Skip to content

Concept verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 10 december 2020

Aanwezig zijn de heren Schuiling (voorzitter), Beukema, Bolding, Engels, Hoogendoorn, Knoop, Kuin, Rietveld, Ritzema, Roesink, Swierstra, Van der Tuuk, Van der Schaaf, Velema en Wiersma en de dames Caljouw, Mansveld, Van Mastrigt en Smit (verslaglegging).

Afwezig zijn de dames Sikkema, Schulting en Visser.

 1. Opening/ vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom in de Coendersborg of via de livestream op de website van VRG.

 1. Concept verslag d.d. 23 oktober 2020

Het verslag wordt vastgesteld.

 1. Mededelingen en actualiteiten

De heer Knoop meldt dat VRG zich voorbereidt op de komende jaarwisseling en bij een aantal brandweerposten dit jaar bodycams zal gebruiken bij een uitruk.

Ter besluitvorming

 1. Kaderbrief 2022 – 2025

De heer Wiersma benoemt een aantal ontwikkelingen voor de komende tijd die in de kaderbrief zijn verwoord. De kaderbrief wordt normaliter niet naar actief de gemeenteraden gestuurd ter kennisname. Dit jaar wordt echter verzocht om dit wel te doen om zo de raad alvast goed mee te nemen in diverse (landelijke) ontwikkelingen en de mogelijke financiële consequenties. Op verzoek van mevrouw Van Mastrigt wordt een aanvullende aanbiedingsbrief opgesteld, waarin voor de raad nog e.e.a. nader wordt toegelicht.

De heer Van der Tuuk verzoekt om scherp te blijven formuleren welke activiteiten wel, maar ook niet gebeuren en geeft aan met de kaderbrief een goede lijn te zien om mee door te werken.

De heer Bolding vraagt om aandacht voor eventuele mogelijkheden bij vervanging van redvoertuigen.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:
–           In te stemmen met de kaderbrief 2022 – 2025.

 1. Beleidsbegroting VRG 2021 en actualisatie begroting 2020

De heer Velema geeft aan dat de gemeente Westerwolde een zienswijze indient. Dit heeft te maken met de invulling van de arbeidsongeschiktheidsverzekering. In Westerwolde blijft hierover onrust bestaan. De portefeuillehouder, de heer Kuin, zegt toe om begin 2021 samen met de heer Knoop, regionaal commandant brandweer, hierover in te gesprek gaat met de raad van de gemeente Westerwolde.

De heer Van der Tuuk meldt dat ook vanuit de gemeente Westerkwartier vragen zijn gesteld over de verzekeringen. Ook landelijk staat het onderwerp op de agenda, aldus de heer Kuin. De commissie die zich hier landelijk over buigt, start in januari 2021, vult mevrouw Mansveld aan. Het onderwerp komt terug in het Algemeen Bestuur VRG voor besluitvorming, als vanuit het land hierover meer informatie bekend is.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • De beleidsbegroting 2021 en de actualisatie van de begroting 2020 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen, met inachtneming van de ingediende zienswijzen van de gemeenteraden
 1. Verschuiving IOV gelden naar gemeentefonds

De verschuiving van de IOV-gelden beïnvloedt de gemeentelijke bijdrage, aldus de voorzitter, en wordt opgevangen binnen de eigen begrotingen.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • In de nog op te stellen geactualiseerde begroting VRG 2021 en de begrotingen 2022-2024 de gemeentelijke bijdragen te verhogen met de middelen, die als gevolg van de overheveling van het IOV-4 budget naar het gemeentefonds aan gemeenten wordt uitbetaald
 • Voortzetting (ver)bouw kazernes Haren en Baflo

In het voorjaar 2020 is de (ver)bouw van de kazernes in Haren en Baflo op ‘on hold’ gezet tegen de achtergrond van de veranderingen bij de brandweer en het financiële beeld. In oktober 2020 is dit besproken op de bestuurdersdag, aldus de heer Kuin. De (ver)bouw wordt voortgezet, zoals in het voorstel beschreven (met sobere en doelmatige voorzieningen).

