Skip to content

Besluitenlijst Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering d.d. 2 juli 2021

Datum/nr.: 20210702.02

Onderwerp: Concept verslag d.d. 31 maart 2021

Het Algemeen Bestuur besluit: Het verslag vast te stellen.

Datum/nr.: 20210702.04

Onderwerp: Zienswijzen beleidsbegroting 2022 en de actualisatie van de begroting 2021

Het Algemeen Bestuur besluit:

1. De beleidsbegroting 2022 en de actualisatie van de begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen conform het ontwerp vast te stellen.

2. De grote (landelijke) dossiers die spelen in relatie tot de financiën te bespreken tijdens de bestuurlijke tweedaagse in september 2021.

Datum/nr.: 20210702.05

Onderwerp: RBP Plixxent locatie Foxhol

Het Algemeen Bestuur besluit: Het rampbestrijdingsplan Plixxent te Foxhol vast te stellen

Datum/nr.: 20210702.06

Onderwerp: RBP Wildeman S&L Delfzijl

Het Algemeen Bestuur besluit: Het rampbestrijdingsplan J. Wildeman Storage en Logistics te Delfzijl vast te stellen

Datum/nr.: 20210702.07

Onderwerp: Intrekken IBP-locatie Avebe Ter Apelkanaal

Het Algemeen Bestuur besluit: Het incidentbestrijdingsplan Avebe ter Apelkanaal in te trekken

Datum/nr.: 20210702.08

Onderwerp: Gewijzigd inkoop- en aanbestedingsbeleid

Het Algemeen Bestuur besluit: In te stemmen met het aangepaste inkoop- en aanbestedingsbeleid VRG

Datum/nr.: 20210702.09

Onderwerp: Taakuitbreiding ten gevolge van Omgevingswet

Het Algemeen Bestuur besluit: kennis te nemen van de brief die het Veiligheidsberaad heeft gestuurd aan Minister Ollongren van BZK over het onderzoek naar de taakuitbreiding op het gebied van Risicobeheersing en de te verwachten meerkosten die hiermee gepaard gaan

Datum/nr.: 20210702.10

Onderwerp: Informatieveiligheid en VRG

Het Algemeen Bestuur besluit: Kennis te nemen van onderstaande notitie met de stand van zaken rondom informatieveiligheid bij VRG. De benodigde vervolgacties inclusief de (financiële- en personele) consequenties worden nader in kaart gebracht.

Datum/nr.: 20210702.11

Onderwerp: Consequenties uitstel nieuwbouw kazernes

Het Algemeen Bestuur besluit: Kennis te nemen van de consequenties die het uitstellen van de nieuwbouw met zich meebrengt. Zodra de financiële consequenties in beeld zijn gebracht zullen we bij het AB terugkomen om een oplossingsrichting vast te stellen.