Skip to content

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 7 mei 2020

Aanwezig zijn de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Bolding, Engels, Hoogendoorn, Knoop, Kuin, Rietveld, Roesink, Swierstra, Van der Tuuk, Van der Schaaf, Velema, Veldhuis en Wiersma en de dames Mansveld, Sikkema, Visser en Van der Loo (verslaglegging)

 1. Opening / vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

De agenda wordt conform vastgesteld.

De intentie was deze vergadering openbaar plaats te laten vinden, helaas is dit door de maatregelen betreffende corona niet mogelijk.

 1. Concept verslag d.d. 12 december 2019

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Mededelingen en actualiteiten

Mevrouw Mansveld meldt dat het Veiligheidsplan momenteel ter consultatie voorligt aan de gemeenteraden en partners. Inmiddels zijn hier redelijk wat reacties op gekomen. De meeste gemeenten starten de raadsvergaderingen pas in mei weer op, hierom is de reactietermijn verlengd tot 29 mei. Er wordt nog steeds gekoerst op het DB van 5 juni en het AB van 3 juli. Met betrekking op het coronavirus in relatie tot het risicoprofiel, beleidsplan en crisisplan wordt een aparte notitie opgesteld, zodat leerpunten tot nu toe al wel worden meegenomen in het Veiligheidsplan.

Ter besluitvorming

 1. Voorziening FLO – jaarrekeningtraject 2019

De heer Wiersma meldt dat consultatie heeft plaatsgevonden en gemeenten gereageerd hebben. Ook heeft overleg plaatsgevonden met de gedeputeerde van de Provincie, deze volgt de lijn van het nemen van de voorziening, en de gevolgen voor de gemeenten opnemen in de risicoparagraaf van de jaarrekeningen van de gemeenten. Dit leidt vooralsnog niet tot reserveringen. Het is wel belangrijk dat de gemeenten hier één lijn in trekken. Ook ondersteunt de provincie de lijn om dit jaar op zoek te gaan naar hoe het gat op te lossen. Hier zal de komende periode verder over nagedacht worden.

De heer Hoogendoorn geeft aan dat het in de gemeente Midden-Groningen inmiddels ook is besproken is en akkoord is bevonden.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 1. De FLO-kosten van €15,2 miljoen als voorziening te verwerken in de jaarrekening 2019 VRG ten laste van de algemene reserve;
 2. In te stemmen om met VRG, gemeenten en de toezichthouder, Provincie Groningen, uitvoering te geven aan het vervolgtraject om de negatieve algemene reserve ultimo 2019 op te lossen en nadere afspraken te maken over de FLO-kosten.
 1. Advies VRG m.b.t. gasjaar 2020-2021

Het Algemeen Bestuur besluit:

 1. In te stemmen met het advies van Veiligheidsregio Groningen aan de Minister van EZK met betrekking tot het vaststellingsbesluit Groningen gasjaar 2020-2021
 1. Aanwijzing bedrijfsbrandweren

Het Algemeen Bestuur besluit:

 1. Nouryon B.V., gelegen aan de Oosterhorn 4 te Delfzijl en Teijin Aramid B.V., gelegen aan de Oosterhorn 6 te Delfzijl, aan te wijzen als bedrijfsbrandweerplichtige inrichting, waarmee zij met het in werking treden van de Aanwijsbeschikking Bedrijfsbrandweer dienen te beschikken over een bedrijfsbrandweer die voldoet aan de voorschriften als beschreven in de Aanwijsbeschikking.
 1. Rapport Inspectie JenV_De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. Kennis te nemen van het rapport van het thematische, landelijke onderzoek door de Inspectie van Justitie en Veiligheid ‘De voorbereiding op hulpverlening na een terroristische aanslag’;
 2. In te stemmen met de reactie van VRG op de door de Inspectie geformuleerde aanbevelingen;
 3. Het voorbereidingsniveau op grof en extreem geweld vast te stellen op het niveau Basis+;
 4. De commanders intent vast te stellen.

Ter bespreking

 1. Overzicht vertraagde voortgang brandweerprojecten en ontwikkelingen mei 2020

De heer Kuin geeft aan dat momenteel bijna alles stil ligt i.v.m. corona. De discussie rondom de taakdifferentiatie heeft een grote impact op het uitrollen voor de VR in financiële zin. Dit is uitgesteld. Na de zomer vindt de bestuurstweedaagse plaats. De taakdifferentiatie en de gevolgen kunnen hier dan nog niet in meegenomen worden, waardoor de verwachting is dat ook nog niet tot een totaalplan van de toekomstige brandweer in de regio kan worden gekomen. De tweedaagse zal voornamelijk bedoeld zijn om informatie op te halen.

Het opschorten van de besluitvorming rondom de kazernes Haren en Baflo wordt ook besproken tijdens de bestuurstweedaagse. De heer Hoogendoorn geeft aan dat in Harkstede ook sprake is van nieuwbouw brandweerkazerne. De heer Kuin geeft aan dat Harkstede nog in de eigen projectfase zit en hier nog geen beslissing over gemaakt hoeft te worden.

Mevrouw Sikkema geeft aan dat betreffende de witte vlekken het belangrijk is goed en duidelijk over te communiceren richting de raden en bewoners als dit vertraging oploopt.

De heer Bolding voegt toe waar het kan separaat een beslissing te nemen om in elk geval de mensen duidelijkheid te geven en duidelijkheid te geven m.b.t. de voorbereiding voor de begroting.

De opdracht is om met minder geld veilige brandweerzorg te leveren. De tweedaagse is bedoeld om richting te geven voor de meerjarenbegroting en scherp te kijken naar brandweerzorg naar meer met minder.

De heer Wiersma voegt toe dat nu de begroting 2021 voorligt. Als discussies in de tweedaagse worden gevoerd waar financiële gevolgen uit voortvloeien, kan dit nog wel betrekking krijgen in de begroting van volgend jaar.

Ter informatie

 1. Rapporten Inspectie JenV Operationele Prestaties en Kwaliteitszorg

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. Kennis te nemen van de hieronder genoemde rapporten van de Inspectie van Justitie en Veiligheid:
 • Beeld operationele prestaties VRG
 • Beeld kwaliteitszorg VRG
 1. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 13:20 uur.