De heer Bolding heeft hierover een gesprek gehad met de blusploeg Baflo en vraagt om een snelle keuze van de locatie. De voorzitter uit waardering voor het geduld van de manschappen/blusploegen van Haren en Baflo.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. De (ver)bouw van de kazerne in Haren te hervatten conform het daartoe eerder vastgestelde plan binnen de bestaande begroting
 2. In Baflo een brandweerkazerne te plaatsen die kan voorzien in de basisbrandweerzorg (met 1 tankautospuit en 1 voertuig voor personeel en materieel) en het Grootschalig Watertransport
 3. VRG-opdracht te geven tot uitvoering over te gaan
 • Bluswatervoorziening risico-acceptatie

De voorzitter haalt de brief aan die in de aanloop naar de bestuursvergadering is verstuurd door Vereniging Dorpsbelangen Westerlee aan de burgemeesters. In reactie geeft de portefeuillehouder, de heer Kuin aan om samen met de heer Knoop, regionaal commandant brandweer, in januari 2021 hierover in gesprek te gaan met een vertegenwoordiging van de vereniging.

Mevrouw Van Mastrigt vraagt daarbij om ook aandacht te houden voor het feit dat er in meer gemeenten hierover zorgen bestaan en verzoekt communicatie hierover breed te verspreiden. De heer Hoogendoorn vult hierop aan dat bij de communicatie vooral de verantwoordelijkheden moeten worden benadrukt. De heer Swierstra geeft aan dat in Veendam inmiddels een inventarisatie is gemaakt samen met de brandweer om dit juist goed in kaart te brengen; wat betekent dit voor de gemeente en wat betekent dit voor de brandweer? Misverstanden hierover moeten worden weggenomen, omdat de inwoners dit soms anders beleven. De heer Bolding onderschrijft het nut van de goede communicatie, maar benadrukt dat deze moet gebeuren vanuit een gezamenlijke inspanning van VRG en gemeenten samen richting de inwoners. De heer Velema vraagt om hierbij het belang van preventie nadrukkelijker te benoemen.

De heer Kuin geeft aan dat het redden van mens en dier een taak is van de brandweer/Veiligheidsregio en dat wettelijk is bepaald dat de bluswatervoorziening (en het hebben van witte vlekken) de verantwoordelijkheid is van de gemeenten.

De heer Schuiling meldt dat de brandweer de komende jaren sterk in beweging is, o.a. als het gaat de positie en rol van de vrijwilligers, om de invulling van de kazernes en als het gaat om aanrijtijden. De taken van de brandweer veranderen. Er volgen daarom nog vele gesprekken met colleges en raden hierover.

De heer Bolding vraagt aandacht om wel samen te blijven optrekken. De heer Kuin geeft aan dat indien gemeenten het overdragen van deze taken toch willen bespreken, dat dan ook rekening gehouden dient te worden met gevolgen voor zowel capaciteit als kosten. De heer Schuiling geeft aan dat in de communicatie richting colleges, raden en inwoners zo goed mogelijk geprobeerd wordt om wel samen op te trekken en elkaar te ondersteunen. Daarnaast vraagt de heer Schuiling aandacht voor de aanpassingen die in diverse gemeenten aanstaande zijn met betrekking tot o.a. aardbevingsschade en verzoekt gemeenten om alert te zijn om mogelijke koppelkansen hierbij, als het gaat om bluswatervoorziening te benutten.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 1. Te accepteren dat bij ca. 5.000 van de ca. 320.000 objecten (ca. 1,5%) in de regio Groningen de brandweer niet voldoende extern bluswater bij de brand kan brengen om deze goed te kunnen blussen. 
 2. Op dit moment niet verder te investeren in aanvullende repressieve maatregelen in de bluswatervoorziening. 
 3. De Groninger gemeenteraden over dit besluit te informeren. 
 4. Slimme verbindingen te leggen tussen brandveiligheid en lopende of aanstaande ontwikkelingen zoals de versterkingsopgave en de klimaatadaptatie en deze te betrekken bij de visieontwikkeling voor de Brandweerzorg in 2030. 
 5. De gemeenten te verzoeken om – bij voorkeur in overleg met de sector Risicobeheersing van VRG- hun inwoners te informeren en voor de objecten met een lager niveau van bluswatervoorziening extra in te zetten op communicatie, preventie en voorlichting.
 • Voorstel inrichting bestuur VRG vanaf 2021

