Skip to content

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 12 december 2019

    

Aanwezig: de heer Schuiling (voorzitter), de heer Beukema, de heer Bolding, de heer Engels, de heer Hoogendoorn, mevrouw De Jonge, de heer Knoop, de heer Kuin, mevrouw Mansveld, de heer Rietveld, de heer Roesink, mevrouw Sikkema, mevrouw Smit (verslaglegging), de heer Swierstra, de heer Van der Tuuk, de heer Velema, de heer Veldhuis, mevrouw Visser en de heer Wiersma.

Gast: de heer Kaats

 1. Opening / vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt conform vastgesteld.
Er wordt een stil gestaan bij het overlijden van de heer Schollema, oud-burgemeester van de gemeente Pekela.

 1. Concept verslag d.d. 1 november 2019

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Mededelingen en actualiteiten

Presentatie bluswatervoorziening door de heer Kees Kaats, inwoner van de gemeente Westerlee.

Aanleiding voor de presentatie van de heer Kaats is de brand in Westerlee in relatie tot de bluswatervoorziening en de witte vlekken in de regio. VRG gaat over dit onderwerp met het bestuur in gesprek.

Inzake de rechtspositie vrijwilligers meldt de heer Kuin dat er een landelijke woordvoeringslijn komt. De heer Van der Tuuk geeft aan dat vanuit zijn raad ook vragen over dit onderwerp zijn gesteld. Hij wacht de landelijke lijn af.

Ter besluitvorming

 1. Financiën/kaderbrief

De heer Wiersma geeft een toelichting op de kaderbrief en gaat in op o.a. de regeling FLO.

AEF is gevraagd om een herijking te doen van het eerdere takenonderzoek.

De heer Swierstra vraagt hoe de uitkomsten hiervan zich verhouden tot de scenario’s. Dit dient in samenhang te worden bekeken. De heer Hogendoorn geeft aan dat alle gemeenten te maken hebben met bezuinigingen en dat naar gemeenschappelijke regelingen moet worden gekeken. Mevrouw Sikkema sluit zich hierbij aan.

De heer Bolding acht het wenselijk om in de aanloop naar de besprekingen principiële keuzes maken.

De heer Wiersma onderschrijft dit, echter momenteel is niet in te schatten hoe lang het duurt om het AEF rapport te actualiseren. Voor de begroting 2021 moeten reeds keuzes gemaakt worden.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • In te stemmen met het opstellen van scenario’s om te komen tot een sluitende begroting 2020 en een sluitend meerjarenperspectief 2022 – 2024.
 1. Veiligheidsplan

In het voorjaar worden informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden georganiseerd. De data voor deze bijeenkomsten wordt z.s.m. bekend gemaakt.

De heer Velema vraagt aandacht voor het onderwerp maatschappelijke onrust, zoals rondom windmolenproblematiek. Tevens geeft hij aan dat het aanmeldcentrum Ter Apel in het Veiligheidsplan dient te worden opgenomen.

De heer Bolding geeft aan dat de gemeenten nog geen terugkoppeling hebben ontvangen en adviseert dit alsnog te doen.

Mevrouw De Jonge herkent het onderdeel waarin het gevoel van onveiligheid wordt beschreven.

De heer Engels vraagt aandacht voor de rol en positie van de gemeenteraden. Hij adviseert om de gemeenteraden hier goed bij te betrekken om zo te komen tot goed onderbouwde besluitvorming.

De heer Swierstra vraagt naar het effect van de voornemens en de visie op de begroting. Verder vindt hij dat de rol van de burgemeesters in relatie tot maatschappelijke onrust en de verhouding tot de driehoek, te mager terugkomt in het Veiligheidsplan

Mevrouw Mansveld gaat in op de relatie tussen ambitie en financiën. Het voorliggend Veiligheidsplan past binnen de kaders van de begroting. Er is in de uitvoering geen sprake van extra werk, maar zaken worden anders opgepakt.

De reacties met betrekking tot maatschappelijke onrust zijn herkenbaar, alsmede de relatie met de driehoek. Hier wordt extra aandacht voor gevraagd, ook tijdens de informatiebijeenkomsten.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • het concept Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan (in samenhang  Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 genoemd) vast te stellen en deze ter consultatie te verzenden aan de gemeenteraden in de Veiligheidsregio Groningen.
 1. Eerste analyse Netwerkteam Veiligheid

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. Kennis te nemen van de eerste analyse van het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid;
 2. Op basis van deze eerste analyse, te besluiten het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid periodiek vinger aan de pols te laten houden bij de (bevings)gemeenten ten aanzien van de veiligheids- en gezondheidsproblemen als gevolg van de gaswinning;
 3. Te besluiten het Netwerkteam Veiligheid & Gezondheid en de integrale aanpak van het netwerkteam ook voor andere risico’s dan het aardbevingsrisico te benutten, zoals windmolens en andere issues die maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken.
 1. Opdrachtsdocument MkNN

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. Kennis te nemen van de governance van de Landelijke Meldkamer Samenwerking na 1 januari 2020, het overdrachtsdocument en de bestuurlijke verbinding nu en na 1 januari 2020;
 2. In te stemmen met de ondertekening van “Overdrachtsdossier t.b.v. de overdracht van het beheer van de Meldkamer Noord-Nederland (MkNN) te Drachten naar de Landelijke Meldkamersamenwerking (LMS) per 01-01-2020”. Deze ondertekening heeft op 27 november 2019 onder voorbehoud van akkoord AB VRG plaatsgevonden.

Ter informatie

 1. Opvolging aanbevelingen aardbevingsoefening

Naar aanleiding van dit onderwerp meldt de heer Hogendoorn dat hij een gastles heeft bijgewoond en onder de indruk was van de manier van aanpak waarop VRG deze verzorgd.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. Kennis te nemen van de stand van zaken met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen uit de aardbevingsoefening.
 1. Rondvraag

De heer Engels vraagt of het vooroverleg met OOV ambtenaren weer kan worden opgestart. Aangegeven wordt dat dit weer wordt opgepakt.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.15 uur.