Skip to content

Concept verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 3 juli 2020

Aanwezig zijn de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Bolding, Engels, Hoogendoorn, Knoop, Kuin, Rietveld, Roesink, Swierstra, Van der Tuuk, Van der Schaaf, Velema, Veldhuis en Wiersma en de dames Caljouw, Mansveld, Van Mastrigt, Sikkema, Visser, Van der Worp en Smit  (verslaglegging).

 1. Opening / vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hartelijk welkom aan de wnd. burgemeester van Stadskanaal, mevrouw Van Mastrigt.

De agenda wordt conform vastgesteld.

 1. Concept verslag d.d. 7 mei 2020

Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

 1. Mededelingen en actualiteiten

De voorzitter blikt terug op de boerenacties op donderdag 2 juli, deze waren onverantwoordelijk en het was niet mogelijk om contact te leggen met organisatoren. Het onderwerp komt later als thema terug in een volgende vergadering.

Momenteel wordt de zienswijze op het ontwerp vaststellingsbesluit gasjaar 2020 – 2021 voorbereid door de ambtelijke kopgroep. Deze wordt, zodra gereed, per emailconsultatie aan de leden van het AB voorgelegd. Uiterlijk 14 juli moet de zienswijze ingeleverd zijn.

Ter besluitvorming

 1. Jaarstukken

De voorziening voor flo-kosten heeft effect gehad op het proces rondom de jaarstukken. Inmiddels heeft de accountant een goedkeurende verklaring afgegeven en zijn afspraken gemaakt met de provincie, aldus de heer Wiersma. Een en ander heeft geresulteerd in vertraging van het proces. Het bestuur is hierover geïnformeerd. Ook wordt gewerkt aan de werkbegroting 2021. De taakdifferentiatie, huisvesting en bluswatervoorziening wordt in oktober besproken in de bestuurlijke 2-daagse.

Het tijdpad voor de werkbegroting 2021 is: september gereed, oktober naar de raden en ter vaststelling in het algemeen bestuur van 10 december 2020. De raden worden geïnformeerd over het proces.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. De jaarstukken VRG 2019 inclusief de hierin opgenomen resultaatbepaling vast te stellen waarbij het resultaat ter grootte van € 15.328 duizend negatief in mindering wordt gebracht op de algemene reserve conform besluit AB d.d.7 mei 2020.

 2. Veiligheidsplan

De heer Swierstra mist in de stukken de opbrengst van de gehouden voorlichtingsbijeenkomsten voor raden. De heer Velema mist in het Veiligheidsplan de preventie-pilot.

In de begeleidende brief aan de gemeenteraden zal hier extra aandacht worden besteed, inclusief de relatie rondom COVID-19 en bluswatervoorziening.

Mevrouw Mansveld geeft aan dat VRG jaarlijks in gesprek wil met de raden. Mevrouw Sikkema adviseert om dit ook op te nemen in de aanbiedingsbrief aan de raden.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

1.         Kennis te nemen van het overzicht met reacties van gemeenten en partners op het concept- Veiligheidsplan van 12 december 2019;

2.         Kennis te nemen van de memo met betrekking tot COVID_19 in relatie tot het Veiligheidsplan;

3.         In te stemmen met de voorgestelde aanpassingen op het ontwerp-Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen – Regionaal Risico Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan – 2020-2024 en deze vast te stellen.

 1. Scenario’s toekomstige arbeidsvoorwaarden VR-en

De heer Kuin meldt dat het onderwerp is besproken in het dagelijks bestuur. Een eigen werkgeversorganisatie kan, mits alle veiligheidsregio’s meedoen. Het veiligheidsberaad zal hierover het besluit nemen.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • In reactie op de brief van het Veiligheidsberaad van 13 februari 2020 de voorkeur uit te spreken voor het zogenaamde ‘scenario 2’: te weten de oprichting van een eigen (veiligheidsregiobrede) werkgeversorganisatie voor het afsluiten van een eigen cao, met inachtname van de gemaakte opmerkingen, zoals verwoord in de reactiebrief.

Ter informatie

 1. Inspectie J&V: Brief opvolging aanbevelingen onderzoek

Inrichting repressieve brandweerzorg

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

1.         Kennis te nemen van de brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid d.d. 11 juni 2020 over de opvolging van de aanbevelingen uit het Inspectierapport over bluswatervoorziening.

2.         Kennis te nemen van de stand van zaken in de regio Groningen t.a.v. de opvolging van de aanbevelingen over bluswatervoorziening.

 1. Rondvraag

Geen vragen voor de rondvraag.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 13:30 uur.