De heren Wiersma en Engels nemen afscheid van het bestuur vanwege de aanstaande herindeling. De heer Beukema blijft als wnd. burgemeester verbonden aan de nieuwe gemeente Eemsdelta.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • in te stemmen met het voorstel voor de inrichting van het Dagelijks Bestuur VRG vanaf 2021; 
 • in te stemmen met het instellen van drie adviescommissies vanaf 2021; 
 • in te stemmen met het voorstel om de auditcommissie VRG uit te breiden naar twee leden vanaf 2021; 
 • en opdracht te geven de genoemde voorstellen nader uit te werken en deze ter besluitvorming voor te leggen in het voorjaar van 2021. 
 1. Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

De heer Schuiling geeft aan dat het rapport tijdens het Veiligheidsberaad van maandag 14/12/2020 op wordt besproken. Mevrouw Mansveld is daarnaast voorzitter van de landelijke werkroep die zich vanaf 2021 met de uitwerking van de evaluatie Wvr bezig zal houden. Zij meldt dat de concept kabinetsreactie uiterlijk volgende week vrijdag wordt verwacht, daarna wordt de evaluatie aangeboden aan de Tweede Kamer. De doorlooptijd van de vervolgprocedure duurt waarschijnlijk zo’n twee jaar voordat van wetswijzigingen sprake zal zijn. De heer Schuiling benadrukt tevens het belang dat GGD en GHOR, als ook waterschappen, goed aangehaakt moeten blijven.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • Kennis te nemen van het rapport evaluatie Wet veiligheidsregio’s; 
 • In te stemmen met de conceptreactie van VRG op het rapport (Dit besluitpunt is nog onder voorbehoud. Het rapport is op vrijdagmiddag 4 december 2020 gepubliceerd. Als het lukt om voor het AB van 10 december een conceptreactie op te stellen, wordt deze nagezonden, anders bespreken we het rapport tijdens de vergadering van het AB van 10 december en volgt een reactie daarna). 
 1. Rampbestrijdingsplan J. Wildeboer Storages@Logistics

Conform.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • Het rampbestrijdingsplan J. Wildeman Storage & Logistics te Hoogezand vast te stellen
 1. Overdracht Appartementsrecht/opheffing Stichtingsbestuur BOH MkNN

Conform.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • In te stemmen met het besluit tot overdracht appartementsrecht Meldkamer aan politie en 
 • het voorgenomen besluit tot opheffing van de Stichting Beheer Openbare Voorziening Meldkamer Noord-Nederland. 

Ter informatie

 1. Stand van zaken Veiligheidsplan

Conform.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • Kennis te nemen van onderstaande toelichting op de ontwikkelingen van het Veiligheidsplan van VRG
 1. Brandweerkerndata 2019

Conform.

Het Algemeen Bestuur VRG besluit:

 • Kennis te nemen va de brandweerkerndata 2019
 1. Rondvraag

Vanwege de herindeling per 1 januari 2021 nemen de heren Engels, Beukema en Wiersma afscheid van het bestuur van VRG. De heer Beukema begint op 1 januari 2021 als wnd. Burgemeester in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Ook voor mevrouw Van Mastrigt is dit de laatste vergadering; in januari 2021 begint de nieuwe burgemeester van de gemeente Stadskanaal, de heer Sloots.

Met woorden van dank en waardering van de voorzitter en een geschenk wordt bij het afscheid stil gestaan.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 11.40 u