Skip to content

Actualisatie begroting 2020

Actualisatie begroting 2020 Veiligheidsregio Groningen

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio op 10 december 2020

Dhr. K.F. Schuiling     Dhr. F.H. Wiersma

voorzitter penningmeester

Samenvatting 

Bijgaand ontvangt u de begrotingsactualisatie voor 2020 naar aanleiding van de volgende ontwikkelingen:

  1. Nacalculatie loonindexatie 2019/2020;
  2. Herrekening verdeling gemeentelijke bijdrage 2020 ten gevolge van de herindelingen en gewijzigde OOV sleutel;
  3. Gewijzigde Rijksbijdrage en realistische inschatting overige baten;
  4. Extra bijdrage i.v.m. negatieve algemene reserve i.r.t. voorziening FLO

Inleiding

Op 5 april 2019 is in het Algemeen Bestuur de concept beleidsbegroting 2020 besproken. Na het zienswijze traject door de gemeenteraden is deze definitief vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 28 juni 2019. 

Na het opstellen van de beleidsbegroting heeft een aantal ontwikkelingen plaats gevonden die het herzien van de begroting 2020 noodzakelijk maken. Aan het AB wordt voorgesteld om de primitieve begroting voor 2020 vanwege deze punten te actualiseren. 

  1. Nacalculatie loonindexatie 2019/2020

In september 2019 is een nieuw CAO akkoord afgesloten voor 2019 en 2020. Op basis hiervan is de toegepaste loonindexatie voor 2019 en 2020 na gecalculeerd. Over 2019 is de na gecalculeerde index 0,33%, € 79.000 hoger dan waarmee in de begroting is gerekend.  Dit is niet bij gemeenten in rekening gebracht maar is conform de financiële hygiëneregels ten laste gebracht van het resultaat. Over 2020 valt de opnieuw gecalculeerde index 1,13% lager uit. Dit leidt tot een totale correctie van -0,48%
(inclusief wegingsfactor van 60%). De gemeentelijke bijdrage 2020 verminderd hiermee met
€ 202 duizend. De effecten per gemeente zijn verwerkt in de tabel in bijlage 1.

  1. Herrekende gemeentelijke bijdrage ten gevolge van de geactualiseerde OOV sleutel 

Conform artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen worden de lasten van de regionale brandweer verdeeld over de deelnemende gemeenten naar rato van het fictief aandeel in het gemeentefonds voor brandweerzorg en rampenbestrijding. Deze objectieve budgetten zijn afgestemd op structurele kostenverschillen tussen typen gemeenten gerelateerd aan verschillen in gemeenten en achterliggende normenkaders. 

Veiligheidsregio Groningen heeft de verdeelsleutel op basis van het objectieve budget voor brandweerzorg in het gemeentefonds (cluster OOV) opnieuw laten doorrekenen door Cebeon, (Uitkomst objectieve budgetten veiligheidsregio Groningen Op basis van decembercirculaire 2019, bijlage 2), De decembercirculaire 2019 gaat uit van het actuele aantal inwoners. Ook wordt rekening gehouden met de financiële effecten van de herindelingen van de diverse gemeenten.
De mutaties in de gemeentelijke bijdragen die hieruit volgen zijn zichtbaar gemaakt in bijlage 1. 

  1. Begrotingsactualisatie Rijksbijdrage en overige baten

Gewijzigde Rijksbijdrage
In de  brief van de Minister van Justitie en Veiligheid van 5 december 2019 wordt de Rijksbijdrage 2020  € 52 duizend naar boven bijgesteld. In juni 2020 is een prijsinflatie toegekend van € 116 duizend.

Realistische inschatting overige baten
Voortschrijdend inzicht op basis van de realisatie in 2019 en lopende contracten leiden tot een realistischer inschatting van de overige baten in 2020. Deze post wordt € 120 duizend naar boven bijgesteld. De post overige baten bestaat onder andere uit detacheringsinkomsten, subsidiebaten (omgevingssubsidie) en diverse doorbelastingen.

  1. Negatieve algemene reserve i.r.t. voorziening FLO

In de jaarrekening 2019 is een voorziening voor het FLO-overgangsrecht 2018 gevormd van € 15,2 miljoen. Dit heeft geleid tot een negatieve algemene reserve van € -12,5 miljoen. In deze actualisatie van de begroting 2020 is rekening gehouden met het 5-jaars scenario (2020-2024) om de negatieve algemene reserve op te lossen. Dit voorkomt dat de VRG onder preventief toezicht van de Provincie Groningen komt te staan. Dit leidt tot een aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2020 van totaal € 2,6 miljoen. In bijlage 2 is de verdeling van dit bedrag per gemeente opgenomen (op basis van de verdeelsleutel 2019). 

In de structurele gemeentelijke bijdrage voor 2020 is reeds € 1,050 miljoen aan bijdrage voor FLO-kosten begrepen (conform vastgestelde MJB 2020-2023).

De begrotingsactualisatie 2020 levert het onderstaand financieel kader op:

VRG (* € 1.000)2019 Jaarrekening2020 beleids begroting2020 actuele begroting
Gemeentelijke bijdrage excl. FLO41.44542.49041.238
Rijksbijdrage7.3256.7486.916
Overige baten2.008723853
Totaal Baten50.77849.96149.007
    
Personele lasten50.22233.47033.223
Materiele lasten16.26716.33715.715
Totaal Lasten66.48949.80748.938
    
Resultaat voor reservemutaties-15.71115469
    
Reservemutaties38300
    
Resultaat na reservemutaties-15.32815469

Na de begrotingsactualisatie 2020 is er een klein positief resultaat.

De totale gemeentelijke bijdrage 2020 kan als volgt worden gespecificeerd:

Totale gemeentelijke bijdrage (* 1.000)2019 Jaarrekening2020
Beleidsbegroting
2020
Actuele begroting
Gemeentelijke bijdrage regulier41.44542.49041.238
Gem. bijdrage FLO cf MJB 2020-2023  1.050
Extra gem. bijdrage negatief EV  2.600
Totale gemeentelijke bijdrage41.44542.49044.888

Bijlage 1

Extra gemeentelijke bijdrage t.b.v. negatieve algemene reserve i.r.t. voorziening FLO in 5 jaar