Skip to content

Consultatie veiligheidsplan VRG 2020-2024

Geacht college,

Veiligheidsregio Groningen dient conform de Wet veiligheidsregio’s in 2020 het Regionaal Risicoprofiel,
Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan vast te stellen. Het Algemeen Bestuur VRG heeft er voor
gekozen om deze drie wettelijke plannen in onderlinge samenhang op te stellen.

Dit document noemen wij het ‘Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 (Regionaal
Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan)’.

Op 12 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur het concept van de planvorming vastgesteld, waarna
deze voor zover wettelijk voorgeschreven voor consultatie kan worden voorgelegd aan de gemeenten.

Vaststellingsprocedure en wettelijke rol gemeenteraad

De Wet veiligheidsregio’s schrijft het volgende voor ten aanzien van de vaststelling van de planvormen en
de rol van de gemeenteraden daarbij:

Regionaal risicoprofiel (en regionaal beleidsplan)

“Het bestuur van de veiligheidsregio stelt het risicoprofiel vast na overleg met de raden van de
deelnemende gemeenten, waarbij het bestuur de raden tevens verzoekt hun wensen kenbaar te maken
omtrent het in het beleidsplan op te nemen beleid.”

Regionaal beleidsplan

“Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan overlegt de burgemeester van een gemeente in het
gebied van de veiligheidsregio met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan”.2

Regionaal crisisplan

“Het bestuur van de veiligheidsregio stelt ten minste eenmaal in de vier jaar een crisisplan vast, waarin in
ieder geval de organisatie, de verantwoordelijkheden, de taken en bevoegdheden in het kader van de
rampenbestrijding en de crisisbeheersing worden beschreven.”

De gemeenteraden hebben derhalve geen formele rol bij het vaststellen van het crisisplan door het
Algemeen Bestuur.

De wettelijke rol van de gemeenteraden in het kader van het vaststellingstraject verschilt dus per planvorm.
Wij verzoeken u de planvorming (evenals voorliggende aanbiedingsbrief) voor te leggen aan en te
bespreken met uw gemeenteraad.

Eventuele reacties op de planvorming dienen uiterlijk 24 april 2020 bij VRG ingediend te zijn. De
planvorming wordt op 3 juli 2020 aangeboden aan het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling.

Aanvullende presentaties gemeenteraden

De reacties van de gemeenten en de betrokkenheid vinden wij belangrijk. Naast de formele behandeling
binnen uw gemeente heeft VRG reeds eerder dit jaar aangeboden om in de maanden januari-maart 2020
een toelichting te geven aan uw gemeenteraad op het veiligheidsplan. De inventarisatie voor de datum bij
de gemeenteraden (lokaal of in intergemeentelijk verband) heeft inmiddels plaatsgevonden en er zijn
diverse presentaties gepland. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om hierbij met de raadsleden in gesprek te
gaan over de inhoud van het veiligheidsplan en wat dit betekent voor uw gemeente.

Tijdens de presentaties en de gesprekken met de gemeenteraden worden vanzelfsprekend al diverse
reacties en suggesties gedaan voor het veiligheidsplan. Om er voor te zorgen dat deze reacties worden
geborgd en om het formele traject binnen de gemeenten te ondersteunen, wordt na de ronde langs de
gemeenteraden een totaaloverzicht opgesteld van de reacties. Dit wordt eind maart 2020 aan u
toegezonden.

Achtergrond – Veiligheid in de regio

In 2018 is de meerjarenkoers Grip op risico’s van VRG vastgesteld. Deze koers geeft inhoudelijk richting aan
het beleid van VRG. Het veiligheidsplan beschrijft dit beleid van de veiligheidsregio voor de komende vier
jaar. VRG beweegt mee met de veranderingen die op ons afkomen. Veranderingen die mogelijk een risico
vormen voor het gezonde en veilige bestaan in de regio Groningen. We zetten ons in om incidenten,
rampen en crises en ook om mogelijke gevolgen te voorkomen, beperken, beheersen en te herstellen. We
bieden de kennis en expertise, de ervaring en de samenwerking met onze partners die nodig zijn om
verantwoord met risico’s om te gaan. Dat doen we vanuit onze eigen rol, in nauwe samenwerking met de
gemeenten en met andere partijen om risico’s op tijd te signaleren en proactief te kunnen acteren.
Het veiligheidsplan geeft antwoord op de vragen:

 • Wat is er aan de hand en hoe kwalificeren wij dat? Het Regionaal Risicoprofiel (art. 15 Wvr) en
  geeft antwoord op deze vragen door middel van onder meer een overzicht van risicovolle situaties.
 • Wie moeten daar wat aan doen en wie moeten we daarover informeren? Het Regionaal
  Beleidsplan (art. 14 Wvr) is gebaseerd op het risicoprofiel en geeft antwoord op deze vragen. In de
  komende beleidsperiode zetten we in op drie ambities: verbreding van het risicoprofiel, inzetten
  op samenwerking in een breder netwerk en flexibel en proactief optreden.
 • Hoe doen wij dat en waarmee? Het Regionaal Crisisplan (art. 16 Wvr) geeft antwoord op deze
  vragen. Het crisisplan beschrijft de inrichting van de crisisorganisatie

Operationalisering en financiële consequenties

De sterk veranderende omgeving vraagt om andere antwoorden van VRG dan voorheen. Gebaseerd op het
Regionaal Risicoprofiel beschrijven we in het Regionaal Beleidsplan hoe we om willen gaan met deze
omgeving. Dit kan gevolgen hebben voor onze organisatie. Wij zijn ons bewust van de ingrijpende
wijzigingen in de financiële situaties van de gemeenten. We kijken nadrukkelijk naar de noodzaak van de
taken die we uitvoeren en hanteren hierbij als uitgangspunt de begroting. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt
in eerste aanleg gekeken of het mogelijk is om bestaande werkzaamheden anders uit te voeren. Indien
nieuwe ontwikkelingen desondanks toch vragen om een uitzetting van de begroting, worden de
begrotingsconsequenties altijd aan het bestuur voorgelegd.

De operationalisering van de drie onderdelen van het veiligheidsplan wordt vormgegeven in de
implementatieplannen en in de uitvoeringsregeling behorend bij het crisisplan. Deze volgen in 2020 nadat
het veiligheidsplan definitief is vastgesteld (planning: vergadering Algemeen Bestuur d.d. 3 juli 2020). De
uitvoeringsregeling crisisplan wordt ter vaststelling in 2020 aangeboden aan het Algemeen Bestuur.
Bij het opstellen van de uitvoeringsregeling behorende bij het crisisplan en bij het opstellen van de
implementatieplannen, worden ook de financiële consequenties nader uitgewerkt.

Extra aandacht bluswatervoorziening

De situatie rondom de bluswatervoorziening in de gemeenten vraagt bijzondere aandacht. Momenteel
wordt door de gemeenten gezamenlijk met VRG gekeken naar mogelijke oplossingen voor de zogenaamde
‘witte vlekken’. In 2020 wordt het dekkingsplan van VRG geactualiseerd, waarvan bluswatervoorziening een
belangrijk onderdeel is. Dit dekkingsplan wordt separaat aan het Algemeen Bestuur VRG aangeboden en zal
na vaststelling conform art. 14:f Wet veiligheidsregio’s onderdeel gaan uitmaken van het voorliggende
veiligheidsplan.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van deze brief
nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Michiel Roesink, directie- en bestuurssecretaris, via
telefoonnummer: 088 – 162 4608.

Met vriendelijke groet,
Wilma J. Mansveld
Directeur