenties / advies of instemming ondernemingsraad benodigd?

De uitvoering van de taken die staan genoemd in het rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl betreffen regulier werk en bevat dan ook geen personele consequenties. Instemming van de OR is niet benodigd.

Communicatie

Conform wettelijke bepalingen is afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht gevolgd. Publicatie van het plan heeft plaatsgevonden op de website van Veiligheidsregio Groningen en de gemeente Delfzijl. Het plan is op 29 april ter inzage gelegd voor de duur van 6 weken.

‘Interne’ communicatie zal plaatsvinden op verschillende manieren, te weten:

  • Het plan wordt digitaal verstrekt aan alle mogelijk direct betrokken functionarissen vanuit de verschillende diensten die bij de incidentbestrijding betrokken zullen zijn. Iedere betrokken functionaris regelt de verspreiding binnen de eigen organisatie;
  • Het plan is in een voorbereide activiteit van het LCMS opgenomen (taak: VRG);
  • Het plan wordt hard-copy verstrekt binnen CoPI en ROT (taak: VRG);
  • Het plan wordt opgenomen in de MDT’s van de brandweer (taak: VRG).

Risico’s

Aan de herziening van het rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl worden geen risico’s voorzien.

Uitvoering

Het plan zal in werking treden op 1 augustus 2019. Na het besluit van het Algemeen Bestuur zullen de taken, zoals genoemd onder ‘Communicatie’ uitgevoerd worden.

Betrokken partijen

Het plan is volgens een aangepaste procesbeschrijving opgesteld met medewerking van alle bij de bestrijding van genoemde incidenten betrokken organisaties / organisatieonderdelen. Het betreft hier brandweer, politie, GHOR, Gemeentelijke kolom Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, Rijkswaterstaat, Groningen Seaports en de bedrijven welke gevestigd zijn op het Chemiepark Delfzijl + ChemCom Industries B.V., onder leiding van Veiligheidsregio Groningen. Separaat heeft afstemming met Meldkamer Noord-Nederland plaatsgevonden.

Bijlagen

Herziene concept rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl.