Skip to content

Aanbiedingsbrief begrotingsstukken VRG aan de colleges

Aan de colleges van de deelnemende gemeenten 

Datum 1 april 2021 Onze referentie Z/21/038871/78653 
Aantal bijlagen Uw
referentie 
– 
Behandeld door Joke van der Worp Sector/
dienst  
Bedrijfsvoering 
Telefoon  Team Financiën en Control 
E-mail finbeleid@vrgroningen.nl  
    
Onderwerp  Actualisatie begroting 2021 en concept beleidsbegroting 2022 VRG 

Geacht college, 

Bijgaand bieden wij u de financiële stukken aan van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen (VRG).  Het betreft de actualisatie begroting 2021 en de concept beleidsbegroting 2022 inclusief financieel meerjarenperspectief. 

Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 maart 2021 ingestemd met de actualisatie begroting 2021 en de concept beleidsbegroting 2022 en legt deze voor aan de raden ter zienswijze. Het Algemeen Bestuur heeft op 31 maart 2021 kennisgenomen van deze stukken. 

De actualisatie begroting 2021 en de concept beleidsbegroting 2022 zijn als aparte documenten bijgevoegd. 

Actualisatie begroting 2021 
In de begrotingsactualisatie wordt u geïnformeerd over voortschrijdende ontwikkelingen die een begrotingsactualisatie rechtvaardigen. De voorgestelde wijzigingen zijn hoofdzakelijk administratief technische aanpassingen die voortvloeien uit eerder gemaakte afspraken, zoals herrekening van de gemeentelijke bijdragen ten gevolge van een gewijzigde OOV-sleutel en het opnemen van incidentele coronabaten en lasten in 2021 (compensatieregeling Rijk). 

Concept beleidsbegroting 2022
In de beleidsbegroting wordt u geïnformeerd over de doelstellingen die VRG zich stelt voor het boekjaar 2022 en het financiële kader dat hiermee gemoeid is. 

Ontwikkelingen 
In de concept beleidsbegroting 2022 zijn de landelijke en regionale ontwikkelingen beschreven.  De coronacrisis dwong onze veiligheidsregio tot het zoeken van nieuwe structuren op het gebied van crisisbeheersing, bevolkingszorg en (crisis)communicatie. Met de opgedane kennis gaat Veiligheidsregio Groningen voort op de ingeslagen weg.  

Ook zetten we nieuwe stappen op weg naar een toekomstbestendige sector Brandweerzorg. Landelijke ontwikkelingen, ingewikkelde dossiers zoals de taakdifferentiatie maar ook regionale en lokale vraagstukken hebben zonder meer impact op onze brandweerorganisatie. 

In 2021 en daarna willen we nog meer in gesprek komen met onze inwoners, met de samenleving. Juist omdat het gaat om hun eigen veiligheid. In het voorjaar van 2021 lanceert Veiligheidsregio Groningen daartoe de risicocommunicatie-campagne EHBJ: Eerste Hulp Ben Jij. 

De centrale huisvesting blijft een belangrijk thema. Doel is een locatie die past bij de uitgangspunten van brandweerzorg in het stedelijk gebied en in ieder geval ruimte biedt aan de kantoorfuncties van Veiligheidsregio Groningen en GGD Groningen. 

Financieel perspectief 
In de concept beleidsbegroting 2022 gaan we, in lijn met de kaderbrief, financieel uit van de “0” lijn. Dit betekent dat de meerjarenbegroting alleen is geïndexeerd. Hiermee wordt rekening gehouden met de ingewikkelde financiële situatie van de gemeenten.  

Daarnaast zijn de incidentele lasten en baten (compensatieregeling Rijk) als gevolg van de corona crisis in 2022 niet meer meegenomen. De Rijksregeling loopt tot en met 2021. De effecten na 2021 kunnen we op dit moment nog niet overzien. Mogelijk effecten worden afzonderlijk inzichtelijk gemaakt en voorgelegd aan het bestuur. 

Vanaf 2021 laat het meerjarig perspectief in de basis een tekort zien door oplopende kosten en structureel wegvallende baten. Hiervoor is jaarlijks een taakstelling ingerekend die binnen de begroting moet worden opgelost. Bij de actualisatie van de begroting 2021 zijn de eerste stappen gezet om invulling te geven aan deze taakstelling (2021: van circa € 0,5 miljoen naar € 0,2 miljoen). Ten opzichte van 2021 moet in 2022 aanvullend invulling worden gegeven aan een taakstelling van circa € 0,13 miljoen. Dit nemen we mee in de nadere uitwerking van de concept beleidsbegroting. 

Negatieve algemene reserve / weerstandsvermogen
De eerdergenoemde ontwikkelingen, die veelal niet of beperkt beïnvloedbaar zijn, kunnen een grote financiële impact hebben. Hierbij kan gedacht wordt aan de effecten van taakdifferentiatie en het FLO-dossier. We hebben deze ontwikkelingen zoveel mogelijk gekwantificeerd en meegenomen in de risicoparagraaf. Ten opzichte van de begroting 2021 leidt dit tot een toename van het benodigd weerstandsvermogen. De komende jaren is er geen ruimte om tegenvallers op te kunnen vangen door de negatieve algemene reserve. De financiële positie blijft daarom een punt van aandacht. 

Nadere uitwerking
De komende periode gaan we verder invulling geven aan de ingezette koers uit de Meerjarenkoers 2018-2021 en het Veiligheidsplan 2020-2024. Dit wordt opgepakt in diverse projecten en trajecten, zoals de doorontwikkeling van crisisbeheersing en de toekomstvisie op brandweerzorg 2030. Keuzes zijn noodzakelijk om uitvoering te kunnen blijven geven aan onze wettelijke taken. Deze keuzes maken we verder inzichtelijk inclusief de financiële effecten en de risico’s van (landelijke) ontwikkelingen. We blijven hierover in gesprek met de gemeenten, waarbij we rekening houden met de ingewikkelde financiële situatie. 

Vervolg 
Conform de wet gemeenschappelijke regelingen verzoeken wij u de actualisatie begroting 2021 en concept beleidsbegroting 2022 door te geleiden naar de gemeenteraden ter zienswijze. De zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 11 juni 2021. Het verzoek is om hierbij te verwijzen naar onze referentiecode Z/21/038871/78653. Daarna worden de stukken, vergezeld van de ontvangen commentaren, op 2 juli 2021 ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 


Met vriendelijke groet, 
namens het bestuur van Veiligheidsregio Groningen,  

K.F. Schuiling 
Voorzitter 


Bijlagen: 

  1. Actualisatie begroting 2021 
  2. Cebeon rapport behorend bij actualisatie begroting 2021 
  3. Concept beleidsbegroting 2022