Skip to content

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 5 april 2019

 1. Opening / vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Sikkema, mevrouw Schulting en de heren Hoogendoorn en Rietveld. De heer Hiemstra komt later.

 1. Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 8 maart 2018

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

Tijdens de vorige vergadering is gesproken over de risicokaart. De voorzitter meldt dat komende week de gemeenten een brief ontvangen met het verzoek om medewerking te verlenen aan het verstrekken van de meest actuele gegevens.

 1. Mededelingen en actualiteiten

Mevrouw Bakema, VRG-collega bij project aardbevingen, is op 28 maart 2019 gepromoveerd en wordt daarmee van harte gefeliciteerd. De voorzitter meldt dat het VRG trots maakt dat zij aan ons is verbonden. Mevrouw Bakema geeft tijdens de vergadering een korte beschrijving van haar promotieonderzoek, een internationaal onderzoek waarbij is gekeken naar Disaster Governance en de combinatie van factoren (menselijk en natuur) welke rampen (kunnen) veroorzaken. De aardbevingen en gaswinning in Groningen is een van de onderzochte cases. De voorzitter bedankt mevrouw Bakema voor haar uiteenzetting en nodigt mevrouw haar uit om in een volgende vergadering dieper op dit onderwerp in te gaan.

 1. Samenstelling en portefeuilleverdeling dagelijks bestuur VRG

De voorzitter zal binnenkort persoonlijk bestuursleden hiervoor benaderen. Komt volgende vergadering terug op de agenda. De heer Wiersma is bereid gevonden om voorlopig de portefeuille MkNN in te vullen.

 1. Evaluatie aardbevingsoefening 2018

Momenteel wordt een en ander uitgewerkt en vinden interviews met diverse deelnemers plaats, aldus mevrouw Mansveld. Komt volgende vergadering terug op de agenda.

 1. Korte presentatie actualisatie planvorming door de heer A. van den Berg, sectorhoofd crisisbeheersing (regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan)

De heer Van den Berg geeft een presentatie over de regionale planvorming. In 2019 moet deze weer worden vastgesteld. De vastgestelde meerjarenkoers is de basis van de plannen. Het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan moeten langs de gemeenteraden; bij het regionaal crisisplan worden de gemeenten betrokken en deze komt ter vaststelling terug in het algemeen bestuur.

BESPREEKSTUKKEN

 1. Financiën
 2. Jaarrekening 2018

De heer Wiersma geeft een toelichting op de Jaarrekening 2018 en meldt dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft afgegeven. Vanuit de vergadering komen geen op- of aanmerkingen.

Het algemeen bestuur besluit:

 • de jaarstukken VRG 2018 inclusief de hierin opgenomen resultaatbepaling vast te stellen
 • het vormen van een bestemmingsreserve van € 323 duizend voor het onderzoek stedelijk gebied
 • het restant van het resultaat, 1,2 miljoen, in mindering te brengen op de gemeentelijke bijdrage
 • de jaarstukken VRG 2018 ter kennisneming voor te leggen aan de gemeenteraden
 1. Actualisatie begroting 2019

Na een korte toelichting van de heer Wiersma heeft de vergadering geen op- of aanmerkingen.

Het algemeen bestuur besluit:

 • kennis te nemen van de begrotingsactualisatie en de bijbehorende uitzetting van de begroting 2019 met € 1,1 miljoen; hiervan betreft € 277 duizend indexatie en alleen dit gedeelte beinvloedt de gemeentelijke bijdrage. € 830.000,00 is het gevolg van de gewijzigde rijksbijdrage en realistische inschatting over de baten
 1. Concept beleidsbegroting 2020

In de beleidsbegroting zijn de opmerkingen vanuit de kaderbrief verwerkt, aldus de heer Wiersma. Er zijn geen beleidskeuzes die leiden tot uitzetting.

Het algemeen bestuur:

 • Neemt kennis van de concept beleidsbegroting 2020 inclusief de bijbehorende wijziging van de begroting ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 door
 1. een uitzetting van de gemeentelijke bijdrage met € 1.044 duizend voor de autonome ontwikkeling voor loon- en prijscompensatie en
 2. een verlaging van de rijksbijdrage en de overige baten met € 1.366 duizend, waardoor de begrotingsomvang per saldo € 322 duizend gedaald is ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019.
 1. Memo onderbouwing kosten huisvesting stedelijk gebied

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

 1. Herijking spreiding en aantal brandweervoertuigen

De heer Kuin geeft een toelichting. Stapje voor stapje wordt de sector brandweerzorg efficiënter ingericht, waarbij rekening wordt gehouden met de gemeenten en het brandweerpersoneel. Tevens wordt gekeken naar de aanrijtijden in het Eemshavengebied. Afgesproken is dat hier een pilot gaat lopen. Er is toename van activiteit in het gebied. Bestuurlijk moet bekeken worden wat wordt gevraagd en wat kunnen we aan brandweerzorg leveren, aldus de voorzitter. De heer Bolding vraagt of de uitkomst, indien mogelijk, voor de zomervakantie op de agenda geplaatst kan worden, daarbij ook kijkend naar de mogelijke pilot in Oosterhorn (zie punt 7 van deze agenda) en het onderzoek stedelijk gebied. De voorzitter adviseert om een presentatie voor alle nieuwe burgemeesters te organiseren in het najaar over alles wat er speelt rondom brandweerzorg en daar dit onderwerp in mee te nemen.

De heer Velema merkt op dat de paraatheid van de brandweer (ook in landelijk gebied) aandacht nodig heeft. Door veranderende wetgeving wordt het niet gemakkelijker om brandweerpersoneel te werven.

Het algemeen bestuur:

 • stemt in met de uitgangspunten voor de spreiding en de aantallen brandweervoertuigen
 • geeft VRG opdracht de uitgangspunten te verwerken in de organisatie van de brandweerzorg
 1. Pilot publiek private samenwerking brandveiligheid Oosterhorn

Voor de heer Kuin is dit een redelijk nieuw dossier, zo geeft hij aan. De vraag om samenwerking loopt al langer dan dat hij portefeuillehouder brandweerzorg is. De heer Beukema vindt dat pas met de pilot kan worden gestart nadat de bedrijven ingestemd hebben om bij te dragen in de kosten. De vergadering is het daarmee eens.

Het algemeen bestuur besluit:

 • voor 2020 en 2021 jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen van 375.000,00 voor een pilot publiek-private samenwerking brandveiligheid industriegebied Oosterhorn Delfzijl
 • de bijdrage van 2x € 375.000,00 aan de pilot ter beschikking te stellen onder de voorwaarde dat de bedrijven van Oosterhorn eveneens 2x € 375.000,00 aan de pilot bijdragen
 • de procedure om de begroting van VRG voor deze pilot te actualiseren op te starten nadat aan de gestelde voorwaarde is voldaan
 • opdracht te geven aan de directeur VRG om de pilot te monitoren en te evalueren voor afloop van de pilot.
 1. Kosten vakbekwaam worden en blijven

Het algemeen bestuur

 • neemt kennis van het gewijzigde beleid.
 1. Inkoopbeleid

Het algemeen bestuur

 • stelt het Inkoop- en aanbestedingsbeleid april 2019 vast.
 1. Netwerkteam Veiligheid en gezondheid m.b.t. gaswinning en aardbevingen Groningen

De heer Bolding vraagt zich af in hoeverre dit netwerkteam aansluit bij bestaande gemeentelijke stuurgroepen en wat de afbakening is. De heer Beukema meldt dat aan de voorkant samengewerkt kan worden en dat door de gemeenten dit aangegeven moet worden. De heer Engels geeft aan dat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed vastgelegd moeten worden om verwevenheid van rollen te voorkomen. Mevrouw Mansveld geeft aan dat naar aanleiding van de aardbevingsoefening bij VRG, GGD en Politie de vraag om een netwerkteam is ontstaan. De bedoeling is dat dit team, waarin de operationele partners zitting hebben, dienend is aan en kan faciliteren en fungeren op aanvraag van de gemeenten. Het netwerkteam is een aanbod van VRG en mocht dit niet functioneren dan wordt het netwerkteam opgeheven, aldus mevrouw Mansveld. Voorgesteld wordt om te starten met het netwerkteam en tussentijds te evalueren met een voortgangsbericht in het eerste AB na de zomer. Mevrouw De Jonge vraagt of het netwerkteam ook iets kan betekenen voor niet-aardbevingsgemeenten. Geacteerd wordt naar behoefte van gemeenten en dit wordt meegenomen.

Het algemeen bestuur

 • neemt kennis van de startnotitie Netwerkteam Veiligheid en Gezondheid m.b.t. gaswinning en aardbevingen Groningen
 • geeft opdracht aan de directeur VRG voor het oprichten van het netwerkteam samen met de GGD en de Politie
 • geeft opdracht het netwerkteam als gezamenlijke hulpdiensten ten dienste van de gemeenten aan te laten sluiten bij de lokale stuurgroepen t.a.v. gaswinning en aardbevingen
 • ziet een voortgangsbericht in september tegemoet en stelt voor om na 1 jaar het functioneren van het netwerkteam te evalueren.
 1. Mandaatbesluit NL Alert

Geen op- of aanmerkingen.

Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van

 • de stand van zaken en ontwikkelingen van NL Alert
 • de aangepaste inzetprocedure NL Alert 3 Noord

De burgemeesters van de gemeenten in Veiligheidsregio Groningen en de voorzitter, elk voor zover bevoegd, besluiten:

 • het mandaatbesluit NL Alert vast te stellen.
 1. RBP Oostwold

Geen op- of aanmerkingen.

Het algemeen bestuur:

 • stelt het rampbestrijdingsplan Oostwold Airport vast
 1. Rondvraag

De heer Bolding heeft een opmerking over Burgernet. De heer Veldhuis, voorzitter van de stuurgroep burgernet Nederland, zoekt een en ander uit en zal de heer Bolding berichten.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.