Skip to content

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 26 februari 2021

Aanwezig: 

de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Knoop, Kuin, Rietveld, Ritzema, Roesink, Sloots, Swierstra, Van der Tuuk en Velema, Veldhuis, Verlind en de dames Caljouw, Mansveld, Van Schie, Schulting, Sikkema en Smit (verslaglegging) 

Afwezig: 

de heren Bolding en Hoogendoorn en mevrouw Visser. 

 1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering en heet via Teams iedereen van harte welkom. Ook welkom aan degenen die de vergadering via de livestream op de website van VRG volgen. 

 1. Concept verslag d.d. 10 december 2020 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 1. Mededelingen en actualiteit 

De voorzitter deelt het volgende mee: 

 • mevrouw Van Schie vervangt de heer Hoogendoorn 
 • dat net het bericht is binnengekomen dat het gerechtshof de Staat alsnog gelijk heeft gegeven als het gaat om de avondklok. De uitspraak van de rechtbank van vorige week is daarmee tenietgedaan 
 • vanmiddag is overleg over de onrust en uitlatingen over het openstellen van terrassen; het standpunt van het kabinet hierin is duidelijk. 

Mevrouw Mansveld meldt dat vandaag de campagne risicocommunicatie “Eerste Hulp Ben Jij” start. De burgemeesters hebben hierover, via de mail, een brief ontvangen. De campagne is erop gericht om dichter bij de inwoners te staan met als doel samenredzaamheid en zelfredzaamheid. Bij het ontwikkelen van de campagne is gekeken naar andere campagnes en vooral wat inwoners nodig hebben. 

Ter besluitvorming 

 1. Aanwijzing penningmeester VRG 

Het Algemeen Bestuur VRG besluit: 

 • De heer A. van der Tuuk aan te wijzen als penningmeester van Veiligheidsregio Groningen. 

Ter informatie 

 1. Stand van zaken oprichting Werkgevers Vereniging Samenwerkende veiligheidsregios WVSV 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

 • Kennis te nemen van de stand van zaken m.b.t. de oprichting werkgeversvereniging samenwerkende veiligheidsregio’s. 
 1. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 1. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 11.30 uur.