Skip to content

Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 1 november 2019

Aanwezig zijn de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Hoogendoorn, Knoop, Kuin, Rietveld, Roesink, Swierstra, Van der Tuuk, Veldhuis en Wiersma en de dames Mansveld en Smit (verslaglegging)

Afwezig zijn de heren Bolding, Engels en Velema en de dames De Jonge, Schulting, Sikkema en Visser

 1. Opening / vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Bericht van verhindering is ontvangen van de heren Bolding, Engels en Velema en de dames De Jonge, Schulting, Sikkema en Visser.

De agenda wordt conform vastgesteld.

 1. Presentatie Disaster Governance

Op 28 maart 2019 is Melanie Bakema gepromoveerd voor haar onderzoek naar Disaster Governance. Sinds 2012 heeft zij onderzoek gedaan naar de rol van instituties en de interactie met de bevolking na rampen en heeft hierbij de aardbevingen in Christchurch Nieuw Zeeland van 2010 en 2011, de ramp in de zalmindustrie van 2007 in Chiloé, Chili en de situatie in Groningen vanaf 2012 bestudeerd. Melanie Bakema heeft hiervoor zowel de promotietitel van de Rijksuniversiteit Groningen als de Katholieke Universiteit Leuven ontvangen. Melanie is werkzaam bij de sector crisisbeheersing van Veiligheidsregio Groningen.

Tijdens de presentatie wordt het AB meegenomen in de bevindingen van het onderzoek en de leerpunten hiervan voor Groningen.

 1. Conceptverslag vergadering algemeen bestuur d.d. 28 juni 2019

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Mededelingen en actualiteiten

Ontwikkelingen Zorglandschap:

De heer Rietveld spreekt zijn zorg uit de huidige ontwikkelingen binnen het zorglandschap. Hierover is ook een notitie rondgestuurd aan de leden van het AB. De heer Rietveld benoemt specifiek de effecten met betrekking tot het gewondenspreidingsplan. Het plan moet worden herzien en de GHOR is hierbij betrokken.

De heer Kuin:

 • op 12 december na de vergadering van het Algemeen Bestuur is de bestuurdersbijeenkomst Brandweerzorg en Omgevingswet;
 • is ambassadeur van de Bock campagne veilig carbid schieten in onze provincie.

Mevrouw Mansveld

 • er is een drietal bijeenkomst voor medewerkers VRG, GGD en Politie georganiseerd over het onderwerp hoe raken de gevolgen van aardbevingen mij; in totaal hebben 60 medewerkers hieraan deelgenomen; ook vanuit de gemeenten is inmiddels belangstelling getoond voor dit onderwerp
 • In de provincie worden op verschillende data zelfredzaamheidsbijeenkomsten georganiseerd. Dit is op initiatief van de inwoners

Ter besluitvorming

 1. Halfjaarsrapportage 2019 VRG

De heer Wiersma merkt op dat er een afbouw zit in de overschrijding van de salariskosten. De overschrijding kan binnen de begroting opgevangen worden. Momenteel worden de kosten inzake het flo (functioneel leeftijdsontslag) in beeld gebracht om beslissingen te nemen hoe hiermee om te gaan.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • de halfjaar rapportage 2019 VRG vast te stellen.

Mevrouw Sikkema heeft nog twee vragen ten aanzien van de halfjaarsrapportage bij afwezigheid ingediend. Deze worden separaat met mevrouw Sikkema besproken.

 1. Rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen

van de Inspectie Justitie en Veiligheid

Er wordt conform besloten.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 1. kennis te nemen van het rapport Bluswatervoorziening brand Sint Urbanuskerk Amstelveen van de Inspectie Justitie en Veiligheid;
 2. in te stemmen met de conceptreactie van Veiligheidsregio Groningen op de aanbevelingen van de Inspectie.
 1. Invulling plaatsvervangend voorzitter VRG

Er wordt conform besloten.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 1. de heer Kuin aan te wijzen als eerste plaatsvervangend voorzitter VRG;
 2. mevrouw Sikkema aan te wijzen als tweede plaatsvervangend voorzitter VRG.
 1. Vergaderdata bestuursvergaderingen 2020

Er wordt conform besloten.

Het Algemeen Bestuur besluit:

 • het vergaderschema 2020 vast te stellen.

Afronding

 1. Rondvraag

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.