Skip to content

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 28 juni 2019

Aanwezig zijn de heren Den Oudsten (voorzitter), Beukema, Bolding, Engels, Hiemstra, Hoogendoorn, Knoop, Kuin, Roesink, Swierstra, Velema, Wiersma en Zwarter (vervanger van de heer Veldhuis) en de dames Mansveld, Schulting, Sikkema, Visser en Smit (verslaglegging)

Afwezig zijn de heren Rietveld en Veldhuis en mevrouw De Jonge

 1. Opening / vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Rietveld; de heer Veldhuis wordt vervangen door de heer Zwarter.

De agenda wordt conform vastgesteld.

 1. Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 5 april 2018

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Mededelingen en actualiteiten

112 storing irt NL Alert

Mevrouw Mansveld blikt terug de opschaling naar Grip 2 tijdens de KPN-storing. Zonder daadwerkelijke uitrukken is wel opgeschaald omwille van de communicatie en informatie-uitwisseling. De burgemeesters zijn door de directeur VRG via de mail geïnformeerd over de storing. Op 8 juli 2019 vindt een gesprek plaats tussen directeuren veiligheidsregio’s en het ministerie van J&V over het functioneren van NL Alert irt tot de KPN- storing. Er komt een landelijke evaluatie.

Het was een relatief korte storing, aldus de heer Den Oudsten, maar als een dergelijke storing een paar dagen gaat duren dan is er op dit moment geen plan B. Dit moet er wel komen.

Het LOCC heeft opgeschaald, maar heeft een aanrijdtijd 3 uur.

De heer Hiemstra vraagt aandacht voor de communicatie richting de gemeentelijke communicatie medewerkers. Hier wordt naar gekeken, aldus mevrouw Mansveld.

De heer Beukema merkt op dat als NL Alert het communicatiemiddel bij rampen is hier landelijk naar gekeken moet worden.

Aardbeving Westerwijtwerd

De heer Bolding heeft de afgelopen tijd 2 aardbevingen in zijn gebied meegemaakt; Westerwijtwerd en Garrelsweer. Lokaal gaf de openbare orde en veiligheid in eerste instantie enige zorgen. Via

VRG is een bijenkomst met een aantal burgemeesters in Loppersum georganiseerd. Een leermoment is dat niet duidelijk was wie aan wie een advies geeft of wie een besluit moest nemen. Dit zat met name in de rolverdeling tussen voorzitter VRG en de burgemeester van het gebied. Wie heeft welke verantwoordelijkheid en wie beslist.

De heer Bolding was zeer ingenomen met de ondersteuning vanuit VRG. Dit werd zeer gewaardeerd en als nuttig ervaren.

Ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2020 – 2023

Mevrouw Mansveld meldt dat het op het Ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2020 – 2023 een zienswijze ingediend. Op 3 juli 2019 is de uitspraak van de Raad van State. De impact van deze uitspraak is nog niet te overzien.

3a. Toetreding lid dagelijks bestuur

De bezetting van het dagelijks bestuur moet weer op orde, na het vertrek van een aantal burgemeesters. Bij het voorstel is rekening gehouden met de geografische spreiding.

Het algemeen bestuur:

stemt in met de toetreding van mevrouw C.Y. Sikkema tot het dagelijks bestuur en stemt in met de voorgestelde portefeuilleverdeling (GHOR en bevolkingszorg).

Ter besluitvorming

 1. Beleidsbegroting 2020 en actualisatie begroting 2019

De actuele stand zienswijzen geeft aan dat een aantal gemeenten nog geen reactie heeft gegeven. Mevrouw Sikkema meldt dat de gemeente Oldambt de gemeentelijke bijdrage zal handhaven en niet de directe tekorten bij de gemeenten zal neerleggen. Gevraagd wordt hoe om te gaan met reserves. Ook moet er aandacht zijn voor de vrijwilligers bij de brandweer, met name voor de verzekering van vrijwilligers (mogelijk aanpassingen in de toekomst).

Gemeente Groningen dient geen zienswijze in, aldus de heer Den Oudsten.

De heer Velema geeft aan dat de gemeente Westerwolde een zienswijze indient. Het brandweerkorps kampt met onderbezetting en dat baart de gemeente zorgen.

Verder vraagt de heer Velema aandacht voor het probleem dat de data voor het indienen van de zienswijze en het voorleggen aan de gemeenteraad niet altijd aansluiten bij de gemeentelijke processen. De heer Wiersma beaamt dat dit een terugkerend probleem is en zal hiervoor aandacht vragen.

Het algemeen bestuur besluit:

 • de beleidsbegroting 2020 en de actualisatie van de begroting 2019 van de

gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen met inachtneming van de positie van het dagelijks bestuur ten aanzien van de beantwoording van de zienswijzen.

 1. Normenkader en controleplan VRG 2019

Vanuit de auditcommissie wordt geadviseerd aandacht te besteden aan het thema integriteit.

Het algemeen bestuur besluit:het normenkader voor 2019 vast te stellen. Een integraal onderdeel hiervan zijn de goedkeuringstoleranties, zoals genoemd in het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO)

 1. Benoeming leden auditcommissie

Bij acclamatie wordt de heer Velema benoemd als lid van de auditcommissie.

Het algemeen bestuur besluit:

 • de heer J. Velema te benoemen als lid van de auditcommissie.
 1. Mandaattabel en instelling rol controller

Wordt conform besloten. De instelling van de rol van de controller wordt ook conform genomen.

Het algemeen bestuur besluit:

 • de besluiten te nemen conform de besluitvormingstrajecten zoals vermeld per onderdeel in notitie.
 1. Evaluatie aardbevingsoefening 2018

Mevrouw Mansveld geeft een korte toelichting op de duidelijke heldere evaluatie, waar de interviews met bestuurders aan hebben bijgedragen. Er is kritisch gekeken naar de bestuurlijke rol (waar wil een burgemeester zijn) en de rol van de diverse directeuren (o.a. VRG, GGD, GKG etc.).

De aanbevelingen uit de evaluatie worden doorgesproken. Aansluitend wordt de film van de 3-daagse aardbevingsoefening bekeken.

Naar aanleiding van de aanbevelingen worden de volgende opmerkingen gemaakt:

De heer Hoogendoorn heeft bij de aanbevelingen een vraag over:

 • de opkomsttijd van het Copi
 • bestuurlijke dilemma’s zijn lastig op tafel te krijgen
 • de rol van burgervader is lastig als er geen informatie beschikbaar is

De heer Den Oudsten adviseert om vooral bij de 1e RBT vergadering aanwezig te zijn voor een integraal beeld en daarna terug te gaan naar de eigen gemeente en een vervanger naar het RBT te laten gaan. De in het rapport genoemde aanbeveling wordt aangescherpt.

De heer Hiemstra

 • acht het van belangom vooral lokaal te oefenen
 • wanneer wordt het grip4 en wanneer blijft het grip2

De heer Den Oudsten merkt op dat het operationeel niet nodig is verder op te schalen dan Grip 2, maar communicatief opschalen naar Grip 3 of 4 is dan wel wenselijk. De grip structuur is hier onvoldoende in voorzien. Maar de burgemeester kan dit zelf organiseren, alleen wordt dat weinig gedaan. Het is aan te bevelen om dit wel te doen.

De heer Swierstra:

 • adviseert de burgemeester in de eigen gemeente te blijven en naar bv de opvanglocatie te gaan. Relatie met operatie houd je dan in stand en de rol als burgervader kun je oppakken.

De heer Engels:

 • vindt dat er veel tijd gaat zitten in vergaderen en zaken in kaart brengen, dit duurt te lang.

Inzake Bevolkingszorg:

 • is afhankelijk van de kwaliteit van de bevolkingszorg, waarbij VRG afhankelijk is van de inbreng van de gemeenten. Er wordt geconsigneerd en er wordt geoefend.

Mevrouw Schulting meldt dat de GKG zich goed ontwikkelt en dat er momenteel gekeken wordt naar de invulling van de diverse piketten. De volgende stap is het doorpraten over de functies en de wijze van organiseren; op bestuurlijk niveau worden hierover gesprekken gevoerd.

Mevrouw Mansveld merkt op dat alle structuren en variaties mogelijk zijn. Een Grip2 zonder uitruk is ook mogelijk. We willen en kunnen flexibel zijn en daardoor beter ten dienste zijn.

Over de informatievoorziening/communicatie zal de vergadering in de toekomst beter geïnformeerd worden over voorzieningen die spelen in de regio. De Meldkamer Noord Nederland werkt nu met een pilot, het insturen van filmpjes van een activiteit/calamiteit. Ook het inzetten van drones om sneller te verkennen en te kunnen handelen is een optie. De heer Swierstra geeft aan dat contact opgenomen kan worden met Veendam inzake de ervaringen met het inzetten van een inzet bij een ontploffing uit het verleden.

De aanbevelingen worden overgenomen en het evaluatierapport wordt op een enkel punt aangepast.

De heer Den Oudsten dankt iedereen die heeft meegewerkt aan de oefening en de evaluatie. Bewustwording van de risico’s is erg belangrijk. De oefening werd professioneel uitgevoerd en kwam op het juiste moment.

Het algemeen bestuur besluit:

 1. De evaluatie van de aardbevingsoefening vast te stellen;
 2. De aanbevelingen uit de evaluatie over te nemen;
 3. De directeur VRG opdracht te geven om de aanbevelingen uit te voeren en hierover in het algemeen bestuur van december 2019 de stand van zaken te delen.
 1. Proces Veiligheidsplan 2020-2023

De heer Hoogendoorn is akkoord met betrekken van de gemeenteraden bij de opzet.

De planning wordt dan bespreken in het dagelijks bestuur, daarna het algemeen bestuur en aan-sluitend bespreken in de gemeenteraden. De gemeenteraden worden hiervan op de hoogte gesteld.

Het algemeen bestuur besluit:

 1. kennis te nemen van de planning van het “Veiligheidsplan VRG 2020-2023 Context, functie, vorm en inhoud van risico- en incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden” (hierna: Veiligheidsplan). Het Veiligheidsplan omvat het regionaal risicoprofiel (context), het regionaal beleidsplan inclusief MOTO-beleidsplan (functie) en het regionaal crisisplan (vorm en inhoud), waarmee het Dagelijks Bestuur op 24 mei 2019 heeft ingestemd;
 2. en derhalve het huidige Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan met nog een jaar vast te stellen.
 1. Algemeen deel ramp- en incidentbestrijdingsplannen

Wordt conform besloten.

Het algemeen bestuur besluit:

 • het Algemeen deel ramp- en Incidentbestrijdingsplannen vast te stellen.

Bij de heer Bolding bestaat onduidelijkheid over het bedrijf VOPAK in zijn gemeente. Het hoofd van de sector risicobeheersing wordt gevraagd hierover bilateraal contact op te nemen met de heer Bolding.

 1. Herziening RBP Chemiepark Delfzijl

Wordt conform besloten.

Het algemeen bestuur besluit:

 • het herziene rampbestrijdingsplan Chemiepark Delfzijl vast te stellen.

Ter informatie

 1. Evaluatie MSC Zoë

De heer Bolding merkt op dat niet opschalen naar Grip 4 (in VRG) logisch en verstandig was. Grip 4 is niet nodig om operationele diensten te laten samenwerken.

De schade aan de kustlijn is nog in onderzoek bij de Waddenacademie en de berging van de containers is nog steeds niet achter de rug. Het is de bedoeling dat eind juli alles in kaart is gebracht en dat er afspraken met de reder zijn gemaakt over de nafase. Over de impact op langere termijn is nog geen beeld. De maatschappelijke impact en de bestuurlijke discussie was groot en dat veroorzaakte veel dynamiek.

Het algemeen bestuur besluit:

 • kennis te nemen van de evaluatierapportage “Container-calamiteit: crisisbeheersing in het Waddengebied”
 1. Regeling budgetbeheer

De regeling wordt voor kennisgeving aangenomen.

 1. Rondvraag

De heer Zwarter krijgt per 1 oktober 2019 een leidinggevende functie op Bonaire en wordt veel succes gewenst.

Verder bedankt de voorzitter de heer Hiemstra en wenst hem succes in zijn nieuwe functie als burgemeester van de gemeente Aa en Hunze.

 1. Sluiting