Skip to content

Algemeen deel ramp- en incidentbestrijdingsplannen

Datum vergadering:
28 juni 2019
Onderwerp:
Algemeen deel ramp- en incidentbestrijdingsplannen
Agendapunt:
10
Naam Steller:
Jogchum de Boer
Afdeling:
Strategie & Ontwikkeling

Voorstel:

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:

Het Algemeen deel ramp- en Incidentbestrijdingsplannen vast te stellen.

Relatie tot eerdere besluitvorming

Er ligt een relatie met een door het AB genomen besluit uit 2011. Toentertijd heeft het AB besloten om (alleen) rampbestrijdingsplannen op te stellen voor inrichtingen indien daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Voor deze inrichtingen zijn in de regio Groningen rampbestrijdingsplannen opgesteld.

Met de toevoeging van dit algemeen deel voldoet Veiligheidsregio Groningen aan de wettelijke vereisten, zoals gesteld in de Wet en Besluit veiligheidsregio’s.

Doel/ wat willen we bereiken

In het Besluit veiligheidsregio’s staat onder meer genoemd welke informatie tenminste in een rampbestrijdingsplan opgenomen dient te zijn. Een deel van deze informatie heeft operationeel gezien geen toegevoegde waarde en is om die reden niet opgenomen op de A3-kaarten die tegenwoordig worden opgesteld1. Denk bijvoorbeeld aan het overzicht wie een plan heeft ontvangen. Dat is dan ook de reden dat planvormers van Veiligheidsregio Groningen hebben nagedacht over mogelijke oplossingen, zodat toch aan hetgeen de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s stellen voldaan kan worden.

De oplossing is gevonden in het bijgaande Algemeen deel Ramp- en Incidentbestrijdingsplannen. Hierin zijn uitwerkingen van wettelijke bepalingen opgenomen die niet terug te vinden zijn in de A3-kaarten. Het is dan ook het ‘samenspel’ van het Algemeen deel en de A3-kaarten die samen het rampbestrijdingsplan vormen voor de in de regio Groningen aanwezige hogedrempelinrichtingen.

Met het opstellen van het Algemeen deel Ramp- en Incidentbestrijdingsplannen wil Veiligheidsregio Groningen voldoen aan de wettelijke verplichting, zoals deze gesteld wordt in de Wet en het Besluit veiligheidsregio’s.

Dit Algemeen deel Ramp- en Incidentbestrijdingsplannen is onderdeel van het geheel aan wettelijk verplichte plannen en vraagt als zodanig om periodieke herziening / actualisatie, conform het Besluit veiligheidsregio’s. De Werkgroep Rampbestrijdingsplannen zal hier zorg voor dragen.

1 De A3-kaarten zijn opgesteld naar voorbeeld vanuit Veiligheidsregio Hollands-Midden. Voor Veiligheidsregio Groningen is een dergelijke kaart (bij wijze van proef) opgesteld voor een hogedrempelinrichting, waarna aan medewerkers in het veld (multidisciplinair) is gevraagd of dit beter aansluit bij hun operationele behoefte. Omdat het antwoord eensluidend ‘ja’ was, is Veiligheidsregio Groningen overgegaan tot het maken van ramp- en (enkele) incidentbestrijdingsplannen in dit format.

Wettelijk kader

Artikel 17 Wet veiligheidsregio’s en hoofdstuk 6 Besluit veiligheidsregio’s gaan in op de wettelijk verplichte rampbestrijdingsplannen. Voor incidentbestrijdingsplannen bestaat geen wettelijke verplichting. De wetteksten geven aan waar rampbestrijdingsplannen voor opgesteld dienen te worden en waar deze aan moeten voldoen. Met de combinatie van het Algemeen deel Ramp- en incidentbestrijdingsplannen en de A3-kaarten wordt voldaan aan de wet.

Financiële gevolgen / dekking

De uitwerking van rampbestrijdingsplannen, gecombineerd in dit Algemeen deel Ramp- en incidentbestrijdingsplannen en de A3-kaarten, is een andere dan tot dusverre. Het is ‘slechts’ een andere manier van het opstellen van planvorming en vraagt geen extra financiële dekking. Wel is het de verwachting dat de benodigde tijdsbesteding voor actualisatie dan wel herziening minder zal worden. In te zetten uren zullen op termijn naar verwachting minder worden, waardoor het opstellen, actualiseren dan wel herzien van rampbestrijdingsplannen (en mogelijk enkele incidentbestrijdingsplannen) goedkoper zal worden.

Communicatie

Het Algemeen deel Ramp- en incidentbestrijdingsplannen kan na vaststelling door het AB in werking treden. Alle (multidisciplinaire) organisaties die betrokken zijn bij het stuk zullen hierover geïnformeerd worden. Binnen deze organisaties zijn de vertegenwoordigers van de werkgroep Rampbestrijdingsplannen verantwoordelijk voor het bekend maken van het stuk binnen de eigen organisatie

Risico’s

Met het vaststellen van dit Algemeen deel Ramp- en Incidentbestrijdingsplannen zijn nog niet alle A3-kaarten opgesteld. Hier wordt momenteel aan gewerkt.

Uitvoering

Na vaststelling door het Algemeen Bestuur zal zo snel mogelijk uitvoering worden gegeven aan hetgeen gesteld wordt onder ‘Communicatie’. Tevens zullen de laatste rampbestrijdingsplannen worden overgezet naar A3-kaarten.

Betrokken partijen

Bij de ontwikkeling van dit Algemeen deel Ramp- en incidentbestrij-dingsplannen zijn alle leden van de werkgroep Rampbestrijdingsplannen betrokken. Het betreft afvaardiging van Veiligheidsregio Groningen (brandweer, GKG, GHOR), waterschap en politie.

Bijlagen

Algemeen deel Ramp- en incidentbestrijdingsplannen.