Skip to content

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 VRG aan de colleges

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten 

Datum 31 maart 2021 Onze referentie Z/21/038917/78763 
Aantal
bijlagen 
Uw
referentie 
– 
Behandeld
door 
Peter Ritzema Sector/
dienst  
Bedrijfsvoering 
Telefoon  Team Financiën en Control 
E-mail finbeleid@vrgroningen.nl  
Onderwerp  Jaarstukken 2020 VRG 

Geacht college, 

Bijgaand bieden wij u ter kennisname de jaarstukken 2020 aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG). Het Algemeen Bestuur heeft op 31 maart 2021 ingestemd met de jaarstukken 2020.

De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening van VRG. In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verantwoording afgelegd over de in de begroting geformuleerde doelen. Daarnaast wordt het weerstandsvermogen, de risico’s en de ontwikkeling van de reservepositie toegelicht. De jaarrekening is voornamelijk financieel van aard en geeft inzicht in het financiële resultaat per programma inclusief de bestemming van het resultaat. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. 

Het financiële resultaat en de resultaatbestemming kunnen als volgt worden samengevat: 

  • Op de reguliere exploitatie is er sprake van een positief resultaat van afgerond €531 duizend 

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het stilleggen van werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis. Het voordelige resultaat is inclusief de gemaakte kosten voor het onderzoek huisvesting stedelijk gebied (€182 duizend). Conform besluitvorming in 2018  dienen deze kosten verrekend te worden met de reserve ontwikkeling stedelijk gebied. Per saldo wordt een bedrag van €713 duizend euro toegevoegd aan de algemene reserve om het toekomstige FLO risico ter verkleinen.  

  • Er is sprake van een positief resultaat op de FLO van €1,528 mln. 

Dit wordt veroorzaakt door de in 2020 afgesproken aanvullende deelnemersbijdrage om de negatieve reserve in 5 jaar aan te vullen minus de extra aanvulling van de voorziening FLO. Het saldo wordt daarom toegevoegd aan de algemene reserve.

Gevolgen coronacrisis
Het jaar 2020 was een bewogen jaar waarin de wereld werd getroffen door een pandemie van ongekende omvang. Dit heeft geleid tot een maandenlange opschaling naar het niveau van GRIP4. De constructieve samenwerking met GGD Groningen en de gemeenten stelde Veiligheidsregio Groningen in staat om voortvarend en vasthoudend de regie te nemen en te houden in de aanpak van de pandemie in onze provincie en gemeenten te ondersteunen.  

De gevolgen van de coronacrisis zien we ook financieel terug. Aan de ene kant leidt de coronacrisis tot meerkosten voor de Veiligheidsregio op het gebied van onder andere crisiscommunicatie. Daarnaast is de inzet van een groot deel van het personeel volledig gericht geweest op de aanpak van de corona crisis.
Aan de andere kant zijn er incidentele voordelen omdat werkzaamheden zijn stilgelegd. Dit leidt tot lagere vrijwilligersvergoedingen en lagere opleidingskosten. Per saldo is er sprake van een financieel voordeel op de reguliere exploitatie van afgerond €531 duizend. Door de grote inzet van ons eigen personeel hebben we de meerkosten kunnen beperken en op kunnen vangen binnen de bestaande begroting (minderkosten). We  maken geen aanspraak op de compensatieregeling vanuit het Rijk voor COVID-19 kosten, omdat meer- en minderkosten verrekend moeten worden. De compensatieregeling geldt ook voor 2021. Bij de jaarrekening 2021 wordt de situatie opnieuw bekeken. 

Ontwikkelingen FLO 
In 2006 is het recht op functioneel leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermedewerkers afgeschaft. Er is een overgangsregeling afgesproken, die sinds 2017 is herzien. Het betreft een netto garantieregeling. Gevolg is dat kostenstijgingen door landelijke CAO afspraken en wijzigingen in wet- en regelgeving voor rekening van VRG komen. In de jaarrekening 2019 hebben we op last van de vorige accountant een voorziening moeten treffen voor alle toekomstige FLO kosten tot en met 2045. De kosten zijn destijds ingeschat op €15,2 mln. (contante waarde). Dit heeft geleid tot een negatieve algemene reserve. 

Met de gemeenten hebben we in 2020 voor de periode 2020-2024 afspraken gemaakt hoe we enerzijds omgaan met het oplossen van de negatieve reserve en anderzijds met de extra FLO kosten in deze periode. Voor de periode na 2024 moeten nog afspraken worden gemaakt. Omdat de kosten niet beïnvloedbaar en moeilijk te voorspellen zijn is afgesproken dat jaarlijks een actualisatie plaatsvindt door een externe deskundige.  

De jaarrekening 2020 hebben we in overeenstemming met de gemaakte afspraken opgesteld. De gehanteerde systematiek hebben we bovendien vroegtijdig afgestemd met onze nieuwe accountant. Conclusie is dat de systematiek juist en consistent is. De actualisatie leidt nu niet tot aanvullende financiële consequenties voor gemeenten of tot wijziging van gemaakte afspraken. Wel is een extra aanvulling van de voorziening nodig door de netto inkomensgarantie en gewijzigde wet- en regelgeving. De meerjarige effecten zijn afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in de jaarrekening. Begin 2022 zullen we de gemaakte afspraken opnieuw evalueren. Per saldo is er in 2020 sprake van een voordelig resultaat op de FLO van €1,528 mln. Dit wordt veroorzaakt door de afgesproken aanvullende deelnemersbijdrage om de negatieve reserve in 5 jaar aan te vullen minus de extra aanvulling van de voorziening FLO.

Risico’s
De focus op de aanpak van de coronacrisis, de FLO kosten, de diverse landelijke ontwikkelingen en de krappe financiële positie van VRG zorgen er wel voor dat het risicoprofiel stijgt. Dit komt terug in de risicoparagraaf. Het toekomstige FLO risico verkleinen we door het resultaat op de reguliere exploitatie te reserveren in de algemene reserve.  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,  

K.F. Schuiling 
Voorzitter 

Bijlagen: 

  1. Jaarstukken 2020 
  2. Accountantsrapport 2020