Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen

Deze besluitenlijst betreft de vergadering d.d. 2 november 2018.

20181102.4 Nota risicomanagement en weerstandsvermogen 2019-2022 in te stemmen met de nota risicomanagement en weerstandvermogen VRG 2019 – 2022 met ingangsdatum 1 januari 2019

20181102.5 Evaluatie verdeelsleutel 1. besluitvorming over harmonisering naar een uniforme verdeelsleutel uit te stellen. 2. de aangepaste notitie in de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur opnieuw aan de orde te stellen voor besluitvorming

20181102.6 Tussenrapportage juni 2018 1. de tussentijdse rapportage 2018 vast te stellen 2. de verschuiving van € 164.000,00 van zowel baten als lasten van het programma brandweer naar het programma crisisbeheersing goed te keuren

20181102.7 Actualisering Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Groningen 2014-2018 het huidige Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio 2014 – 2018 opnieuw vast te stellen voor de duur van 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari 2019, waarbij in 2019 een actualisatie wordt voorgelegd in samenhang met het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan

20181102.8 Bluswatervoorzieningen 1. kennis te nemen van de resultaten van het verkennend onderzoek Bluswatervoorzieningen; 2. in te stemmen met de richtinggevende keuze voor optie B: Behoud van de brandkraan als primaire bluswatervoorziening; 3. vervolgonderzoek te laten voeren naar de borging van voldoende bluswatervoorzieningen voor de toekomst