Skip to content

Aanbiedingsbrief gemeenteraden Veiligheidsplan

Geacht raad,

Het Algemeen Bestuur heeft op 3 juli 2020 het Veiligheidsplan 2020-2024 Veiligheidsregio Groningen (verder: veiligheidsplan) vastgesteld. In dit plan brengen we voor het eerst ons Regionaal Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan samen. Via deze brief bied ik u het vastgestelde plan aan en neem u kort mee in een aantal inhoudelijke punten en het vervolg.

Uw reacties
De gemeenteraden zijn in het eerste kwartaal van 2020 in de gelegenheid gesteld om tijdens vier informatiebijeenkomsten een toelichting te krijgen van en vragen te stellen aan vertegenwoordigers van de veiligheidsregio over het concept veiligheidsplan. Ook bent u formeel gevraagd om uw reacties en zienswijzen in te dienen, waarop u allen heeft gereageerd. Op basis van uw reacties is het veiligheidsplan aangepast. In de bijlage treft u een overzicht van de wijze waarop de reacties zijn verwerkt. Aanpak coronacrisis
De veiligheidsregio werkt al maanden samen met alle Groningse gemeenten in de aanpak van het coronacrisis. Deze crisis is tot op heden aangepakt op basis van enkele uitgangspunten die in het veiligheidsplan zijn beschreven. Hierover leest u meer in een aparte memo die u ook vindt in de bijlage.

Bluswatervoorziening
Door verschillende gemeenten is aandacht gevraagd voor de bluswatervoorzieningen in onze provincie. De wijze waarop de veiligheidsregio hier invulling aan geeft, is beschreven in de bijgesloten reactietabel.

Vervolg
Het veiligheidsplan beschrijft de ambities en doelen van onze weerbare en flexibele netwerkorganisatie richting de toekomst. Samen met onze partners pakken wij de verdere uitwerking nu op. Deze uitwerkingen worden weer separaat voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Inwoners kunnen het plan en de begeleidende stukken raadplegen op www.veiligheidsregiogroningen.nl.


Ik hoop vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen verwijs ik u naar Sietske Tolsma, beleidsadviseur Crisisbeheersing, via telefoonnummer 088 162 4781 of e-mailadres: sietske.tolsma@vrgroningen.nl

Met vriendelijke groet

K.F. Schuiling